Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH Công thương Bến Thuỷ - TP. Vinh 

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1379 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp



Trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n

lêi nãi ®Çu
ë ViÖt Nam hiÖn nay, vÊn ®Ò vèn ®ang lµ ®ßi hái cÊp b¸ch trong sù
nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ cña níc ta. Nã ®ãng vai trß quyÕt
®Þnh ®Õn sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc. §Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn
cho nÒn kinh tÕ, níc ta cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch nh»m huy ®éng
tèi ®a nguån vèn nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ. ë níc ta thÞ trêng chøng kho¸n
cha ph¸t triÓn do vËy lîng vèn huy ®éng ®îc b»ng con ®êng tµi chÝnh trùc tiÕp
th«ng qua ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c cßn rÊt
nhá so víi nhu cÇu vèn cña nÒn kinh tÕ. Do vËy qu¸ tr×nh nhËn vµ truyÒn vèn
trªn thÞ trêng chñ yÕu ®îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i vµ thÞ
trêng tÝn dông. Cã thÓ nãi ë ViÖt Nam h¬n 80% lîng vèn trong nÒn kinh tÕ lµ
do hÖ thèng ng©n hµng cung cÊp. Do ®ã vai trß cña Ng©n hµng trong ho¹t
®éng huy ®éng vèn cho nÒn kinh tÕ lµ cùc kú quan träng.
Nh vËy c«ng t¸c huy ®éng vèn cña ng©n hµng ®ãng vai trß quan träng
trong nÒn kinh tÕ nãi chung vµ trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng nãi riªng.
Trong thêi gian häc tËp t¹i trêng vµ thêi gian thùc tËp chi nh¸nh Ng©n hµng
C«ng Th¬ng BÕn Thuû - Thµnh Phè Vinh - TØnh NghÖ An t«i ®· cè g¾ng
nghiªn cøu vµ t×m hiÓu kü vÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn vµ chän ®Ò tµi chuyªn ®Ò
tèt nghiÖp: “Gi¶i ph¸p t¨ng cêng huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng
C«ng Th¬ng BÕn Thuû - Thµnh Phè Vinh - TØnh NghÖ An”
Chuyªn ®Ò tËp trung vµo nghiªn cøu c¸c ph¬ng thøc huy ®éng vèn cña ng©n
hµng th¬ng m¹i, c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c¸c ph¬ng thøc ®ã. Thùc tr¹ng vÒ
c«ng t¸c huy ®éng vèn cña ng©n hµng c«ng th¬ng BÕn Thuû (c¸c ph¬ng thøc
huy ®éng vèn mµ ng©n hµng ¸p dông, c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi nã), tõ ®ã ®a
ra c¸c gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ.
Chuyªn ®Ò ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn ®îc h×nh thµnh gåm cã 3 ch¬ng.
Ch¬ng I. Vai trß cña vèn vµ ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña Ng©n
hµng Th¬ng m¹i.
Ch¬ng II. Thùc tr¹ng huy ®éng vèn cña chi nh¸nh Ng©n hµng
C«ng Th¬ng BÕn Thuû.
Lª Anh Tó - Líp Tµi chÝnh c«ng 41A

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp



Trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n

Ch¬ng III. Gi¶i ph¸p t¨ng cêng huy ®éng vèn cña chi nh¸nh Ng©n
hµng C«ng Th¬ng BÕn Thuû.
Do thêi gian nghiªn cøu lý luËn vµ thùc tËp cßn ng¾n víi tr×nh ®é hiÓu
biÕt cßn h¹n chÕ do vËy chuyªn ®Ò nµy cßn cã nhiÒu thiÕu sãt. RÊt mong nhËn
®îc sù ®ãng gãp vµ chØ b¶o cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®äc. Em xin ch©n
thµnh c¶m ¬n thÇy GS.TS. Lª §øc L÷ ®· tËn t×nh chØ b¶o vµ c¸c c« chó, anh
chÞ c«ng t¸c ë phßng kinh doanh, phßng nguå...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp  Trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
lêi nãi ®Çu
ë ViÖt Nam hiÖn nay, vÊn ®Ò vèn ®ang ®ßi hái cÊp b¸ch trong
nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ cña níc ta. ®ãng vai trß quyÕt
®Þnh ®Õn t¨ng trëng ph¸t triÓn kinh ®Êt níc. §Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn
cho nÒn kinh tÕ, níc ta cÇn ph¶i c¸c biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch nh»m huy ®éng
tèi ®a nguån vèn nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ. ë níc ta thÞ trêng chøng kho¸n
cha ph¸t triÓn do vËy lîng vèn huy ®éng ®îc b»ng con ®êng tµi chÝnh trùc tiÕp
th«ng qua ph¸t hµnh phiÕu, tr¸i phiÕu c¸c giÊy gi¸ kh¸c cßn rÊt
nhá so víi nhu cÇu vèn cña nÒn kinh tÕ. Do vËy qu¸ tr×nh nhËn truyÒn vèn
trªn thÞ trêng chñ yÕu ®îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i vµ thÞ
trêng tÝn dông. thÓ nãi ë ViÖt Nam h¬n 80% lîng vèn trong nÒn kinh
do thèng ng©n hµng cung cÊp. Do ®ã vai trß cña Ng©n hµng trong ho¹t
®éng huy ®éng vèn cho nÒn kinh tÕ lµ cùc kú quan träng.
Nh y c«ng t¸c huy ®éng vèn cña ng©n hµng ®ãng vai trß quan träng
trong nÒn kinh nãi chung trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng nãi riªng.
Trong thêi gian häc tËp t¹i trêng thêi gian thùc tËp chi nh¸nh Ng©n hµng
C«ng Th¬ng BÕn Thuû - Thµnh Phè Vinh - nh NghÖ An t«i ®· g¾ng
nghiªn cøu vµ t×m hiÓu c«ng t¸c huy ®éng vèn chän ®Ò tµi chuyªn ®Ò
tèt nghiÖp: Gi¶i ph¸p t¨ng cêng huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng
C«ng Th¬ng BÕn Thuû - Thµnh Phè Vinh - TØnh NghÖ An
Chuyªn ®Ò tËp trung vµo nghiªn cøu c¸c ph¬ng thøc huy ®éng vèn cña ng©n
hµng th¬ng m¹i, c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c¸c ph¬ng thøc ®ã. Thùc tr¹ng vÒ
c«ng t¸c huy ®éng vèn cña ng©n hµng c«ng th¬ng BÕn Thuû (c¸c ph¬ng thøc
huy ®éng vèn mµ ng©n hµng ¸p dông, c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi nã), tõ ®ã ®a
ra c¸c gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ.
Chuyªn ®Ò ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn ®îc h×nh thµnh gåm cã 3 ch¬ng.
Ch¬ng I. Vai trß cña vèn ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña Ng©n
hµng Th¬ng m¹i.
Ch¬ng II. Thùc tr¹ng huy ®éng vèn cña chi nh¸nh Ng©n hµng
C«ng Th¬ng BÕn Thuû.
Lª Anh Tó - Líp Tµi chÝnh c«ng 41A
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH Công thương Bến Thuỷ - TP. Vinh  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH Công thương Bến Thuỷ - TP. Vinh  - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH Công thương Bến Thuỷ - TP. Vinh  9 10 131