Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH Công thương Ba Đình

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1581 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Lêi nãi ®Çu
Níc ta ®ang tiÕn hµnh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, x©y dùng nÒn kinh tÕ
thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa trong xu híng héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ
toµn cÇu. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cã vÞ thÕ quan träng hµng ®Çu trong sù nghiÖp
mµ chóng ta ®ang theo ®uæi ®ã lµ vÊn ®Ò vÒ nguån lùc, vÊn ®Ò vèn - vÊn ®Ò thuéc
c¬ së “ h¹ tÇng mÒm” cho ®Çu t ph¸t triÓn. §©y lµ vÊn ®Ò mang tÝnh cÊp thiÕt,
®Çy biÕn ®éng ®ßi hái ph¶i x©y dùng, ph¸t triÓn vµ thêng xuyªn ®îc xö lý, ®iÒu
chØnh nh»m ®¸p øng ®îc nhu cÇu vèn cña nÒn kinh tÕ, gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng
thiÕu hôt trong chi tiªu cña ChÝnh phñ. VËy th× gi¶i ph¸p nµo cho huy ®éng vèn;
chóng ta ph¶i cã nh÷ng ph¬ng ¸n, quyÕt s¸ch cô thÓ mang tÝnh chiÕn lîc trong
dµi h¹n nh»m thâa m·n nhu cÇu vÒ vèn còng nh n©ng cao kh¶ n¨ng hÊp thô vèn
cña nÒn kinh tÕ.
Chóng ta kh«ng chØ ®¬n thuÇn xem nguån lùc, nguån vèn lµ tiÒn mÆt, mµ
ph¶i xem xÐt nguån vèn bao gåm c¶ díi d¹ng vËt chÊt vµ phi vËt chÊt ®îc biÓu
hiÖn b»ng tiÒn. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ thu hót mäi
nguån lùc mµ cßn ®i ®«i víi viÖc chän läc vµ sö dông vèn sao cho cã hiÖu qu¶
nhÊt. ViÖc x©y dùng mét thÞ trêng tµi chÝnh tÇm cì còng nh t¹o mét hµnh lang
ph¸p lý th«ng tho¸ng, an toµn chÝnh lµ ®iÒu kiÖn cÇn ®Ó chóng ta cã thÓ thu hót
c¸c nguån néi ngo¹i lùc phôc vô cho ®Çu t ph¸t triÓn. VÊn ®Ò h×nh thµnh vµ ph¸t
triÓn thÞ trêng tµi chÝnh trong ®ã nßng cèt lµ ng©n hµng th¬ng m¹i, tæ chøc
chiÕm vÞ trÝ quan träng trong c¸c chÝnh s¸ch vÒ huy ®éng vèn cña §¶ng vµ Nhµ
níc ta trong thêi k× kiÖn nay. Ng©n hµng th¬ng m¹i g¸nh trªn vai träng tr¸ch to
lín tiÕp tôc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn thÞ trêng tµi chÝnh, lµm tèt chøc n¨ng lµ kªnh
dÉn vèn cho nÒn kinh tÕ th«ng qua viÖc kh¬i th«ng c¸c dßng vèn, di chuyÓn vèn
tõ n¬i cã hiÖu qu¶ ®Çu t thÊp sang n¬i cã hiÖu qu¶ ®Çu t cao h¬n; mÆt kh¸c ng©n
hµng th¬ng m¹i víi chøc n¨ng cña m×nh cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p thÝch hîp tËp
trung mäi nguån vèn cßn t¹m thêi nhµn rçi trong d©n c vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ,
nhÊt lµ c¸c h×nh thøc huy ®éng trung vµ dµi h¹n ®Ó cho vay vµ ®Çu t vµo c¸c dù
¸n x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, mua s¾m trang thiÕt bÞ, ®æi míi c«ng nghÖ.

