Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNN tại chi nhánh NH Công Thương Đống Đa

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 1622 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lêi më ®Çu
NÒn kinh tÕ ®Êt níc ®ang trªn ®µ ®æi míi, chuyÓn tõ c¬ chÕ tËp trung
bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Trong qu¸ tr×nh ®æi míi ®ã c¸c doanh nghiÖp nhµ níc
(DNNN) lu«n ®ãng mét vai trß quan träng trong viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu
kinh tÕ-x· héi, duy tr× vÞ thÕ chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ níc trong nÒn kinh tÕ
nhiÒu thµnh phÇn. Cïng víi nh÷ng thµnh tùu ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña ®Êt
níc c¸c DNNN theo thêi gian ®· vµ ®ang cã nh÷ng ®ãng gãp ngµy cµng t¨ng
vµo GDP còng nh vµo ng©n s¸ch nhµ níc, gãp phÇn tÝch cùc trong viÖc thùc
hiÖn chñ tr¬ng CNH-H§H ®Êt níc cña §¶ng vµ Nhµ níc ta. Tuy nhiªn, thùc
tiÔn ph¶n ¸nh t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c DNNN ®· cho thÊy mét t×nh tr¹ng
®¸ng lo ng¹i vµ ®ang trë nªn phæ biÕn ®èi víi hÇu hÕt c¸c DNNN ®ã lµ hiÖn
tîng thiÕu vèn, ®Æc biÖt lµ vèn lu ®éng. §Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n nµy, ngoµi
phÇn tµi trî tõ ng©n s¸ch nhµ níc, bæ sung tõ nguån vèn tù t¹o, c¸c doanh
nghiÖp thêng t×m ®Õn nguån vèn tÝn dông ng©n hµng.
NhËn thøc râ ®îc tÇm quan träng cña c¸c DNNN vµ thùc hiÖn theo
®óng tinh thÇn chØ ®¹o cña §¶ng vµ ChÝnh phñ, Ngµnh ng©n hµng, Ng©n
hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam vÒ ®Çu t ph¸t triÓn cho c¸c DNNN, kinh tÕ nhµ
níc. Trong nh÷ng n¨m qua, Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Khu vùc
§èng §a ®· cã nhiÒu cè g¾ng tÝch cùc trong viÖc më réng tÝn dông, cung
øng vèn cho c¸c DNNN nh»m triÓn khai, më réng c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh, ®Çu t ®æi míi trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, c¶i tiÕn vµ n©ng cao chÊt
lîng s¶n phÈm, tr×nh ®é c¸n bé,…tõ ®ã, t¹o ra thÕ c¹nh tranh m¹nh mÏ h¬n
trªn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ. V× vËy, trong nhiÒu n¨m c¸c DNNN lu«n
lµ ®èi tîng kh¸ch hµng phôc vô chñ yÕu cña nghiÖp vô tÝn dông t¹i Chi
nh¸nh víi sè lîng kh¸ ®«ng ®¶o, thêng chiÕm trªn 95% d nî hµng n¨m vµ lµ
khu vùc mang l¹i nguån thu lín nhÊt cho Chi nh¸nh.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Khu vùc
§èng §a, em nhËn thÊy ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi c¸c DNNN t¹i ®©y ®·
®¸p øng ®îc kh¸ lín nhu cÇu vèn tõ phÝa c¸c doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh
ho¹t ®éng Chi nh¸nh kh«ng ngõng quan t©m ®Õn vÊn ®Ò cñng cè vµ n©ng cao
chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông. Tuy nhiªn, do nhiÒu nh©n tè kh¸ch quan vµ
chñ quan mµ chÊt lîng tÝn dông vÉn cha hoµn toµn ®îc ®¶m b¶o, cßn cã
nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i, víng m¾c cÇn tiÕp tôc ®îc nghiªn cøu t×m ra gi¶i ph¸p
1

gi¶i quyÕt h÷u hiÖu ®Ó ®em l¹i chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ tèt nhÊt cho viÖc ®Çu t
tÝn dông. XuÊt ph¸t tõ nhËn ®Þnh ®ã em ®· chän ®Ò tµi: ” Gi¶i ph¸p n©ng cao...
