Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH TM

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 2500 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
PhÇn më ®Çu

1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
VÊn ®Ò vÒ vèn ®ang lµ mét ®ßi hái rÊt lín, chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc ta hiÖn
nay vÒ vèn Ng©n s¸ch chØ chi cho viÖc ®Çu t c¸c c¬ së h¹ tÇng kh«ng cã kh¶ n¨ng
thu håi vèn, cßn toµn bé nhu cÇu vèn ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh kÓ c¶ ®Çu t x©y dùng,
vèn cè ®Þnh vµ vèn lu ®éng ®Òu ph¶i ®i vay. Nh vËy ®ßi hái vÒ vèn kh«ng chØ ng¾n
h¹n mµ cßn c¶ vèn trung, dµi h¹n. NÕu kh«ng cã vèn th× kh«ng thÓ thay ®æi ®îc c¬
cÊu kinh tÕ, kh«ng thÓ x©y dùng ®îc c¸c c¬ së c«ng nghiÖp, c¸c trung t©m dÞch vô
lín. Tuy ®· cã nh÷ng thay ®æi vÒ nhiÒu ph¬ng diÖn, hÖ thèng Ng©n hµng ®· cã
nh÷ng bíc tiÕn dµi nhng hÖ thèng Ng©n hµng vÉn cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu vÒ vèn
cña nÒn kinh tÕ.
Tõ n¨m 1994 trë ®i bíc vµo thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vÊn ®Ò vÒ
vèn næi lªn lµ mét yªu cÇu hÕt søc cÊp b¸ch trong ®iÒu kiÖn cha cã thÞ trêng vèn.
Gi¶i quyÕt nhu cÇu vèn lµ ®ßi hái lín ®èi víi hÖ thèng ng©n hµng. C¸c ng©n hµng
kinh tÕ ®ang ®ßi hái ë ng©n hµng lµ ph¶i huy ®éng ®ñ vèn t¹o ®iÒu kiÖn cho nÒn
kinh tÕ ph¸t triÓn kh«ng bÞ tôt hËu, ®ã chÝnh lµ vÊn ®Ò vÒ vèn.
Trong thùc tiÔn ho¹t ®éng cña NHNo&PTNT huyÖn Vô B¶n ho¹t ®éng huy
®éng vèn ®· ®îc coi träng ®óng møc vµ ®· ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh nhng
bªn c¹nh ®ã vÉn cßn béc lé mét sè tån t¹i do ®ã cÇn ph¶i nghiªn cøu c¶ vÒ lý luËn
vµ thùc tiÔn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nh»m phôc vô c«ng t¸c c«ng nghiÖp
ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
2. §èi tîng nghiªn cøu

TriÖu Ngäc Nguyªn

1

Líp : 3012 - HVNH

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

- Dùa vµo c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh
NHNo&PTNT huyÖn Vô B¶n ®Ó t×m ra nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i tõ ®ã ®a ra
c¸c gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña chi
nh¸nh NHNo&PTNT huyÖ Vô B¶n.
3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
- §èi tîng nghiªn cøu: Thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh
NHNo&PTNT huyÖn Vô B¶n
- Ph¹m vi nghiªn cøu: C¸c sè liÖu trong b¶ng tæng kÕt tµi s¶n vµ b¸o c¸o kÕt qu¶
kinh doanh cña NHNo&PTNT huyÖn Vô B¶n tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2003.
4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
Sö dông ph¬ng ph¸p: So s¸nh, ph©n tÝch, luËn, gi¶i.....
5. Bè côc
§Ò tµi ®îc chia lµm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1 : NHTM vµ c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i c¸c NHTM.
Ch¬ng 2 : Thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT huyÖn
Vô B¶n.
Ch¬ng 3 : Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ ®Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i chi
nh¸nh NHNo & PTNT huyÖn Vô B¶n.

TriÖu Ngäc Nguyªn

2

Líp : 3012 - HVNH

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Ch¬ng 1
ng©n hµng th¬ng ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
PhÇn më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
VÊn ®Ò vèn ®ang mét ®ßi hái rÊt lín, chñ tr¬ng cña §¶ng Nhµ níc ta hiÖn
nay vèn Ng©n s¸ch chØ chi cho viÖc ®Çu t c¸c tÇng kh«ng kh¶ n¨ng
thu håi vèn, cßn toµn nhu cÇu vèn ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh kÓ ®Çu t x©y dùng,
vèn cè ®Þnh vµ vèn lu ®éng ®Òu ph¶i ®i vay. Nh vËy ®ßi hái vÒ vèn kh«ng chØ ng¾n
h¹n mµ cßn vèn trung, dµi h¹n. NÕu kh«ng cã vèn th× kh«ng thÓ thay ®æi ®îc
cÊu kinh tÕ, kh«ng thÓ x©y dùng ®îc c¸c së c«ng nghiÖp, c¸c trung t©m dÞch
lín. Tuy ®· nh÷ng thay ®æi nhiÒu ph¬ng diÖn, thèng Ng©n hµng ®·
nh÷ng bíc tiÕn dµi nhng thèng Ng©n hµng vÉn cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu vèn
cña nÒn kinh tÕ.
n¨m 1994 trë ®i bíc vµo thêi c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vÊn ®Ò
vèn næi lªn mét yªu cÇu hÕt søc cÊp b¸ch trong ®iÒu kiÖn cha thÞ trêng vèn.
Gi¶i quyÕt nhu cÇu vèn ®ßi hái lín ®èi víi thèng ng©n hµng. C¸c ng©n hµng
kinh ®ang ®ßi hái ë ng©n hµng ph¶i huy ®éng ®ñ vèn t¹o ®iÒu kiÖn cho nÒn
kinh tÕ ph¸t triÓn kh«ng bÞ tôt hËu, ®ã chÝnh lµ vÊn ®Ò vÒ vèn.
Trong thùc tiÔn ho¹t ®éng cña NHNo&PTNT huyÖn B¶n ho¹t ®éng huy
®éng vèn ®· ®îc coi träng ®óng møc ®· ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh nhng
bªn c¹nh ®ã vÉn cßn béc mét tån t¹i do ®ã cÇn ph¶i nghiªn cøu luËn
thùc tiÔn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nh»m phôc c«ng t¸c c«ng nghiÖp
ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
2. §èi tîng nghiªn cøu
TriÖu Ngäc Nguyªn Líp : 3012 - HVNH
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH TM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH TM - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH TM 9 10 122