Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định DA ĐT tại NH TM

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1228 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp

TrÇn Ngoc Ninh - TCDN 41B

Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× cÇn ph¶i t×m
ra nh÷ng ý tëng míi vµ c¸c dù ¸n ®Çu t míi. mét dù ¸n ®Çu t míi cã tÝnh
kh¶ thi hay kh«ng cÇn ph¶i ®îc xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c vµ
®Çy ®ñ vÒ dù ¸n ®ã. §Ó tõ ®ã doanh nghiÖp míi cã thÓ quyÕt ®Þnh cã nªn ®Çu
t hay kh«ng. Tuy nhiªn, c¸c dù ¸n ®Çu t thêng ®ßi hái ph¶i cã mét lîng vèn
lín mµ kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó thùc
hiÖn dù ¸n ®Çu t mµ hä ®a ra. Lóc ®ã c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i t×m nguån
tµi trî cho dù ¸n b»ng c¸ch ®i vay vèn.
mÆt kh¸c, NHTM lµ mét trung gian tµi chÝnh lín. ChÝnh v× vËy c¸c
doanh nghiÖp (c¸c nhµ ®Çu t) sÏ t×m ®Õn c¸c NHTM ®Ó vay vèn tµi trî cho
c¸c dù ¸n ®Çu t cña m×nh. §Ó cã thÓ cho vay theo dù ¸n ®Çu t (vèn lín, thêi
gian dµi) th× c¸c NHTM còng cÇn ph¶i xem xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ dù ¸n còng nh
t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cã dù ¸n ®Çu t ®Ó ch¾c ch¾n THTM cã
thÓ thu håi l¹i ®îc kho¶n cho vay. ViÖc thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t lµ
viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c
NHTM. Víi nh÷ng suy nghÜ trªn, ®ång thêi trong qu¸ tr×nh thùc tËp em nhËn
thÊy c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t cã vai trß søc quan träng ®èi
víi c¸c doanh nghiÖp vµ NHTM nªn em ®· chän ®Ò tµi "ThÈm ®Þnh dù ¸n
®Çu t cña NHTM"
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o: PSG.TS V¬ng
Träng NghÜa ®· gióp ®ì em rÊt nhiÒu vÒ mÆt kiÕn thøc vµ ®Æc biÖt lµ vÒ mÆt
tinh thÇn ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp

TrÇn Ngoc Ninh - TCDN 41B

1. §Çu t vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t.
1.1 §Çu t vµ dù ¸n ®Çu t.
1.1.1 Ho¹t ®éng ®Çu t.
LÝ thuyÕt ph¸t triÓn ®· chØ ra r»ng: kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña mét quèc
gia ®îc h×nh thµnh bëi c¸c nguån lùc vÒ vèn, c«ng nghÖ, lao ®éng vµ tµi
nguyªn thiªn nhiªn lµ hÖ thèng cã mèi quan hÖ phô thuéc lÉn nhau rÊt chÆt
chÏ ®îc biÓu hiÖn bëi ph¬ng tr×nh:
D =f(C,T,L,R)
D: kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña mét quèc gia
C:kh¶ n¨ng vÒ vèn
T: c«ng nghÖ
L:lao ®éng
R: tµi nguyªn thiªn nhiªn
Râ rµng ®Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh hay réng lµ ph¸t
triÓn kinh tÕ x· héi th× nhÊt thiÕt ph¶i cã ho¹t ®éng ®Çu t.
§Çu t theo nghÜa réng, nãi chung lµ sù hi sinh c¸c nguån lùc ë hiÖn t¹i
®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nµo ®ã nh»m thu vÒ cho ngêi ®Çu t c¸c kÕt qu¶
nhÊt ®Þnh trong t¬ng lai lín h¬n c¸c nguån lùc ®· bá ra ®Ó ®¹t c¸c kÕt qu¶
®ã. C¸c kÕt qña ë ®©y chÝnh lµ vèn, chÊt x¸m, tµi nguyªn thiªn nhiªn, thêi
gi...
Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÇn Ngoc Ninh - TCDN 41B
Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× cÇn ph¶i t×m
ra nh÷ng ý tëng míi c¸c ¸n ®Çu t míi. mét ¸n ®Çu t míi tÝnh
kh¶ thi hay kh«ng cÇn ph¶i ®îc xem xÐt ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c
®Çy ®ñ vÒ dù ¸n ®ã. §Ó tõ ®ã doanh nghiÖp míi cã thÓ quyÕt ®Þnh cã nªn ®Çu
t hay kh«ng. Tuy nhiªn, c¸c ¸n ®Çu t thêng ®ßi hái ph¶i mét lîng vèn
lín kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng k n¨ng tµi chÝnh ®Ó thùc
hiÖn ¸n ®Çu t ®a ra. Lóc ®ã c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i t×m nguån
tµi trî cho dù ¸n b»ng c¸ch ®i vay vèn.
mÆt kh¸c, NHTM mét trung gian tµi chÝnh lín. ChÝnh vËy c¸c
doanh nghiÖp (c¸c nhµ ®Çu t) t×m ®Õn c¸c NHTM ®Ó vay vèn tµi trî cho
c¸c ¸n ®Çu t cña nh. §Ó thÓ cho vay theo ¸n ®Çu t (vèn lín, thêi
gian dµi) th× c¸c NHTM còng cÇn ph¶i xem xÐt, ®¸nh gi¸ ¸n còng nh
t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ¸n ®Çu t ®Ó ch¾c ch¾n THTM
thÓ thu håi l¹i ®îc kho¶n cho vay. ViÖc thÈm ®Þnh tµi chÝnh ¸n ®Çu t
viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c
NHTM. Víi nh÷ng suy nghÜ trªn, ®ång thêi trong qu¸ tr×nh thùc tËp em nhËn
thÊy c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh ¸n ®Çu t cã vai trß søc quan träng ®èi
víi c¸c doanh nghiÖp NHTM nªn em ®· chän ®Ò tµi "ThÈm ®Þnh ¸n
®Çu t cña NHTM"
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n gióp ®ì cña thÇy gi¸o: PSG.TS V¬ng
Träng NghÜa ®· gióp ®ì em rÊt nhiÒut kiÕn thøc®Æc biÖt vÒ mÆt
tinh thÇn ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định DA ĐT tại NH TM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định DA ĐT tại NH TM - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định DA ĐT tại NH TM 9 10 60