Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL thuế thu nhập cá nhân ở VN hiện nay

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1375 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Lêi Më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
Trong b¸o c¸o chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi 2001- 2010 cña Ban chÊp
hµnh Trung ¬ng khãa VIII t¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX cña §¶ng Céng
s¶n ViÖt Nam viÕt “tiÕp tôc c¶i c¸ch hÖ thèng thuÕ phï hîp víi t×nh h×nh ®Êt níc vµ
cam kÕt quèc tÕ. Bæ sung hoµn thiÖn, ®¬n gi¶n hãa c¸c s¾c thuÕ, tõng bíc ¸p dông hÖ
thèng thuÕ thèng nhÊt, kh«ng ph©n biÖt doanh nghiÖp thuéc thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c
nhau, doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi. ¸p dông thuÕ
thu nhËp c¸ nh©n thèng nhÊt vµ thuËn lîi cho mäi ®èi tîng chÞu thuÕ, b¶o ®¶m c«ng b»ng
x· héi vµ t¹o ®éng lùc ph¸t triÓn. HiÖn ®¹i hãa c«ng t¸c thu thuÕ vµ t¨ng cêng qu¶n lý cña
nhµ níc”.
ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n lµ mét lo¹i thuÕ trùc thu tÝnh trªn phÇn thu nhËp thùc tÕ
mµ c¸c c¸ nh©n nhËn ®îc trong tõng n¨m, tõng th¸ng, tõng lÇn ph¸t sinh thu nhËp.
TiÕn tíi ViÖt Nam gia nhËp vµo WTO, do vËy tÊt c¶ c¸c chÝnh s¸ch thuÕ hiÖn
hµnh ®Òu ®· ®îc thay ®æi theo híng gi¶m nghÜa vô thuÕ. Ch¼ng h¹n tõ n¨m 2000 ®Õn
nay, thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®îc gi¶m tíi 25 lÇn, thuÕ tríc b¹ gi¶m 50%. HiÖn
nay ngµnh thuÕ còng ®· xãa bá trªn 300 lo¹i phÝ kh«ng cÇn thiÕt, mét sè lo¹i nh phÝ ®êng bé, hµng h¶i.. gi¶m tíi 30%-40%. Theo tÝnh to¸n ban ®Çu, khi c¾t gi¶m c¸c lo¹i
thuÕ vµ chi phÝ nµy, Nhµ níc bÞ thÊt thu trªn 1.000 tû ®ång. HiÖn ng©n s¸ch Nhµ níc
phô thuéc vµo 3 kho¶n thu chñ yÕu gåm xuÊt nhËp khÈu chiÕm 25% ng©n s¸ch, t¬ng ®¬ng kho¶ng 60.000 tû ®ång mçi n¨m. Sè thu tõ xuÊt khÈu dÇu th« còng vµo kho¶ng
25%. Nh vËy cßn kho¶ng 50% ng©n s¸ch Nhµ níc lµ c¸c kho¶n thu néi ®Þa, nhng
kho¶n thu néi ®Þa nµy còng ®ang mét ngµy gi¶m do chÝnh s¸ch thuÕ liªn tôc ®îc thay
®æi ®Ó thùc hiÖn theo cam kÕt. TÝnh ®Õn thêi ®iÓm nµy ®· cã tí trªn 1.000 dßng thuÕ ®îc c¾t gi¶m. ChÝnh v× thÕ ®Ó bï ®¾p cho sù gi¶m sót nµy ChÝnh phñ cÇn quan t©m h¬n
®Õn thuÕ trùc thu. Tuy nhiªn, thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp còng nªn gi¶m dÇn
tíi møc t¬ng øng víi c¸c níc trong khu vùc nh»m khuyÕn khÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh. V× vËy, chÝnh phñ cÇn ph¶i sím cã nh÷ng biÖn ph¸p ®èi víi thuÕ thu nhËp c¸ nh©n
nh»m tËn thu cho ng©n s¸ch tõ lo¹i thuÕ nµy.
ë níc ta hiÖn nay, qu¶n lý thuÕ nãi chung vµ qu¶n lý thuÕ thu nhËp c¸ nh©n nãi
riªng cßn nhiÒu h¹n chÕ kÓ tõ viÖc ban hµnh ph¸p lÖnh thuÕ ®Õn tæ chøc thùc hiÖn còng
nh thanh tra thuÕ. NÕu nh chóng ta kh«ng sím kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ nµy th× khi
ViÖt Nam gia nhËp vµo WTO sÏ gÆp ph¶i r©t nhiÒu bÊt lîi. ChÝnh v× thÕ, c«ng t¸c qu¶n

