Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại chi nhánh NH Công thương Hoàn Kiếm

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1312 lần   |   Lượt tải: 2 lần
D¬ng V¨n Hïng - 037

LêI NãI ®Çu
NÒn kinh tÕ níc ta cã nhiÒu thay ®æi lín, sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ vµ
hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc vÉn ®ang ®îc tiÕp tôc thùc hiÖn víi nhiÒu thµnh c«ng rùc
rì. Tuy nhiªn ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn môc tiªu t¨ng gÊp ®«i tæng s¶n lîng quèc
d©n ®Õn n¨m 2000 mµ §¶ng ta ®Ò ra, chóng ta cÇn ph¶i cã kho¶ng 250 ngµn
tØ ®ång vèn ®Çu t. V× vËy, triÓn khai gi¶i quyÕt vèn lµ vÊn ®Ò hÕt søc cÊp b¸ch
cho nÒn kinh tÕ.
§Ó cã ®îc sè vèn lín nµy, tèt h¬n hÕt lµ vèn ®îc huy ®éng tõ trong níc
qua kªnh ng©n s¸ch vµ hÖ thèng tÝn dông. ChÝnh v× lÏ ®ã viÖc më réng vµ
n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña hÖ thèng ng©n hµng th¬ng
m¹i nãi riªng vµ cña hÖ thèng tÝn dông nãi chung rÊt ®îc coi träng vµ ®îc
xem nh lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p chÝnh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cña hÖ thèng tÝn dông.
Nh×n vµo t×nh h×nh huy ®éng vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông tiªu biÓu lµ
cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trong ng©n hµng trong nh÷ng thêi gian võa qua,
ta cã thÓ thÊy ®îc nh÷ng kÕt qu¶ bíc ®Çu ®¸ng khÝch lÖ, tuy nhiªn nã còng
cßn nhiÒu mÆt tån t¹i cÇn gi¶i quyÕt vµ n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ cña c«ng
t¸c nµy.
Trªn c¬ së lý luËn ®îc häc t¹i trêng vµ kinh nghiÖm thùc tiÔn thu ®îc
trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng Hoµn KiÕm vµ víi t c¸ch
lµ mét sinh viªn t«i m¹nh d¹n ®i vµo nghiªn cøu vµ t×m hiÓu vÊn ®Ò nµy th«ng
qua ®Ò tµi : “ Mét sè biÖn ph¸p t¨ng cêng huy ®éng vèn t¹i Ng©n hµng
C«ng th¬ng Hoµn KiÕm ” .
Qua ®©y, t«i còng ®a ra mét vµi biÖn ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m më réng
vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nµy t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng Hoµn KiÕm.

1

D¬ng V¨n Hïng - 037

Bµi viÕt nµy ®îc tr×nh bÇy lµm 3 ch¬ng :
PhÇn I :

Vai trß cña nguån vèn trong ho¹t ®éng

cña Ng©n hµng th¬ng m¹i.
PhÇn II : Thùc tr¹ng huy ®éng vèn t¹i Ng©n hµng
C«ng th¬ng Hoµn KiÕm.
PhÇn III : Mét sè biÖn ph¸p t¨ng cêng huy ®éng
vèn t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng Hoµn KiÕm.

T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o
trong khoa Ng©n hµng vµ nhÊt lµ thÇy NguyÔn V¨n Nam, ®éi ngò c¸n bé
c«ng nh©n viªn Ng©n hµng C«ng th¬ng Hoµn KiÕm, mµ ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì
tËn t×nh cña c¸c c« chó, anh chÞ ®ang c«ng t¸c t¹i phßng kinh doanh trong
viÖc lµm quen víi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng vµ trong viÖc thu thËp vµ tæng
hîp sè liÖu cho bµi viÕt nµy.

2

D¬ng V¨n Hïng - 037

®Ò c ¬ng luËn v ¨n

§Ò tµi :
Mét sè biÖn ph¸ p t¨ng c êng huy ®éng vèn t¹i
Ng© n hµng C«ng th ¬ng Hoµn K iÕm.

Ph Ç n I
Vai t rß cñ a ng uå n v èn tro ng ho¹t ®éng
cñ a Ng © n hµ ng th ¬ng m ¹i.
I - kh¸i qu¸t vÒ Ng©...
D¬ng V¨n Hïng - 037
LêI NãI ®Çu
NÒn kinh tÕ níc ta cã nhiÒu thay ®æi lín, sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸
hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc vÉn ®ang ®îc tiÕp tôc thùc hiÖn i nhiÒu thµnh c«ng rùc
rì. Tuy nhiªn ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn môc tiªu t¨ng gÊp ®«i tæng s¶n lîng quèc
d©n ®Õn n¨m 2000 §¶ng ta ®Ò ra, chóng ta cÇn ph¶i kho¶ng 250 ngµn
®ång vèn ®Çu t. vËy, triÓn khai gi¶i quyÕt vèn lµ vÊn ®Ò hÕt søc cÊp b¸ch
cho nÒn kinh tÕ.
§Ó cã ®îc sè vèn líny, tèt h¬n hÕt lµ vèn ®îc huy ®éng tõ trong níc
qua kªnh ng©n s¸ch vµ hÖ thèng tÝn dông. ChÝnh ®ã vc réng
n©ng cao hiÖu qu ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña thèng ng©n ng th¬ng
m¹i nãi riªng cña thèng tÝn dông nãi chung rÊt ®îc coi träng ®îc
xem nh mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p chÝnh nh»mng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ -
x· héi cña hÖ thèng tÝn dông.
Nh×n vµo t×nh h×nh huy ®éng vèn cña c¸c chøc tÝn dông tiªu biÓu
cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trong ng©n hµng trong nh÷ng thêi gian võa qua,
ta thÓ thÊy ®îc nh÷ng kÕt qu¶ bíc ®Çu ®¸ng khÝch lÖ, tuy nhiªn còng
cßn nhiÒu mÆt tån t¹i cÇn gi¶i quyÕt n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ cña c«ng
t¸c nµy.
Trªn luËn ®îc häc t¹i trêng kinh nghiÖm thùc tiÔn thu ®îc
trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng Hoµn KiÕm vµ víi t c¸ch
mét sinh viªn t«i m¹nh d¹n ®i vµo nghiªn cøu vµ t×m hiÓu vÊn ®Ò nµy th«ng
qua ®Ò tµi : Mét biÖn ph¸p ng c êng huy ®éng vèn t¹i Nn hµng
C«ng th¬ng Hoµn KiÕm .
Qua ®©y, t«i còng ®a ra mét vµi biÖn ph¸p kiÕn nghÞ nh»m réng
vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nµy t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng Hoµn KiÕm.
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại chi nhánh NH Công thương Hoàn Kiếm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại chi nhánh NH Công thương Hoàn Kiếm - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại chi nhánh NH Công thương Hoàn Kiếm 9 10 314