Chuyªn ®Ò thùc tËp
§¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt Nam trong
thêi k× ®æi míi, Bé ChÝnh trÞ ®· cã kÕt luËn “ ... Tõ khi chuyÓn sang kinh
doanh, c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®· thùc hiÖn huy ®éng mét khèi lîng ®¸ng
kÓ vèn trong níc vµ níc ngoµi, thóc ®Èy ®Çu t cho s¶n xuÊt cña c¸c thµnh
phÇn kinh tÕ, coi träng ®Çu t tÝn dông u ®·i ®Ó phôc v...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Lêi nãi ®Çu
Níc ta ®ang tiÕn hµnh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, x©y dùng nÒn kinh
thÞ trêng ®Þnh híng héi chñ nghÜa trong xu híng héi nhËp kinh khu vùc
toµn cÇu. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò vÞ thÕ quan träng hµng ®Çu trong sù nghiÖp
mµ chóng ta ®ang theo ®uæi ®ã lµ vÊn ®Ò vÒ nguån lùc, vÊn ®Ò vèn - vÊn ®Ò thuéc
tÇng mÒm” cho ®Çu t ph¸t triÓn. §©y vÊn ®Ò mang tÝnh cÊp thiÕt,
®Çy biÕn ®éng ®ßi hái ph¶i x©y dùng, ph¸t triÓn thêng xuyªn ®îc lý, ®iÒu
chØnh nh»m ®¸p øng ®îc nhu cÇu vèn cña nÒn kinh tÕ, gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng
thiÕu hôt trong chi tiªu cña ChÝnh phñ. VËy th× gi¶i ph¸p nµo cho huy ®éng vèn;
chóng ta ph¶i nh÷ng ph¬ng ¸n, quyÕt s¸ch thÓ mang tÝnh chiÕn lîc trong
dµi h¹n nh»m thâa m·n nhu cÇu vèn còng nh n©ng cao kh¶ n¨ng hÊp thô vèn
cña nÒn kinh tÕ.
Chóng ta kh«ng chØ ®¬n thuÇn xem nguån lùc, nguån vèn tiÒn mÆt, mµ
ph¶i xem xÐt nguån vèn bao gåm díi d¹ng vËt chÊt phi vËt chÊt ®îc biÓu
hiÖn b»ng tiÒn. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn kh«ng chØ ®¬n thuÇn thu hót mäi
nguån lùc cßn ®i ®«i víi viÖc chän läc dông vèn sao cho hiÖu qu¶
nhÊt. ViÖc x©y dùng mét thÞ trêng tµi chÝnh tÇm còng nh t¹o mét hµnh lang
ph¸p th«ng tho¸ng, an toµn chÝnh ®iÒu kiÖn cÇn ®Ó chóng ta thÓ thu hót
c¸c nguån néi ngo¹i lùc phôc cho ®Çu t ph¸t triÓn. VÊn ®Ò h×nh thµnh ph¸t
triÓn thÞ trêng tµi chÝnh trong ®ã nßng cèt ng©n hµng th¬ng m¹i, chøc
chiÕm trÝ quan träng trong c¸c chÝnh s¸ch huy ®éng vèn cña §¶ng Nhµ
níc ta trong thêi kiÖn nay. Ng©n hµng th¬ng m¹i g¸nh trªn vai träng tr¸ch to
lín tiÕp tôc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn thÞ trêng tµi chÝnh, lµm tèt chøc n¨ng lµ kªnh
dÉn vèn cho nÒn kinh th«ng qua viÖc kh¬i th«ng c¸c dßng vèn, di chuyÓn vèn
n¬i hiÖu qu¶ ®Çu t thÊp sang n¬i hiÖu qu¶ ®Çu t cao h¬n; mÆt kh¸c ng©n
hµng th¬ng m¹i víi chøc n¨ng cña m×nh cÇn ph¶i biÖn pp thÝch hîp tËp
trung mäi nguån vèn cßn t¹m thêi nhµn rçi trong d©n c c¸c chøc kinh tÕ,
nhÊt c¸c h×nh thøc huy ®éng trung dµi h¹n ®Ó cho vay ®Çu t vµo c¸c
¸n x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, mua s¾m trang thiÕt bÞ, ®æi míi c«ng nghÖ.
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH Công thương Ba Đình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH Công thương Ba Đình - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH Công thương Ba Đình 9 10 452