Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn chi nhánh NH Công Thương KCN Bắc HN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1651 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
Thùc hiÖn qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ, níc ta
®· bíc ®Çu ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín nh: tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cao vµ
æn ®Þnh, tèc ®é l¹m ph¸t ®îc kiÓm so¸t, ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng ®îc c¶i
thiÖn.Tuy nhiªn do xuÊt ph¸t ®iÓm cña chóng ta kh«ng cao, nÒn s¶n xuÊt ë
møc ®é thÊp, c«ng nghÖ kü thuËt cßn l¹c hËu. MÆt kh¸c do ®Êt níc ta tr¶i qua
thêi kú chiÕn tranh l©u dµi, ®Êt níc thèng nhÊt cha ®îc bao l©u.Trong ®iÒu
kiÖn hiÖn nay, khi mµ xu thÕ héi nhËp vµ hîp t¸c trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña
nÒn kinh tÕ ngµy cµng trë nªn râ rµng vµ cÇn thiÕt h¬n bao giê hÕt. §Êt níc
chóng ta còng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng quy luËt tÊt yÕu kh¸ch quan trong
tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi loµi ngêi. NÒn kinh tÕ cña chóng ta còng ph¶i
tr¶i qua nh÷ng giai ®o¹n mµ c¸c níc ph¸t triÓn ®· tr¶i qua.ë giai ®o¹n qu¸ ®é
lªn chñ nghÜa x· héi nµy nhiÖm vô ®Æt ra ®èi víi chóng ta lµ cùc kú khã kh¨n,
chóng ta võa ph¶i ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ t b¶n chñ nghÜa nhng quan hÖ s¶n xuÊt
cña chóng ta lµ quan hÖ s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa. Trong giai ®o¹n qu¸ ®é nµy
chóng ta ph¶i ®Çu t nhiÒu ®Ó ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng cña nÒn kinh tÕ, t¹o ®µ
cho sù ph¸t triÓn v÷ng ch¾c sau nµy.V× thÕ vÊn ®Ò ®Æt ra hiÖn nay ®èi víi c¸c
doanh nghiÖp vµ c¸c ®Þnh chÕ kinh tÕ kh¸c ®ã lµ ®Çu t mua s¾m tµi s¶n cè
®Þnh, më réng c¬ së xuÊt, ®Çu t theo chiÒu s©u nh»m hiÖn ®¹i ho¸ kü thuËt
c«ng nghÖ, hoµn thµnh vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm dÞch vô phôc vô nhu
cÇu ngµy cµng cao cña x· héi.
Muèn thùc hiÖn ®îc ®iÒu nµy c¸c doanh nghiÖp ph¶i cÇn ®Õn mét lîng
vèn kh¸ lín vµ kho¶ng thêi gian t¬ng ®èi dµi.Nguån vèn mµ c¸c doanh nghiÖp
dïng ®Ó ®Çu t cã thÓ lµ nguån vèn tù cã, vèn do Nhµ níc cÊp, vèn liªn doanh
liªn kÕt, vèn cæ phÇn hay vèn vay ng©n hµng…Trong ®iÒu kiÖn n íc ta hiÖn
nay th× tÝn dông trung dµi h¹n cña ng©n hµng th¬ng m¹i ®ãng vai trß quan
träng trong viÖc ®¸p øng vèn ®Çu t cho c¸c doanh nghiÖp.
Tuy míi ®îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng tõ n¨m 2003 ®Õn nay nhng
chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th¬ng (NHCT) Khu C«ng NghiÖp B¾c Hµ Néi ®·
Sinh viªn thùc hiÖn: Lª §×nh Tam

