Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Khai thác vốn tại NN & PTNT Láng Hạ

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1404 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Ho¹t ®éng cña Ng©n hµng g¾n liÒn víi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ viÖc
chuyÓn tõ c¬ chÕ tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña
Nhµ níc ®ßi hái ho¹t ®éng cña Ng©n Hµng ph¶i lµ ®ßn b¶y kinh tÕ, lµ c«ng cô
kiÒm chÕ vµ ®Çy lïi l¹m ph¸t nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. HÖ
thèng Ng©n hµng ®· ®îc c¶i tæ vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, ®ãng vai trß nßng
cãt trªn thÞ trêng tiÒn tÖ. ChiÕn lîc kinh tÕ cña Nhµ níc ®· chØ râ “TiÕp tôc ®æi
míi vµ lµnh m¹nh ho¸ hÖ thèng tµi chÝnh, tiÒn tÖ nh»m thùc hiÖn tèt c¸c môc
tiªu kinh tÕ x· héi ®Õn n¨m 2010”
Chøc n¨ng nhiÖm vô to lín trªn cña Ng©n hµng ®Æt ra cho ng©n hµng
ph¶i kµnh m¹nh vÒ tµi chÝnh, v÷ng ch¾c vÒ qu¶n lý cña m×nh. Ho¹t ®éng cña
ng©n hµng chñ yÕu lµ huy ®éng v«n vµ sö dông nguån, nªn viÖc nghiªn cøu
nghiÖp vô khai th¸c vèn nh»m n©ng cao hÞªu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña
ng©n hµng lu«n lµ vÊn ®Ò ®Æt ra trong c«ng t¸c qu¶n lý cña c¸n bé l·nh ®¹o
ng©n hµng.
Víi môc tiªu g¾n liÒn víi lý luËn khoa häc vµ thùc tiÔn qua qu¸ tr×nh
thùc tËp th¹i chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp L¸ng h¹, ®îc sù gióp ®ì cña
ban l·nh ®¹o, cña c¸n bé nh©n viªn phßng kinh doanh vµ phßng kÕ to¸n, ®ång
thêi cã sù gãp ý kiÕn tËn t×nh cña c« gi¸o TrÇn ThÞ Thuý Söu, t«i ®· c©n nh¾c
vµ chä ®Ò tµi “Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ nghiÖp vô khai th¸c vèn
t¹i chi nh¸nh Ng©n Hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n L¸ng H¹.”
I / TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi.
Thùc hiÖn nghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VIII vµ nghÞ quyÕt
®¹t héi VII §¶ng bé thµnh phè Hµ Néi vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ nisc ta theo theo
híng CNH − H§H, duy tr× nhÞp ®é t¨ng trëng b×nh qu©n hµng n¨m tõ 9− 10%
hµng n¨m ViÖt Nam cÇn huy ®éng vèn lín chiÕm tõ 25 − 30% GDP. Trong ®ã
nguån ng©n hµng ®ãng vai trß to lín ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cña nÒn kinh tÕ.
NÒn kinh tÕ chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ
nghÜa cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ ní, nhu cÇu vÒ vèn lµ rÊt lín ®Ó thùc hiÖn c«ng
nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. V× vËy vÊn ®Ò cÇn thÝt ®Æt ra lµ, mét mÆt ra
søc tËn khai mäi nguån vèn cã thÓ cã trong níc ®Õn møc cao nhÊt, coi ®©y lµ
nguån vèn cã tÝnh chÊt c¬ b¶n cho sù ph¸t triÓn, mÆt kh¸c thu hót mét c¸ch cã

hiÖu qu¶ nguån vèn tõ níc ngoµi ®Ó bæ xung cho viÖc thiÕu hôt cña nguån vèn
trong níc.
§Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn Ng©n hµng n«ng nghiÖp L¸ng H¹ ph¶i cã chiÕn
lîc ph¸t triÓn nguån vèn cã søc hÊp dÉn vµ phong phó ®ñ søc c¹nh tranh trªn
thÞ trêng, tríc t×nh h×nh ®ã ®Ò tµi ®· ®îc lùa chän nghiªn cøu.
