Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định tài chính dự án trong NH TM

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1194 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Khoa Ng©n hµng - Tµi chÝnh

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Ch¬ng 1
thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n trong ho¹t ®éng cho vay
cña NHTM - nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n
1.1. Sù cÇn thiÕt thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n trong ho¹t
®éng cho vay cña NHTM

1.1.1. Ho¹t ®éng cho vay cña NHTM
1.1.1.1. Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña NHTM trong nÒn kinh tÕ
NHTM lµ mét doanh nghiÖp ®Æc biÖt, ho¹t ®éng vµ kinh doanh trªn
lÜnh vùc tiÒn tÖ vµ tÝn dông, kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt nh
c¸c doanh nghiÖp thuéc lÜnh vùc s¶n xuÊt - kinh doanh nhng t¹o ®iÒu kiÖn
thuËn lîi cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lu th«ng vµ ph©n phèi s¶n phÈm x· héi
b»ng c¸ch cung øng vèn tÝn dông, vèn ®Çu t cho c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc
kinh tÕ më réng kinh doanh, gãp phÇn t¨ng nhanh tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ.
Theo ®Þnh nghÜa ë ViÖt Nam, ph¸p lÖnh Ng©n hµng, HTX tÝn dông vµ
c«ng ty tµi chÝnh ngµy 24/05/1990 (§iÒu I, Kho¶n 1): "Ng©n hµng th¬ng
m¹i lµ mét tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ mµ ho¹t ®éng chñ yÕu vµ thêng
xuyªn lµ nhËn tiÒn göi cña kh¸ch díi nh÷ng h×nh thøc kh¸c nhau víi tr¸ch
nhiÖm hoµn tr¶ vµ sö dông sè tiÒn ®ã ®Ó cho vay, ®Ó chiÕt khÊu vµ ®Ó lµm
ph¬ng tiÖn thanh to¸n". Nh vËy, NHTM sÏ tiÕn hµnh ho¹t ®éng huy ®éng
nh÷ng nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi cña c¸c tæ chøc c¸ nh©n chuyÓn ®Õn
nh÷ng ngêi cã nhu cÇu vÒ vèn cho ®Çu t s¶n xuÊt. Hay Ng©n hµng lµ mét
doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô cho c«ng chóng vµ doanh nghiÖp. Thµnh
c«ng cña Ng©n hµng phô thuéc vµo n¨ng lùc x¸c ®Þnh c¸c dÞch vô tµi chÝnh
mµ x· héi cã nhu cÇu, thùc hiÖn c¸c dÞch vô ®ã mét c¸ch cã hiÖu qu¶. C¸c
NHTM ngµy nay cung cÊp rÊt nhiÒu c¸c lo¹i h×nh dÞch vô tµi chÝnh kh¸c
nhau, bao gåm c¸c ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô mang tÝnh chÊt truyÒn thèng
(dÞch vô trao ®æi tiÒn tÖ, cung cÊp c¸c dÞch vô uû th¸c, …), vµ c¸c dÞch vô
míi (cho vay tiªu dïng, t vÊn tµi chÝnh, qu¶n lý tiÒn mÆt,…). Cã thÓ xem
NguyÔn ThÞ Thanh Thuû