lêi më ®Çu
NÒn kinh ®Êt níc ®ang trªn ®µ ®æi míi, chuyÓn chÕ tËp trung
bao cÊp sang nÒn kinh thÞ trêng qu¶n cña nhµ níc theo ®Þnh h-
íng x· héi chñ nghÜa. Trong qu¸ tr×nh ®æi míi ®ã c¸c doanh nghiÖp nhµ níc
(DNNN) lu«n ®ãng mét vai trß quan träng trong vc thùc hiÖn c¸c môc tiªu
kinh tÕ-x· héi, duy tr× vÞ thÕ chñ ®¹o cña kinh nhµ níc trong nÒn kinh
nhiÒu thµnh phÇn. Cïng víi nh÷ng thµnh tùu pt triÓn kinh tÕ-x· héi cña ®Êt
níc c¸c DNNN theo thêi gian ®· vµ ®ang cã nh÷ng ®ãng gãp ngµy cµng t¨ng
vµo GDP còng nh vµo ng©n s¸ch nhµ níc, p phÇnch cùc trong viÖc thùc
hiÖn chñ tr¬ng CNH-H§H ®Êt níc cña §¶ng vµ Nhµ níc ta. Tuy nhiªn, thùc
tiÔn ph¶n ¸nh t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c DNNN ®· cho thÊy mét t×nh tr¹ng
®¸ng lo ng¹i ®ang trë nªn phæ biÕn ®èi víi hÇu hÕt c¸c DNNN ®ã lµ hiÖn
tîng thiÕu vèn, ®Æc biÖt vèn lu ®éng. §Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n nµy, ngoµi
phÇn tµi trî ng©n s¸ch nhµ níc, sung nguån vèn t¹o, c¸c doanh
nghiÖp thêng t×m ®Õn nguån vèn tÝn dông ng©n hµng.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c¸c DNNN thùc hiÖn theo
®óng tinh thÇn chØ ®¹o cña §¶ng ChÝnh phñ, Ngµnh ng©n hµng, Ng©n
hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam ®Çu t ph¸t triÓn cho c¸c DNNN, kinh nhµ
níc. Trong nh÷ng n¨m qua, Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Khu vùc
§èng §a ®· nhiÒu g¾ng tÝch cùc trong viÖc réng tÝn dông, cung
øng vèn cho c¸c DNNN nh»m triÓn khai, réng c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh, ®Çu t ®æi míi trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, c¶i tiÕn vµ n©ng cao chÊt
lîng s¶n phÈm, tr×nh ®é c¸n , ®ã, t¹o ra tc¹nh tranh m¹nh h¬n
trªn t trêng trong níc vµ quèc tÕ. V× vËy, trong nhiÒu n¨m c¸c DNNN lu«n
®èi tîng kch hµng phôc c yÕu cña nghiÖp tÝn dông t¹i Chi
nh¸nh víi sè lîng kh¸ ®«ng ®¶o, thêng chiÕm trªn 95% d nî hµng n¨m vµ lµ
khu vùc mang l¹i nguån thu lín nhÊt cho Chi nh¸nh.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Khu vùc
§èng §a, em nhËn thÊy ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi c¸c DNNN t¹i ®©y ®·
®¸p øng ®îc kh¸ lín nhu cÇu vèn phÝa c¸c doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh
ho¹t ®éng Chi nh¸nh kh«ng ngõng quan t©m ®Õn vÊn ®Ò cñng cè vµ n©ng cao
chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông. Tuy nhiªn, do nhiÒu nh©n kh¸ch quan
chñ quan chÊt lîng tÝn dông vÉn cha hoµn toµn ®îc ®¶m b¶o, cßn
nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i, víng m¾c cÇn tiÕp tôc ®îc nghiªn cøu t×m ra gi¶i ph¸p
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNN tại chi nhánh NH Công Thương Đống Đa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNN tại chi nhánh NH Công Thương Đống Đa - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNN tại chi nhánh NH Công Thương Đống Đa 9 10 674