Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hq tín dụng đối với các DN vừa và nhỏ tại chi nhánh NH NN & PTNT Tây HN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1481 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc
Lêi më
®Çu...........................................................................................................................................1
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ tÝn dông vµ chÊt lîng tÝn dông........3

1.1. Ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng th¬ng m¹i (NHTM)...........................3
1.1.1. Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ ho¹t ®éng cña NHTM....................................3
1.1.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn.............................................................3
1.1.1.2. C¸c ho¹t ®éng cña ng©n hµng.................................................................7
1.1.2. Ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng th¬ng m¹i....................................12
1.1.2.1. TÝn dông – Sù cÇn thiÕt cña tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh
tÕ...........12
1.1.2.2. C¸c lo¹i h×nh thøc tÝn dông..........................................................................14
1.2. ChÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng th¬ng m¹i........................................17
1.2.1. Kh¸i niÖm...................................................................................................17
1.2.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông...............................................19
1.2.2.1. Ho¹t ®éng tÝn dông
xÐt ë gãc ®é ho¹t ®éng cña ng©n
hµng....................19
1.2.2.2.ChÊt lîng tÝn dông ng©n hµng díi gãc ®é häat ®éng cña doanh
nghiÖp...................................................................................................................21
1.2.3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông ng©n
hµng......................21
1.2.3.1. C¸c nh©n tè thuéc vÒ ng©n hµng.............................................................22
1.2.3.2.
Nh©n
tè
thuéc
vÒ
doanh
nghiÖp...............................................................23
1.2.3.3. C¸c nh©n tè kh¸ch quan kh¸c.................................................................24
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa
vµ nhá t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi....................................................26

2.1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ Chi nh¸nh vµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá.....26
2.1.1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ Chi nh¸nh.........................................................26

Chuyªn ®Ò thùc tËp

TrÞnh Do·n Bé

2.1.1.1. Sù h×nh thµnh NHNo&PTNT ViÖt Nam vµ Chi nh¸nh NHNo & PTNT
T©y
Hµ
Néi ..........................................................................................................26
2.1.1.2. C¬ cÊu tæ chøc cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ N...
Môc lôc
Lêi më
®Çu...........................................................................................................................................1
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ tÝn dông vµ chÊt lîng tÝn dông........3
1.1. Ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng th¬ng m¹i (NHTM)...........................3
1.1.1. Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ ho¹t ®éng cña NHTM....................................3
1.1.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn.............................................................3
1.1.1.2. C¸c ho¹t ®éng cña ng©n hµng.................................................................7
1.1.2. Ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng th¬ng m¹i....................................12
1.1.2.1. TÝn dông cÇn thiÕt cña tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh
tÕ...........12
1.1.2.2. C¸c lo¹i h×nh thøc tÝn dông..........................................................................14
1.2. ChÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng th¬ng m¹i........................................17
1.2.1. Kh¸i niÖm...................................................................................................17
1.2.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông...............................................19
1.2.2.1. Ho¹t ®éng tÝn dông xÐt ë gãc ®é ho¹t ®éng cña ng©n
hµng....................19
1.2.2.2.ChÊt lîng tÝn dông ng©n hµng díi gãc ®é häat ®éng cña doanh
nghiÖp...................................................................................................................21
1.2.3. C¸c nh©n ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông ng©n
hµng......................21
1.2.3.1. C¸c nh©n tè thuéc vÒ ng©n hµng.............................................................22
1.2.3.2. Nh©n thuéc doanh
nghiÖp...............................................................23
1.2.3.3. C¸c nh©n tè kh¸ch quan kh¸c.................................................................24
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa
vµ nhá t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi....................................................26
2.1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ Chi nh¸nh vµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá.....26
2.1.1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ Chi nh¸nh.........................................................26
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hq tín dụng đối với các DN vừa và nhỏ tại chi nhánh NH NN & PTNT Tây HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hq tín dụng đối với các DN vừa và nhỏ tại chi nhánh NH NN & PTNT Tây HN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hq tín dụng đối với các DN vừa và nhỏ tại chi nhánh NH NN & PTNT Tây HN 9 10 356