1

Líp TCDN 41D

Khoa Ng©n hµng - Tµi chÝnh

LuËn v¨n tèt nghiÖp

xÐt s¬ qua vÒ mét sè ho¹t ®éng c¬ b¶n cña mét NHTM nh sau.
 Ho¹t ®éng huy ®éng vèn
Huy ®éng vèn lµ ho¹t ®éng t¹o vèn cho Ng©n hµng th¬ng m¹i, nã
®ãng vai trß quan träng, ¶nh hëng tíi chÊt lîng ho¹t ®éng cña ng©n hµng.
Ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña mét Ng©n hµng th¬ng m¹i bao gåm:
NhËn tiÒn göi, ph¸t hµnh c¸c giÊy tê cã gi¸ ra c«ng chóng, vay tõ c¸c tæ
chøc kh¸c, tù tµi trî b»ng vèn chñ së h÷u cña ng©n hµng.
Tuy nhiªn, díi bÊt kú h×nh thøc huy ®éng nµo th× Ng©n hµng th¬ng
m¹i ®Òu ph¶i tr¶ mét chÝ phÝ nhÊt ®Þnh, ®ã lµ chÝ phÝ huy ®éng vèn hay cßn
gäi lµ chi phÝ ®Çu vµo cña ng©n hµng. C¸c chi phÝ nµy ®îc bï...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa Ng©n hµng - Tµi chÝnh
Ch¬ng 1
thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n trong ho¹t ®éng cho vay
cña NHTM - nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n
1.1. cÇn thiÕt thÈm ®Þnh tµi chÝnh ¸n trong ho¹t
®éng cho vay cña NHTM
1.1.1. Ho¹t ®éng cho vay cña NHTM
1.1.1.1. Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña NHTM trong nÒn kinh tÕ
NHTM mét doanh nghiÖp ®Æc biÖt, ho¹t ®éng kinh doanh trªn
lÜnh vùc tiÒn vµ tÝn dông, kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt nh
c¸c doanh nghiÖp thuéc lÜnh vùc s¶n xuÊt - kinh doanh nhng t¹o ®iÒu kiÖn
thuËn lîi cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lu th«ng ph©n phèi s¶n phÈm héi
b»ng c¸ch cung øng vèn tÝn dông, vèn ®Çu t cho c¸c doanh nghiÖp, chøc
kinh tÕ më réng kinh doanh, gãp phÇn t¨ng nhanh tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ.
Theo ®Þnh nghÜa ë ViÖt Nam, ph¸p lÖnh Ng©n hµng, HTX tÝn dông vµ
c«ng ty tµi chÝnh ngµy 24/05/1990 (§iÒu I, Kho¶n 1): "Ng©n hµng th¬ng
m¹i mét chøc kinh doanh tiÒn ho¹t ®éng chñ yÕu thêng
xuyªn nhËn tiÒn göi cña kh¸ch díi nh÷ng h×nh thøc kh¸c nhau víi tr¸ch
nhiÖm hoµn tr¶ dông tiÒn ®ã ®Ó cho vay, ®Ó chiÕt khÊu ®Ó lµm
ph¬ng tiÖn thanh to¸n". Nh vËy, NHTM tiÕn hµnh ho¹t ®éng huy ®éng
nh÷ng nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi cña c¸c chøc nh©n chuyÓn ®Õn
nh÷ng ngêi nhu cÇu vèn cho ®Çu t s¶n xuÊt. Hay Ng©n hµng mét
doanh nghiÖp cung cÊp dÞch cho c«ng chóng doanh nghiÖp. Thµnh
c«ng cña Ng©n hµng phô thuéc vµo n¨ng lùc x¸c ®Þnh c¸c dÞch tµi chÝnh
héi nhu cÇu, thùc hiÖn c¸c dÞch ®ã mét c¸ch hiÖu qu¶. C¸c
NHTM ngµy nay cung cÊp rÊt nhiÒu c¸c lo¹i h×nh dÞch tµi chÝnh kh¸c
nhau, bao gåm c¸c ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô mang tÝnh chÊt truyÒn thèng
(dÞch trao ®æi tiÒn tÖ, cung cÊp c¸c dÞch th¸c, ), c¸c ch
míi (cho vay tiªu dïng, t vÊn tµi chÝnh, qu¶n lý tiÒn mÆt, ). thÓ xem
NguyÔn ThÞ Thanh Thuû Líp TCDN 41D
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định tài chính dự án trong NH TM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định tài chính dự án trong NH TM - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định tài chính dự án trong NH TM 9 10 478