Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Lợi nhuận và một số GP gia tăng lợi nhuận đối với cty da giày HN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1190 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Kinh tÕ níc ta trong nh÷ng n¨m võa qua ®· cã nh÷ng bíc ®i nh¶y vät, t¨ng
trëng cao vµ ®ang trong ®µ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. NÒn t¶ng
c¬ b¶n chñ chèt ®Ó ®Èy nÒn kinh tÕ níc ta ph¸t triÓn chÝnh lµ sù n¨ng ®éng cña c¸c
Doanh NghiÖp céng thªm chÝnh s¸ch th«ng tho¸ng, ®óng ®¾n cña Nhµ Níc. ChÝnh
nhê sù ho¹t ®éng n¨ng ®éng cña c¸c Doanh NghiÖp ®· ®em l¹i lîi nhuËn, t¹o tiÒn
®Ò cho sù ph¸t triÓn vµ thÓ hiÖn vÞ thÕ cña ®Êt níc ta trªn trêng quèc tÕ.
Lîi nhuËn lµ môc tiªu kinh tÕ quan träng nhÊt cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh
cña Doanh NghiÖp. Lîi nhuËn lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn
sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi Doanh NghiÖp, nã lµ chØ tiªu c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸
hiÖu qu¶ ho¹t ®éng còng nh tiÒm n¨ng cña mçi Doanh NghiÖp. §Ó tån t¹i vµ ph¸t
triÓn th× ®iÒu chñ yÕu quan träng nhÊt lµ c¸c Doanh NghiÖp ph¶i lµm ¨n cã hiÖu
qu¶, ph¶i thu ®îc lîi nhuËn. Lîi nhuËn vµ c¸c gi¶i ph¸p lµm t¨ng lîi nhuËn ®· vµ
®ang trë thµnh mét vÊn ®Ò ®îc quan t©m hµng ®Çu cña c¸c Doanh NghiÖp, nhÊt lµ
nh÷ng n¨m gÇn ®©y khi níc ta chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn
kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ Níc ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa.
NhËn thøc ®îc vai trß vµ tÇm quan träng to lín cña lîi nhuËn, trong thêi gian
thùc tËp t¹i c«ng ty Da GiÇy Hµ Néi, ®îc sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña PGS-TS Lª
ThÕ Têng vµ sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c anh chÞ trong ban l·nh ®¹o c«ng ty, em
®· lùa chän ®Ò tµi “ Lîi nhuËn- c¸c biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn t¹i c«ng ty Da
GiÇy Hµ Néi” lµm ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp.
Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi chñ yÕu tËp trung vµo lîi nhuËn ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh hµng ho¸ dÞch vô. B¶n luËn v¨n nµy chØ tËp trung lµm râ kh¸i
niÖm, nguån gèc, vai trß vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn lîi nhuËn trong nÒn kinh tÕ
thÞ trêng, ®ång thêi nªu ra mét sè biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn ®Ó c«ng ty Da GiÇy Hµ
Néi cã thÓ thùc hiÖn.

LuËn v¨n tèt nghiÖp
B¶n luËn v¨n ngoµi më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3 phÇn
PhÇn I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn cña
Doanh NghiÖp.
PhÇn II: T×nh h×nh lîi nhuËn cña c«ng ty Da GiÇy Hµ Néi.
PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p, ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao lîi nhuËn t¹i c«ng ty Da
GiÇy Hµ Néi.
Sinh viªn
Ph¹m ThÞ Ng©n

LuËn v¨n tèt nghiÖp

PhÇn I
Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ lîi nhuËn vµ c¸c biÖn
ph¸p n©ng cao lîi nhuËn cña Doanh NghiÖp.

I. Lîi nhuËn cña Doanh NghiÖp – kÕt cÊu vµ vai trß cña lîi nhuËn.

1. Kh¸i niÖm lîi nhuËn
Lîi nhuËn ®îc xem lµ mét chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp ph¶n ¸nh...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Kinh níc ta trong nh÷ng n¨m võa qua ®· nh÷ng bíc ®i nh¶y vät, t¨ng
trëng cao ®ang trong ®µ héi nhËp víi nÒn kinh khu vùc t giíi. NÒn t¶ng
b¶n chñ chèt ®Ó ®Èy nÒn kinh tÕ níc ta ph¸t triÓn chÝnh n¨ng ®éng cña c¸c
Doanh NghiÖp céng thªm chÝnh s¸ch th«ng tho¸ng, ®óng ®¾n cña Nhµ Níc. ChÝnh
nhê ho¹t ®éng n¨ng ®éng cña c¸c Doanh NghiÖp ®· ®em l¹i lîi nhuËn, t¹o tiÒn
®Ò cho sù ph¸t triÓn vµ thÓ hiÖn vÞ thÕ cña ®Êt níc ta trªn trêng quèc tÕ.
Lîi nhuËn môc tiªu kinh quan träng nhÊt cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh
cña Doanh NghiÖp. Lîi nhuËn lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn
tån t¹i ph¸t triÓn cña mçi Doanh NghiÖp, chØ tiªu n ®Ó ®¸nh gi¸
hiÖu qu¶ ho¹t ®éng còng nh tiÒm n¨ng cña mçi Doanh NghiÖp. §Ó tån t¹i ph¸t
triÓn th× ®iÒu c yÕu quan träng nhÊt c¸c Doanh NghiÖp ph¶i lµm ¨n hiÖu
qu¶, ph¶i thu ®îc lîi nhuËn. Lîi nhuËn c¸c gi¶i ph¸p lµm t¨ng lîi nhuËn ®·
®ang trë thµnh mét vÊn ®Ò ®îc quan t©m hµng ®Çu cña c¸c Doanh NghiÖp, nhÊt
nh÷ng n¨m gÇn ®©y khi níc ta chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn
kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ Níc ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa.
NhËn thøc ®îc vai trß vµ tÇm quan träng to lín cña lîi nhuËn, trong thêi gian
thùc tËp t¹i c«ng ty Da GiÇy Néi, ®îc híng dÉn nhiÖt t×nh cña PGS-TS
ThÕ Têng sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c anh chÞ trong ban l·nh ®¹o c«ng ty, em
®· lùa chän ®Ò tµi Lîi nhuËn- c¸c biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn t¹i c«ng ty Da
GiÇy Hµ Néi lµm ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp.
Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi chñ yÕu tËp trung vµo lîi nhuËn ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh hµng ho¸ dÞch vô. B¶n luËn v¨n nµy chØ tËp trung lµm kh¸i
niÖm, nguån gèc, vai trß c¸c nh©n ¶nh hëng ®Õn lîi nhuËn trong nÒn kinh
thÞ trêng, ®ång thêi nªu ra mét biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn ®Ó c«ng ty Da GiÇy
Néi cã thÓ thùc hiÖn.
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Lợi nhuận và một số GP gia tăng lợi nhuận đối với cty da giày HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Lợi nhuận và một số GP gia tăng lợi nhuận đối với cty da giày HN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Lợi nhuận và một số GP gia tăng lợi nhuận đối với cty da giày HN 9 10 256