Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH ĐT & PT TP. HN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 1838 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Gi¶i ph¸p t¨ng cêng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i Ng©n hµng §T&PT Hµ néi

Môc lôc
Môc lôc.........................................................................................................................1
Lêi më ®Çu....................................................................................................................3
Ch¬ng 1 ....................................................................................................................5
nguån vèn vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi kh¶ ...........................................................5
n¨ng huy ®éng vèn cña Ng©n hµng th¬ng m¹i........................................................5
1.1 nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n cña ng©n hµng th¬ng m¹i.......................................5
1.1.1 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña NHTM.........................................5
1.1.2 Chøc n¨ng vµ vai trß cña ng©n hµng th¬ng m¹i.....................................8
1.1.3 C¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña Ng©n hµng th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ....12
1.2 nguån vèn cña Ng©n hµng th¬ng m¹i..........................................................16
1.2.1 C¬ cÊu vµ nguån h×nh thµnh nªn nguån vèn cña NHTM....................16
1.2.2 TÇm quan träng cña nguån vèn huy ®éng ®èi víi hÖ thèng NHTM...27
1.2.3 Nguyªn t¾c vµ môc tiªu trong c«ng t¸c huy ®éng vèn cña NHTM.....29
1.3 c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña Ng©n hµng th¬ng m¹i
.............................................................................................................................32
1.3.1 C¸c nh©n tè bªn ngoµi Ng©n hµng........................................................32
1.3.2 C¸c nh©n tè thuéc vÒ Ng©n hµng..........................................................35
Ch¬ng 2 ..................................................................................................................40
thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn cña chi nh¸nh..................................................40
ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn thµnh phè hµ néi....................................................40
2.1 kh¸i qu¸t chung vÒ chi nh¸nh Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn thµnh phè hµ
néi.......................................................................................................................40
2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ
Ph¸t triÓn Hµ néi.............................................................................................40
2.1.2. C¬ cÊu tæ chøc cña Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t tr...
Gi¶i ph¸p t¨ng cêng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i Ng©n hµng §T&PT Hµ néi
Môc lôc
Môc lôc.........................................................................................................................1
Lêi më ®Çu....................................................................................................................3
Ch¬ng 1 ....................................................................................................................5
nguån vèn vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi kh¶ ...........................................................5
n¨ng huy ®éng vèn cña Ng©n hµng th¬ng m¹i........................................................5
1.1 nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n cña ng©n hµng th¬ng m¹i.......................................5
1.1.1 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña NHTM.........................................5
1.1.2 Chøc n¨ng vµ vai trß cña ng©n hµng th¬ng m¹i.....................................8
1.1.3 C¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña Ng©n hµng th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ....12
1.2 nguån vèn cña Ng©n hµng th¬ng m¹i..........................................................16
1.2.1 C¬ cÊu vµ nguån h×nh thµnh nªn nguån vèn cña NHTM....................16
1.2.2 TÇm quan träng cña nguån vèn huy ®éng ®èi víi hÖ thèng NHTM...27
1.2.3 Nguyªn t¾c vµ môc tiªu trong c«ng t¸c huy ®éng vèn cña NHTM.....29
1.3 c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña Ng©n hµng th¬ng m¹i
.............................................................................................................................32
1.3.1 C¸c nh©n tè bªn ngoµi Ng©n hµng........................................................32
1.3.2 C¸c nh©n tè thuéc vÒ Ng©n hµng..........................................................35
Ch¬ng 2 ..................................................................................................................40
thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn cña chi nh¸nh..................................................40
ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn thµnh phè hµ néi....................................................40
2.1 kh¸i qu¸t chung vÒ chi nh¸nh Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn thµnh phè hµ
néi.......................................................................................................................40
2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ
Ph¸t triÓn Hµ néi.............................................................................................40
2.1.2. C¬ cÊu tæ chøc cña Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Hµ néi
.........................................................................................................................42
2.1.3 C¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña Ng©n hµng ®Çu t vµ Ph¸t triÓn Hµ néi.......43
2.1.4 KÕt qu¶ ®¹t ®îc tõ c¸c ho¹t ®éng cña Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn
Hµ néi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y...................................................................44
2.2 thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t
triÓn hµ néi..........................................................................................................50
TrÇn Hoµi Nam- Nh 41b
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH ĐT & PT TP. HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH ĐT & PT TP. HN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH ĐT & PT TP. HN 9 10 484