Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định chất lượng DA ĐT tại NH Công thương Đống Đa

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 931 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp.

Lêi nãi ®Çu.
Trong n¨m qua, tuy ph¶i ®¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc nhng ®Êt níc ta ®· giµnh ®îc nh÷ng thµnh tùu quan träng vµ kh¸ toµn diÖn, gi÷
v÷ng æn ®Þnh kinh tÕ chÝnh trÞ - x· héi. HÇu hÕt c¸c chØ tiªu kinh tÕ hµng ®Çu
®Òu ®¹t vµ vît kÕ ho¹ch, trËt tù an toµn x· héi, an ninh quèc phßng ®Êt níc ®îc gi÷ v÷ng. T×nh h×nh ho¹t ®éng tiÒn tÖ Ng©n hµng cã nhiÒu biÕn chuyÓn
tÝch cùc mÆc dï ph¶i chÞu t¸c ®éng ¶nh hëng cña nhiÒu yÕu tè bÊt lîi trong níc còng nh trªn thÕ giíi.
Cïng víi xu thÕ nµy, trong nh÷ng n¨m võa qua , NHCT §èng §a ®· ®îc ®¸nh gi¸ lµ mét trong nh÷ng Ng©n hµng ®· cã nhiÒu ®ãng gãp trong sù
nghiÖp ®æi míi cña ngµnh, c¬ cÊu tæ chøc Ng©n hµng ®îc hoµn thiÖn h¬n. Lµ
mét Ng©n hµng th¬ng m¹i, NHCT §èng §a thùc hiÖn rÊt nhiÒu nghiÖp vô,
trong ®ã nghiÖp vô duy tr× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng chñ yÕu lµ
huy ®éng vèn trung dµi h¹n ®Ó cho vay dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn, nhËn vèn ng©n
s¸ch ®Ó cho vay c¸c dù ¸n thuéc chØ tiªu kÕ ho¹ch Nhµ níc, kinh doanh tiÒn
tÖ tÝn dông. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng ®· ®¹t ®îc trong ho¹t ®éng cho vay
tÝn dông trung dµi h¹n c¸c dù ¸n ®Çu t, Ng©n hµng cßn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n
vµ nhiÒu rñi ro. ChÝnh v× vËy, ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ vµ an toµn cho vay ®ßi hái
ph¶i tÝch cùc n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c thÈm ®Þnh tríc cho vay, ®Æc biÖt lµ
cho vay dù ¸n ®Çu t. Ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ®ang thùc sù ®ãng vai
trß quan träng. Môc tiªu ®Æt ra cña NHCT §èng §a trong n¨m tíi lµ tiÕp tôc
më réng h×nh thøc tÝn dông nµy.
Tõ thùc tÕ nh vËy, víi mong muèn gãp phÇn nhá bÐ vµo sù nghiÖp ph¸t
triÓn cña Ng©n hµng – n¬i c¸ nh©n thùc tËp, em lùa chän ®Ò tµi :
“Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu
t t¹i chi nh¸nh NHCT §èng §a” lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp.

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp.
Chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng c¬ b¶n :
Ch¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t
Ch¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù
¸n ®Çu t t¹i chi nh¸nh NHCT §èng §a
Do h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc, kinh nghiÖm thùc tÕ còng nh tµi liÖu sö dông
nªn néi dung chuyªn ®Ò khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn
®îc ý kiÕn ®ãng gãp bæ Ých cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c¸n bé Ng©n hµng ®Ó
®Ò tµi ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n.
Em xin tr©n träng c¶m ¬n!

2

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp.
Ch¬ng I:
Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn c¬ b¶n vÒ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t.
1.1. Kh¸i niÖm vÒ ®Çu t vµ dù ¸n ®Çu t
1.1.1 . §Çu t
a. Kh¸i niÖm ®Çu t.
Ho¹t ®éng ®Çu t (gäi t¾t lµ ®Çu t) lµ qu¸ tr×nh sö dông c¸c nguån lùc tµi
chÝn...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
.
Lêi nãi ®Çu.
Trong n¨m qua, tuy ph¶i ®¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc nh-
ng ®Êt níc ta ®· giµnh ®îc nh÷ng thµnh tùu quan träng kh¸ toµn diÖn, gi÷
v÷ng æn ®Þnh kinh chÝnh trÞ - héi. HÇu hÕt c¸c chØ tiªu kinh hµng ®Çu
®Òu ®¹t vµ vît kÕ ho¹ch, trËt tù an toµn x· héi, an ninh quèc phßng ®Êt níc ®-
îc gi÷ v÷ng. T×nh h×nh ho¹t ®éng tiÒn Ng©n hµng cã nhiÒu biÕn chuyÓn
tÝch cùc mÆc dï ph¶i chÞu t¸c ®éng ¶nh hëng cña nhiÒu yÕu tè bÊt lîi trong n-
íc còng nh trªn thÕ giíi.
Cïng víi xu thÕ nµy, trong nh÷ng n¨m võa qua , NHCT §èng §a ®· ®-
îc ®¸nh gi¸ mét trong nh÷ng Ng©n hµng ®· cã nhiÒu ®ãng gãp trong
nghiÖp ®æi míi cña ngµnh,cÊu chøc Ng©n hµng ®îc hoµn thiÖn h¬n.
mét Ng©n hµng th¬ng m¹i, NHCT §èng §a thùc hiÖn rÊt nhiÒu nghiÖp vô,
trong ®ã nghiÖp duy tr× tån t¹i ph¸t triÓn cña Ng©n hµng chñ yÕu
huy ®éng vèn trung dµi h¹n ®Ó cho vay dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn, nhËn vèn ng©n
s¸ch ®Ó cho vay c¸c ¸n thuéc chØ tiªu ho¹ch Nhµ níc, kinh doanh tiÒn
tÝn dông. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng ®· ®¹t ®îc trong ho¹t ®éng cho vay
tÝn dông trung dµi h¹n c¸c dù ¸n ®Çu t, Ng©n hµng cßn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n
vµ nhiÒu rñi ro. ChÝnh v× vËy, ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ vµ an toµn cho vay ®ßi hái
ph¶i tÝch cùc n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c thÈm ®Þnh tríc cho vay, ®Æc biÖt
cho vay ¸n ®Çu t. Ho¹t ®éng thÈm ®Þnh ¸n ®Çu t ®ang thùc ®ãng vai
trß quan träng. Môc tiªu ®Æt ra cña NHCT §èng §a trong n¨m tíi tiÕp tôc
më réng h×nh thøc tÝn dông nµy.
Tõ thùc tÕ nh vËy, víi mong muèn gãp phÇn nhá bÐ vµo sù nghiÖp ph¸t
triÓn cña Ng©n hµng – n¬i c¸ nh©n thùc tËp, em lùa chän ®Ò tµi :
Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu
t t¹i chi nh¸nh NHCT §èng §a” lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp.
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định chất lượng DA ĐT tại NH Công thương Đống Đa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định chất lượng DA ĐT tại NH Công thương Đống Đa - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định chất lượng DA ĐT tại NH Công thương Đống Đa 9 10 545