Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định TC DA ĐT tại các NH TM

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 4338 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trêng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

CHƯƠNG 1

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÁC NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI.

1.1. Tổng quan về tín dụng ngân hàng và dự án đầu tư.
Đầu tư và tăng cường hoạt động đầu tư luôn là một yêu cầu cấp thiết của
bất kỳ một nền kinh tế phát triển nào. Thế nhưng, muốn có hoạt động đầu tư thì
phải có đủ các nguồn lực cần thiết, và đặc biệt là phải có đủ vốn. Vì vậy, để có
cơ sở nghiên cứu sâu về vấn đề này, chúng ta cần hiểu một cách khái quát về tín
dụng ngân hàng và dự án đầu tư.
1.1.1.

Tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân
hàng đối với nền kinh tế.
1.1.1.1.
Khái niệm
Tín dụng (credit), xuất phát từ tiếng Latinh là credo – là sự tin tưởng, sự
tín nhiệm và được định nghĩa dưới nhiều giác độ khác nhau:
- Tín dụng là quan hệ vay mượn trên nguyên tắc hoàn trả.
- Tín dụng là quá trình tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ hay hiện vật
trên nguyên tắc có hoàn trả.
- Tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị từ người sở
hữu sang người sử dụng để sau một thời gian sẽ thu hồi về một lượng giá trị lớn
hơn lượng giá trị ban đầu.
- Tín dụng là sự chuyển dịch vốn dưới hình thái tiền tệ hay hiện vật của
một tổ chức, cá nhân này cho một tổ chức, cá nhân khác sử dụng trong một thời
gian nhất định trên nguyên tắc hoàn trả.
Như vậy, tín dụng có thể được diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau nhưng
bản chất của tín dụng là một giao dịch về tài sản giữa một bên là người đi vay và
một bên là người cho vay trên cơ sở hoàn trả cả gốc và lãi.
Đối với một ngân hàng thương mại, tín dụng là chức năng cơ bản của
ngân hàng, là một trong những nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng. Tín dụng ngân
hàng được định nghĩa như sau:
Tín dụng ngân hàng là một hình thức tín dụng phản ánh một giao dịch về
tài sản (tiền hoặc hàng hoá) giữa bên cho vay là ngân hàng hoặc các tổ chức tín
1

Trêng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
dụng và bên đi vay là các cá nhân, doanh nghiệp, chủ thể sản xuất kinh doanh,
trong đó bên cho vay chuyển tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời gian
nhất định theo thoả thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn
gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán.
Về các hình thức của tín dụng ngân hàng thì có nhiều tiêu thức khác nhau
để phân chia tín dụng ngân hàng. Dưới đây là một số cách phân chia phổ biến
mà Ngân hàng thường sử dụng khi phân tích và đánh giá:
•

Nếu phân theo thời hạn tín dụng ta có:

- Tín dụng ngắn hạn: là khoản tín dụng dưới 1 năm và được sử dụ...
Trêng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
CHƯƠNG 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÁC NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI.
1.1. Tổng quan về tín dụng ngân hàng và dự án đầu tư.
Đầu tăng ờng hoạt động đầu luôn một yêu cầu cấp thiết của
bất kỳ một nền kinh tế phát triển nào. Thế nhưng, muốn hoạt động đầu thì
phải đủ các nguồn lực cần thiết, đặc biệt phải đủ vốn. vậy, để
cơ sở nghiên cứuu về vấn đề này, chúng ta cần hiểu mộtch khái quát về tín
dụng ngân hàng và dự án đầu tư.
1.1.1. Tín dụng ngân hàng vai trò của tín dụng ngân
hàng đối với nền kinh tế.
1.1.1.1. Khái niệm
Tín dụng (credit), xuất phát từ tiếng Latinh credo sự tin tưởng, sự
tín nhiệm và được định nghĩa dưới nhiều giác độ khác nhau:
- Tín dụng là quan hệ vay mượn trên nguyên tắc hoàn trả.
- Tín dụng quá trình tập trung phân phối lại vốn tiền tệ hay hiện vật
trên nguyên tắc có hoàn trả.
- Tín dụng sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị từ người sở
hữu sang người sử dụng để sau một thời gian sẽ thu hồi về một lượng giá trị lớn
hơn lượng giá trị ban đầu.
- Tín dụng sự chuyển dịch vốn dưới hình thái tiền tệ hay hiện vật của
một tổ chức,nhân này cho một tổ chức, cá nhân khác sử dụng trong một thời
gian nhất định trên nguyên tắc hoàn trả.
Như vậy, tín dụng thể được diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau nhưng
bản chất của tín dụng là một giao dịch về tài sản giữa một bên là người đi vay và
một bên là người cho vay trên cơ sở hoàn trả cả gốc và lãi.
Đối với một ngân hàng thương mại, tín dụng chức năng bản của
ngân hàng, một trong những nghiệp vụ bản của ngân hàng. Tín dụng ngân
hàng được định nghĩa như sau:
Tín dụng ngân hàng là một hình thức tín dụng phản ánh một giao dịch về
tài sản (tiền hoặc hàng hoá) giữa bên cho vay là ngân hàng hoặc các tổ chức tín
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định TC DA ĐT tại các NH TM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định TC DA ĐT tại các NH TM - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định TC DA ĐT tại các NH TM 9 10 172