Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL NSNN đối với yêu cầu XH hoá hoạt động y tế trên địa bàn Q. Hoàn Kiếm

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 979 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong thÕ giíi tù nhiªn, x· héi loµi ngêi lµ mét h×nh thøc tæ chøc cao
nhÊt, trong ®ã con ngêi lu«n ®ãng vai trß lµ nh©n tè trung t©m cña mäi ho¹t
®éng diÔn ra trong x· héi vµ mäi ho¹t ®éng ®ã còng kh«ng n»m ngoµi môc
®Ých n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho con ngêi. §Ó cã ®îc nh÷ng
thµnh tùu to lín trªn mäi ph¬ng diÖn cña ®êi sèng con ngêi nh ngµy h«m
nay, con ngêi ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu, t×m tßi häc hái vµ nhËn thøc ngµy
cµng s©u s¾c h¬n thùc t¹i kh¸ch quan nh»m c¶i thiÖn m«i trêng sèng vµ
hoµn thiÖn chÝnh b¶n th©n m×nh.
Mçi con ngêi tån t¹i ®îc mét c¸ch b×nh thêng trong x· héi ®Òu cÇn
ph¶i duy tr× hai yÕu tè c¬ b¶n nhÊt, ®ã lµ trÝ lùc vµ thÓ lùc; trong ®ã yÕu tè
nµy lµ tiÒn ®Ò cho yÕu tè kia ph¸t triÓn vµ kh«ng t¸ch rêi nhau trong toµn bé
®êi sèng con ngêi. Muèn cã ®îc thÓ lùc tèt nhÊt, con ngêi ph¶i lu«n biÕt
c¸ch ch¨m sãc søc khoÎ cho chÝnh m×nh: khi khoÎ m¹nh ph¶i gi÷ g×n søc
khoÎ vµ khi èm ®au ph¶i ch¹y ch÷a. §iÒu nµy dÉn ®Õn c¸c ho¹t ®éng y tÕ
dÇn nÈy sinh vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong ®êi sèng con ngêi khi hiÓm häa
bÖnh tËt ngµy mét nhiÒu.
Do ®ã, víi môc tiªu ph¸t triÓn toµn diÖn con ngêi, §¶ng vµ Nhµ níc
ta lu«n coi träng sù nghiÖp y tÕ lµ mét trong nh÷ng sù nghiÖp quan träng
nhÊt, thiÕt yÕu nhÊt trong ®êi sèng kinh tÕ - x· héi, gãp phÇn thóc ®Èy c¸c
lÜnh vùc kh¸c ph¸t triÓn ®i lªn. Theo ®ã môc tiªu ph¸t triÓn sù nghiÖp y tÕ
chØ cã thÓ do nhµ níc qu¶n lý vµ b¶o ®¶m b»ng quü tµi chÝnh lín nhÊt, tËp
trung nhÊt cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®ã lµ Ng©n s¸ch Nhµ níc. V× vËy, ®Ó
®¹t ®îc kÕt qu¶ cao nhÊt trong sù nghiÖp y tÕ ( ch¨m sãc søc khoÎ, kh¸m
ch÷a bÖnh cho nh©n d©n) th× n©ng cao chÊt lîng c¸c ho¹t ®éng y tÕ th«ng
qua qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ níc cho sù nghiÖp nµy lµ yªu cÇu cÊp b¸ch
®Æt ra trong giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi hiÖn nay vµ trong t¬ng lai.
H¬n n÷a, ®Ó ngêi d©n ®îc trùc tiÕp hëng thô c¸c dÞch vô ch¨m sãc søc
khoÎ, kh¸m ch÷a bÖnh do Nhµ níc cung cÊp, ®Þnh híng ph¸t triÓn th× chÊt l1

îng c¸c ho¹t ®éng y tÕ tuyÕn c¬ së cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh vµ hiÖn thùc nhÊt
víi ph¬ng ch©m Nhµ níc vµ nh©n d©n cïng lµm.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp y tÕ
tuyÕn c¬ së vµ tõ qu¸ tr×nh nghiªn cøu, thùc tËp t¹i phßng Tµi chÝnh - VËt
gi¸ quËn Hoµn KiÕm ®· ®Þnh híng cho em ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi:
"T¨ng cêng qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ níc víi yªu cÇu x· héi ho¸
c¸c ho¹t ®éng y tÕ trªn ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm".
KÕt cÊu ®Ò tµi gåm 3 phÇn chÝnh:
Ch¬ng I: Sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ níc cho sù
ng...

