Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH Công thương T. Hà Tây

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1124 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp

Ph¹m ThÞ Quý

Lêi më ®Çu
ViÖc huy ®éng c¸c kho¶n tiÒn nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ, ho¹t ®éng
cña c¸c tæ chøc tÝn dông ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc thu hót lîng vèn
lín ®Ó cho c¸c doanh nghiÖp vay, thùc hiÖn t¸i ®Çu t thóc ®Èy nÒn kinh tÕ
ph¸t triÓn. §©y chÝnh lµ ho¹t ®éng truyÒn thèng, chñ yÕu cña Ng©n hµng.
ChÝnh v× vËy, kÕt qu¶ huy ®éng vèn vµ sö dông vèn cña tæ chøc tÝn dông
cao hay thÊp cã ¶nh hëng kh«ng chØ ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña b¶n
th©n tæ chøc tÝn dông mµ nã cßn t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn nÒn kinh tÕ, ®Æc biÖt
lµ ®èi víi mét nÒn kinh tÕ võa bíc ra khái c¬ chÕ bao cÊp vµ ®ang khëi s¾c
trong nh÷ng bíc ®Çu ®æi míi nh ë níc ta.
Hoµ m×nh víi c«ng viÖc ®æi míi chung cña ®Êt níc, cïng gãp phÇn
vµo nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc trong thËp niªn qua, ngµnh Ng©n hµng ®·
ph¶i vît qua kh«ng Ýt khã kh¨n ®Ó phÊn ®Êu cho môc tiªu ph¸t triÓn ®Êt níc.
V× môc tiªu nµy, kh«ng ai kh¸c mµ chÝnh hÖ thèng Ng©n hµng ph¶i trë
thµnh bµn ®¹p v÷ng ch¾c cho nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn, 10 n¨m ®æi míi cha
ph¶i lµ nhiÒu, Ng©n hµng cßn ph¶i gi¶i quyÕt nhiÒu nh÷ng khã kh¨n tríc
m¾t mµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò næi cém lµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c huy ®éng vèn
cña ng©n hµng hiÖn nay.
Lµ mét bé phËn cÊu thµnh trong guång m¸y cña hÖ thèng ng©n hµng.
Ng©n hµng Th¬ng m¹i Quèc doanh - Ng©n hµng C«ng Th¬ng TØnh Hµ T©y
®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung
vµ khu vùc TØnh Hµ T©y nãi riªng. Song còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã
kh¨n chung. N©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng huy ®éng vèn ®Ó cñng cè sù
tån t¹i vµ ph¸t triÓn ng©n hµng, ®· ®ang vµ sÏ lµ nh÷ng vÊn ®Ò ®îc quan t©m
bëi Ng©n hµng C«ng Th¬ng TØnh Hµ T©y vµ hÖ thèng ng©n hµng.
ChÝnh v× vËy, trong thêi gian thùc tËp t¹i Ng©n hµng C«ng Th¬ng m¹i
Hµ T©y, em ®· m¹nh d¹n ®i s©u t×m hiÓu vµ hoµn thµnh ®Ò tµi: "Gi¶i ph¸p

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp

Ph¹m ThÞ Quý

n©ng cao nghiÖp vô ho¹t ®éng huy ®éng vèn t¹i Ng©n Hµng C«ng Th¬ng TØnh Hµ T©y". Víi cÊu tróc nh sau:
Ch¬ng I: Mét sè lý luËn c¬ b¶n vÒ nghiÖp vô huy ®éng vèn cña Ng©n
hµng Th¬ng m¹i.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i Ng©n hµng C«ng
Th¬ng tØnh Hµ T©y.
Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p n©ng cao c«ng t¸c nghiÖp vô huy ®éng vèn t¹i
Ng©n hµng C«ng Th¬ng tØnh Hµ T©y.
Do thêi gian cã h¹n, vÊn ®Ò l¹i rÊt phøc t¹p vµ ®a d¹ng, h¬n n÷a kh¶
n¨ng chuyªn m«n vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn nhiÒu h¹n chÕ, nªn nh÷ng g×
em tr×nh bµy trong chuyªn ®Ò khã tr¸nh khái sai sãt, rÊt mong cã sù bæ
xung, gãp ý híng dÉn cña c¸c thÇy, c« vµ c¬ së n¬i em thùc tËp.

2

Chuyªn...
Chuyªn ®Ò thùc tËp Ph¹m ThÞ Quý
Lêi më ®Çu
ViÖc huy ®éng c¸c kho¶n tiÒn nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ, ho¹t ®éng
cña c¸c tæ chøc tÝn dông ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc thu hót lîng vèn
lín ®Ó cho c¸c doanh nghiÖp vay, thùc hiÖn t¸i ®Çu t thóc ®Èy nÒn kinh
ph¸t triÓn. §©y chÝnh ho¹t ®éng truyÒn thèng, chñ yÕu cña Ng©n hµng.
ChÝnh y, kÕt qu¶ huy ®éng vèn dông vèn cña chøc n dông
cao hay thÊp ¶nh hëng kh«ng chØ ®èi víitån t¹i vµ ph¸t triÓn cña b¶n
th©n tæ chøc tÝn dông mµ nã cßn t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn nÒn kinh tÕ, ®Æc biÖt
®èi víi mét nÒn kinh a bíc ra kháichÕ bao cÊp®ang khëi s¾c
trong nh÷ng bíc ®Çu ®æi míi nh ë níc ta.
Hoµ m×nh víi c«ng viÖc ®æi míi chung cña ®Êt níc, cïng gãp phÇn
vµo nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc trong thËp niªn qua, ngµnh Ng©n hµng ®·
ph¶i vît qua kh«ng Ýt khã kh¨n ®Ó phÊn ®Êu cho môc tiªu ph¸t triÓn ®Êt níc.
môc tiªu nµy, kh«ng ai kh¸c mµ chÝnh thèng Ng©n hµng ph¶i trë
thµnh bµn ®¹p v÷ng ch¾c cho nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn, 10 n¨m ®æi míi cha
ph¶i nhiÒu, Ng©n ng cßn ph¶i gi¶i quyÕt nhiÒu nh÷ng khã kh¨n tríc
m¾t mµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò næi cém lµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c huy ®éng vèn
cña ng©n hµng hiÖn nay.
mét bé phËn cÊu thµnh trong guång m¸y cñathèng ng©n hµng.
Ng©n hµng Th¬ng m¹i Quèc doanh - Ng©n hµng C«ng Th¬ng TØnh T©y
®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo ph¸t triÓn nÒn kinh ViÖt Nam nãi chung
khu vùc TØnh Hµ T©y nãi riªng. Song còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã
kh¨n chung. N©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng huy ®éng vèn ®Ó cñng cè
tån t¹i vµ ph¸t triÓn ng©n hµng, ®· ®ang vµ sÏ lµ nh÷ng vÊn ®Ò ®îc quan t©m
bëi Ng©n hµng C«ng Th¬ng TØnh Hµ T©y vµ hÖ thèng ng©n hµng.
ChÝnh v× vËy, trong thêi gian thùc tËp t¹i Ng©n hµng C«ng Th¬ng m¹i
T©y, em ®· m¹nh d¹n ®i s©u t×m hiÓu hoµn thµnh ®Ò tµi: "Gi¶i ph¸p
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH Công thương T. Hà Tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH Công thương T. Hà Tây - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH Công thương T. Hà Tây 9 10 483