Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL và sử dụng vốn lưu động tại cty in TM và DV NH

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1159 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Môc lôc
Më ®Çu
Ch¬ng 1: vèn lu ®éng vµ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu
qu¶ sö dông vèn lu ®éng trong c¸c doanh nghiÖp

Trang
1
2

1.1. Vèn lu ®éng vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi kÕt cÊu vèn lu ®éng
trong doanh nghiÖp.
1.1.1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vèn lu ®éng.
1.1.2. KÕt cÊu vèn lu ®éng vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi kÕt cÊu vèn lu
®éng.
1.2. Sù cÇn thiÕt ph¶i t¨ng cêng qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö
dông vèn lu ®éng ë c¸c doanh nghiÖp.
1.2.1. Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ sö dông VL§ ë Doanh nghiÖp
1.2.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông VL§.
1.2.3. Vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ tæ chøc qu¶n lý vµ sö dông
vèn lu ®éng trong doanh nghiÖp.
1.3. Mét sè biÖn ph¸p t¨ng cêng qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ tæ
chøc qu¶n lý vµ sö dông vèn lu ®éng.
1.3.1. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ hiÖu qu¶
sö dông vèn lu ®éng.
1.3.2. Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy m¹nh viÖc tæ chøc qu¶n lý
vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng trong doanh nghiÖp.

2

8
9
12

Ch¬ng 2: T×nh h×nh sö dông VL§ vµ hiÖu qu¶ sö dông VL§

19

2.1. Vµi nÐt vÒ C«ng ty In - Th¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hµng NN0
& PTNT ViÖt Nam .
2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty In - Th¬ng m¹i DÞch vô Ng©n hµng NN0 & PTNT ViÖt Nam.
2.1.2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty In - Th¬ng m¹i DÞch vô Ng©n hµng.
2.1.3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m
gÇn ®©y.
2.2. Thùc tr¹ng qu¸ tr×nh tæ chøc qu¶n lý vµ sö dông VL§ t¹i
C«ng ty In - Th¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hµng.
2.2.1. KÕt cÊu vèn kinh doanh cña C«ng ty vµ nguån h×nh thµnh vèn
kinh doanh.
2.2.2. KÕt cÊu vèn lu ®éng cña C«ng ty vµ nguån h×nh thµnh vèn lu

19

2
7
8

15
15
17

t¹i C«ng ty In - Th¬ng m¹i - DÞch vô NH NN0 & PTNT ViÖt
Nam

1

19
25
26
28
29
33

LuËn v¨n tèt nghiÖp
®éng.
2.2.3. HiÖu qu¶ tæ chøc qu¶n lý vµ sö dông vèn lu ®éng t¹i C«ng ty In
- Th¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hµng.
2.3. Nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n vµ tån t¹i trong c«ng t¸c tæ chøc
qu¶n lý vµ sö dông VL§ t¹i C«ng ty In - Th¬ng m¹i - DÞch vô
Ng©n hµng.
2.3.1. Nh÷ng thuËn lîi
2.3.2. Nh÷ng khã kh¨n, tån t¹i cÇn kh¾c phôc.
Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng qu¶n lý vµ

47
52

53
55
57

n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VL§ ë C«ng ty In - Th¬ng m¹i DÞch vô Ng©n hµng.

3.1. Ph¬ng híng ho¹t ®éng cña C«ng ty trong thêi gian tíi.
3.1.1. Nh÷ng quan ®iÓm cÇn qu¸n triÖt.
3.1.2. Ph¬ng híng ho¹t ®éng.
3.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu
qu¶ sö dông VL§ t¹i C«ng ty In - Th¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n
hµng.
3.2.1. Chñ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Môc lôc
Trang
Më ®Çu 1
Ch¬ng 1: vèn lu ®éng vµ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu
qu¶ sö dông vèn lu ®éng trong c¸c doanh nghiÖp
2
1.1. Vèn lu ®éng c¸c nh©n ¶nh hëng tíi kÕt cÊu vèn lu ®éng
trong doanh nghiÖp.
2
1.1.1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vèn lu ®éng.
2
1.1.2. KÕt cÊu vèn lu ®éng c¸c nh©n ¶nh hëng tíi kÕt cÊu vèn lu
®éng.
7
1.2. cÇn thiÕt ph¶i t¨ng cêng qu¶n n©ng cao hiÖu qu¶
dông vèn lu ®éng ë c¸c doanh nghiÖp.
8
1.2.1. Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ sö dông VL§ ë Doanh nghiÖp
8
1.2.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông VL§.
9
1.2.3. Vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ chøc qu¶n lý dông
vèn lu ®éng trong doanh nghiÖp.
12
1.3. Mét biÖn ph¸p t¨ng cêng qu¶n n©ng cao hiÖu qu¶
chøc qu¶n lý vµ sö dông vèn lu ®éng.
15
1.3.1. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn viÖc chøc qu¶n hiÖu qu¶
sö dông vèn lu ®éng.
15
1.3.2. Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy m¹nh viÖc chøc qu¶n lý
vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng trong doanh nghiÖp.
17
Ch¬ng 2: T×nh h×nh dông VL§ hiÖu qu¶ dông VL§
t¹i C«ng ty In - Th¬ng m¹i - DÞch NH NN
0
& PTNT ViÖt
Nam
19
2.1. Vµi nÐt C«ng ty In - Th¬ng m¹i - DÞch Ng©n hµng NN
0
& PTNT ViÖt Nam .
19
2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty In - Th¬ng m¹i -
DÞch vô Ng©n hµng NN0 & PTNT ViÖt Nam.
19
2.1.2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty In - Th¬ng m¹i -
DÞch vô Ng©n hµng.
25
2.1.3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m
gÇn ®©y.
26
2.2. Thùc tr¹ng qu¸ tr×nh chøc qu¶n dông VL§ t¹i
C«ng ty In - Th¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hµng.
28
2.2.1. KÕt cÊu vèn kinh doanh cña C«ng ty nguån h×nh thµnh vèn
kinh doanh.
29
2.2.2. KÕt cÊu vèn lu ®éng cña C«ng ty nguån h×nh thµnh vèn lu
33
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL và sử dụng vốn lưu động tại cty in TM và DV NH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL và sử dụng vốn lưu động tại cty in TM và DV NH - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL và sử dụng vốn lưu động tại cty in TM và DV NH 9 10 513