2

lý th...
1
Lêi Më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
Trong b¸o c¸o chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ- héi 2001- 2010 cña Ban chÊp
hµnh Trung ¬ng khãa VIII t¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX cña §¶ng Céng
s¶n ViÖt Nam viÕt tiÕp tôc ci c¸ch thèng th phï hîp víi t×nh h×nh ®Êt níc vµ
cam kÕt quèc tÕ. sung hoµn thiÖn, ®¬n gi¶n hãa c¸c s¾c thuÕ, tõng bíc ¸p dông
thèng th thèng nhÊt, kh«ng ph©n biÖt doanh nghiÖp thuéc thµnh phÇn kinh kh¸c
nhau, doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ doanh nghiÖpvèn ®Çu t níc ngoµi. ¸p dông thuÕ
thu nhËp c¸ nh©n thèng nhÊt thuËn lîi cho mäi ®èing chÞu thuÕ, bo ®¶m ng b»ng
x· héi vµ t¹o ®éng lùc ph¸t triÓn. HiÖn ®¹i hãa c«ng t¸c thu thuÕ vµ t¨ng cêng qu¶n lý cña
nhµc.
ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n lµ mét lo¹i th trùc thu tÝnh trªn phÇn thu nhËp thùc
mµ c¸c c¸ nh©n nhËn ®îc trong tõng n¨m, tõng th¸ng, tõng lÇn ph¸t sinh thu nhËp.
TiÕn tíi ViÖt Nam gia nhËp vµo WTO, do vËy tÊt c c¸c chÝnh s¸ch th hiÖn
hµnh ®Òu ®· ®îc thay ®æi theo híng gi¶m nghÜa thuÕ. Ch¼ng h¹n n¨m 2000 ®Õn
nay, thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®îc gi¶m tíi 25 lÇn, thuÕ tríc b¹ gi¶m 50%. HiÖn
nay ngµnh thuÕ còng ®· xãa bá trªn 300 lo¹i phÝ kh«ng cÇn thiÕt, mét sè lo¹i nh phÝ ®-
êng bé, hµng h¶i.. gi¶m tíi 30%-40%. Theo tÝnh to¸n ban ®Çu, khit gi¶m c¸c lo¹i
thuÕ chi phÝ nµy, Nhµ níc thÊt thu trªn 1.000 ®ång. HiÖn ng©n s¸ch Nhµ níc
phô thuéc vµo 3 kho¶n thu chñ yÕu gåm xuÊt nhËp khÈu chiÕm 25% ng©n s¸ch, t¬ng ®-
¬ng kho¶ng 60.000 ®ång mçi n¨m. thu xuÊt khÈu dÇu th« còng vµo kho¶ng
25%. Nh vËy cßn kho¶ng 50% ng©n s¸ch Nhµ níc c¸c kho¶n thu néi ®Þa, nhng
kho¶n thu néi ®Þa nµy còng ®ang mét ngµy gi¶m do chÝnh s¸ch th liªn tôc ®îc thay
®æi ®Ó thùc hiÖn theo cam t. TÝnh ®Õn thêi ®iÓm nµy ®· cã tí trªn 1.000 dßng thuÕ ®-
îc c¾t gi¶m. ChÝnh thÕ ®Ó bï ®¾p cho sù gi¶m sót nµy ChÝnh phñ cÇn quan t©m h¬n
®Õn thtrùc thu. Tuy nhiªn, th suÊt ththu nhËp doanh nghiÖp ng nªn gi¶m dÇn
tíi møc t¬ng øng víi c¸c c trong khu vùc nh»m khuyÕn kch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh. V× vËy, chÝnh phñ cÇn phi sím cã nng bn ph¸p ®èi víi thuÕ thu nhËp c¸ nh©n
nh»m tËn thu cho ng©n s¸ch tõ lo¹i thnµy.
ë níc ta hiÖn nay, qu¶n thuÕ nãi chung vµ qu¶n lý thuÕ thu nhËp c¸ nh©n nãi
riªng cßn nhiÒu h¹n chÕ kÓ tõ viÖc ban hµnh ph¸p lÖnh thuÕ ®Õn tæ chøc thùc hiÖn còng
nh thanh tra thuÕ. NÕu nh chóng ta kh«ng sím kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ nµy th× khi
ViÖt Nam gia nhËp vµo WTO sÏ gÆp phi r©t nhiÒu t lîi. ChÝnh v× thÕ, c«ng c qu¶n
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL thuế thu nhập cá nhân ở VN hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL thuế thu nhập cá nhân ở VN hiện nay - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL thuế thu nhập cá nhân ở VN hiện nay 9 10 362