Trong thÕ giíi nhiªn, x· héi loµi ngêi lµ mét h×nh thøc tæ chøc cao
nhÊt, trong ®ã con ngêi lu«n ®ãng vai trß lµ nh©n trung t©m cña mäi ho¹t
®éng diÔn ra trong héi mäi ho¹t ®éng ®ã còng kh«ng n»m ngoµi môc
®Ých n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho con ngêi. §Ó ®îc nh÷ng
thµnh tùu to lín trªn mäi ph¬ng diÖn cña ®êi sèng con ngêi nh ngµy h«m
nay, con ngêi ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu, t×m tßi häc hái nhËn thøc ngµy
cµng s©u s¾c h¬n thùc t¹i kh¸ch quan nh»m c¶i thiÖn m«i trêng sèng
hoµn thiÖn chÝnh b¶n th©n m×nh.
Mçi con ngêi tån t¹i ®îc mét c¸ch b×nh thêng trong héi ®Òu cÇn
ph¶i duy tr× hai yÕu b¶n nhÊt, ®ã trÝ lùc thÓ lùc; trong ®ã yÕu
nµy lµ tiÒn ®Ò cho yÕu tè kia ph¸t triÓn vµ kh«ng t¸ch rêi nhau trong toµn bé
®êi sèng con ngêi. Muèn ®îc thÓ lùc tèt nhÊt, con ngêi ph¶i lu«n biÕt
c¸ch ch¨m sãc søc khoÎ cho chÝnh m×nh: khi khoÎ nh ph¶i gi÷ g×n søc
khoÎ khi èm ®au ph¶i ch¹y ch÷a. §iÒu nµy dÉn ®Õn c¸c ho¹t ®éng y
dÇn nÈy sinh kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong ®êi sèng con ngêi khi hiÓm häa
bÖnh tËt ngµy mét nhiÒu.
Do ®ã, víi môc tiªu ph¸t triÓn toµn diÖn con ngêi, §¶ng Nhµ níc
ta lu«n coi träng nghiÖp y mét trong nh÷ng nghiÖp quan träng
nhÊt, thiÕt yÕu nhÊt trong ®êi sèng kinh - héi, gãp phÇn thóc ®Èy c¸c
lÜnh vùc kh¸c ph¸t triÓn ®i lªn. Theo ®ã môc tiªu ph¸t triÓn nghiÖp y
chØ thÓ do nhµ níc qu¶n b¶o ®¶m b»ng q tµi chÝnh lín nhÊt, tËp
trung nhÊt cña nÒn kinh quèc d©n, ®ã Ng©n s¸ch Nhµ níc. y, ®Ó
®¹t ®îc kÕt qu¶ cao nhÊt trong nghiÖp y ( ch¨m sãc søc khoÎ, kh¸m
ch÷a bÖnh cho nh©n d©n) th× n©ng cao chÊt lîng c¸c ho¹t ®éng y th«ng
qua qu¶n chi Ng©n s¸ch Nhµ níc cho nghiÖp nµy yªu cÇu cÊp b¸ch
®Æt ra trong giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh - héi hiÖn nay trong t¬ng lai.
H¬n n÷a, ®Ó ngêi d©n ®îc trùc tiÕp hëng thô c¸c dÞch ch¨m sãc søc
khoÎ, kh¸m ch÷a bÖnh do Nhµ níc cung cÊp, ®Þnh híng ph¸t triÓn th× chÊt l-
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL NSNN đối với yêu cầu XH hoá hoạt động y tế trên địa bàn Q. Hoàn Kiếm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL NSNN đối với yêu cầu XH hoá hoạt động y tế trên địa bàn Q. Hoàn Kiếm - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL NSNN đối với yêu cầu XH hoá hoạt động y tế trên địa bàn Q. Hoàn Kiếm 9 10 695