II/ Môc ®Ých nghiªn cøu.
+ HÖ thèng ho¸ nh÷ng ...
Lêi nãi ®Çu
Ho¹t ®éng cña Ng©n hµng g¾n liÒn víi chÕ qu¶n kinh tÕ viÖc
chuyÓn chÕ tËp trung bao cÊp sang chÕ thÞ trêng qu¶n cña
Nhµ níc ®ßi hái ho¹t ®éng cña Ng©n Hµng ph¶i lµ ®ßn b¶y kinh tÕ,c«ng
kiÒm chÕ ®Çy lïi l¹m ph¸t nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ.
thèng Ng©n hµng ®· ®îc c¶i ho¹t ®éng hiÖu qu¶, ®ãng vai trß nßng
cãt trªn thÞ trêng tiÒn tÖ. ChiÕn lîc kinh tÕ cña Nhµ níc ®· chØ râ “TiÕp tôc ®æi
míi lµnh m¹nh ho¸ thèng tµi chÝnh, tiÒn nh»m thùc hiÖn tèt c môc
tiªu kinh tÕ x· héi ®Õn n¨m 2010”
Chøc n¨ng nhiÖm to lín trªn cña Ng©n hµng ®Æt ra cho ng©n hµng
ph¶i kµnh m¹nh tµi chÝnh, v÷ng ch¾c qu¶n cña m×nh. Ho¹t ®éng cña
ng©n hµng chñ yÕu huy ®éng v«n dông nguån, nªn viÖc nghiªn cøu
nghiÖp khai th¸c vèn nh»m n©ng cao hÞªu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña
ng©n hµng lu«n lµ vÊn ®Ò ®Æt ra trong c«ng t¸c qu¶n cña c¸n l·nh ®¹o
ng©n hµng.
Víi môc tiªu g¾n liÒn víi luËn khoa häc thùc tiÔn qua qu¸ tr×nh
thùc tËp th¹i chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp L¸ng h¹, ®îc gióp ®ì cña
ban l·nh ®¹o, cña c¸n nh©n viªn phßng kinh doanh phßng kÕ to¸n, ®ång
thêi gãp ý kiÕn tËn t×nh cña gi¸o TrÇn ThÞ Thuý Söu, t«i ®· c©n nh¾c
vµ chä ®Ò tµi “Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ nghiÖpkhai th¸c vèn
t¹i chi nh¸nh Ng©n Hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n L¸ng H¹.”
I / TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi.
Thùc hiÖn nghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VIII vµ nghÞ quyÕt
®¹t héi VII §¶ng thµnh phè Hµ Néi ph¸t triÓn kinh nisc ta theo theo
híng CNH H§H, duy tr× nhÞp ®é t¨ng trëng nh qu©n hµng n¨m 9 10%
hµng n¨m ViÖt Nam cÇn huy ®éng vèn lín chiÕm 25 30% GDP. Trong ®ã
nguån ng©n hµng ®ãng vai trß to lín ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cña nÒn kinh tÕ.
NÒn kinh chuyÓn sang chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng héi chñ
nghÜa ®iÒu tiÕt cña nhµ ní, nhu cÇu vèn rÊt lín ®Ó thùc hiÖn c«ng
nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. vËy vÊn ®Ò cÇn thÝt ®Æt ra lµ, mét mÆt ra
søc tËn khai mäi nguån vèn thÓ cã trong níc ®Õn møc cao nhÊt, coi ®©y
nguån vèn cã tÝnh chÊt c¬ b¶n cho sù ph¸t triÓn, mÆt kh¸c thu hót mét c¸ch cã
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Khai thác vốn tại NN & PTNT Láng Hạ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Khai thác vốn tại NN & PTNT Láng Hạ - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Khai thác vốn tại NN & PTNT Láng Hạ 9 10 381