1

Líp: TCDN 44D

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
®¹t ®îc nhiÒu kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ . D nî tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Ng©n
hµng chiÕm tû träng lín trong tæng d nî.Tuy nhiªn so víi nhu cÇu tÝn dông
trung dµi h¹n cña c¸c doanh nghiÖp, nguån vèn huy ®éng ®îc th× cho vay
trung dµi h¹n cña ng©n hµng cha thùc sù t¬ng xøng víi tiÒm n¨ng. Bªn c¹nh
®ã chÊt lîng cña tÝn dông trung dµi h¹n còng ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Thùc hiÖn qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ, níc ta
®· bíc ®Çu ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín nh: tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cao
æn ®Þnh, tèc ®é l¹m ph¸t ®îc kiÓm so¸t, ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng ®îc c¶i
thiÖn.Tuy nhiªn do xuÊt ph¸t ®iÓm cña chóng ta kh«ng cao, nÒn s¶n xuÊt ë
møc ®é thÊp, c«ng nghÖ kü thuËt cßn l¹c hËu. t kh¸c do ®Êt níc ta tr¶i qua
thêi kú chiÕn tranh l©u dµi, ®Êt níc thèng nhÊt cha ®îc bao l©u.Trong ®iÒu
kiÖn hiÖn nay, khi xu thÕ héi nhËp hîp t¸c trong tÊt c¸c lÜnh vùc cña
nÒn kinh ngµy cµng t nªn rµng cÇn thiÕt h¬n bao giê hÕt. §Êt níc
chóng ta còng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng quy luËt tÊt yÕu kh¸ch quan trong
tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña héi loµi ngêi. NÒn kinh cña chóng ta còng ph¶i
tr¶i qua nh÷ng giai ®o¹n c¸c níc ph¸t triÓn ®· tr¶i qua.ë giai ®o¹n qu¸ ®é
lªn chñ nghÜahéi nµy nhiÖm ®Æt ra ®èi víi chóng ta lµ cùc kú khã kh¨n,
chóng ta võa ph¶i ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ t b¶n chñ nghÜa nhng quan hÖ s¶n xuÊt
cña chóng ta lµ quan hÖ s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa. Trong giai ®o¹n qu¸ ®é nµy
chóng ta ph¶i ®Çu t nhiÒu ®Ó ph¸t triÓn h¹ tÇng cña nÒn kinh tÕ, t¹o ®µ
cho ph¸t triÓn v÷ng ch¾c sau nµy.V× thÕ vÊn ®Ò ®Æt ra hiÖn nay ®èi víi c¸c
doanh nghiÖp c¸c ®Þnh chÕ kinh kh¸c ®ã ®Çu t mua s¾m tµi s¶n
®Þnh, réng xuÊt, ®Çu t theo chiÒu s©u nh»m hiÖn ®¹i ho¸ thuËt
c«ng nghÖ, hoµn thµnh n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm dÞch phôc nhu
cÇu ngµy cµng cao cña x· héi.
Muèn thùc hiÖn ®îc ®iÒu nµy c¸c doanh nghiÖp ph¶i cÇn ®Õn mét lîng
vèn kh¸ lín vµ kho¶ng thêi gian t¬ng ®èi dµi.Nguån vèn mµ c¸c doanh nghiÖp
dïng ®Ó ®Çu t thÓ nguån vèn cã, vèn do Nhµ níc cÊp, vèn liªn doanh
liªn kÕt, vèn phÇn hay vèn vay ng©n hµng Trong ®iÒu kiÖn n íc ta hiÖn
nay th× tÝn dông trung dµi h¹n cña ng©n hµng th¬ng m¹i ®ãng vai trß quan
träng trong viÖc ®¸p øng vèn ®Çu t cho c¸c doanh nghiÖp.
Tuy míi ®îc thµnh p ®i vµo ho¹t ®éng n¨m 2003 ®Õn nay nhng
chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th¬ng (NHCT) Khu C«ng NghiÖp B¾c Néi ®·
Sinh viªn thùc hiÖn: Lª §×nh Tam Líp: TCDN 44D
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn chi nhánh NH Công Thương KCN Bắc HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn chi nhánh NH Công Thương KCN Bắc HN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn chi nhánh NH Công Thương KCN Bắc HN 9 10 655