Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán không dùng tiền mặt tại NH NN & PTNT Ba Đình

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1084 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Tæng kÕt lÞch sö ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c níc trªn thÕ giíi trong thêi
kú hiÖn ®¹i ta thÊy r»ng mét nÒn kinh tÕ kh«ng thÓ ph¸t triÓn m¹nh nÕu hÖ
thèng ng©n hµng cña nã kh«ng ph¸t triÓn. Sù lín m¹nh cña c¸c NHTM lµ ®iÒu
kiÖn cÇn ®Ó mét nÒn kinh tÕ cã thÓ ph¸t triÓn mét c¸ch æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng.
Mét trong nh÷ng chøc n¨ng cña NHTM ®ã lµ chøc n¨ng trung gian thanh
to¸n. Chøc n¨ng nµy ®îc thÓ hiÖn th«ng qua c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng
tiÒn mÆt cña c¸c ng©n hµng. LÞch sö cho thÊy, nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cµng
m¹nh th× thanh to¸n díi h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt cµng chiÕm
tû träng lín, cµng ®îc nhiÒu ngêi ñng hé bëi nh÷ng tiÖn Ých tuyÖt vêi do nã
mang l¹i vµ sù u viÖt cña nã so víi h×nh thøc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. Trong
t¬ng lai, cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi ta thÊy r»ng thanh to¸n kh«ng dïng
tiÒn mÆt cã xu híng phæ biÕn trªn toµn thÕ giíi vµ lµ mét h×nh thøc thanh to¸n
chñ yÕu cña c¸c x· héi v¨n minh.
Tõ n¨m 1989 trë l¹i ®©y, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam liªn tôc t¨ng trëng víi
tèc ®é cao, ®îc c¸c chuyªn gia kinh tÕ dù b¸o sÏ tiÕp tôc ph¸t triÓn æn ®Þnh
trong kho¶ng thêi gian s¾p tíi, víi khèi lîng s¶n phÈm hµng hãa, dÞch vô ®îc
s¶n xuÊt vµ tiªu thô ngµy cµng lín. §iÒu ®ã ®ång nghÜa víi sù ph¸t triÓn m¹nh
cña ho¹t ®éng trao ®æi gi÷a c¸c chñ thÓ cña nÒn kinh tÕ mµ biÓu hiÖn lµ sù gia
t¨ng m¹nh mÏ cña quy m« thanh to¸n trong nÒn kinh tÕ. ë níc ta hiÖn nay
viÖc thanh to¸n gi¸ trÞ s¶n phÈm chñ yÕu vÉn b»ng tiÒn mÆt. Tuy nhiªn, viÖc
thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt cã rÊt nhiÒu h¹n chÕ nh: chi phÝ thanh to¸n, chi phÝ
chuyªn trë, b¶o qu¶n, kiÓm ®Õm rÊt tèn kÐm c¶ vÒ thêi gian vµ tiÒn b¹c. Bªn
c¹nh ®ã, theo yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn vµ xu híng cña thêi ®¹i míi th× nhu
cÇu vÒ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ngµy cµng lín. Do ®ã, c¸c NHTM víi
vai trß trung gian thanh to¸n ph¶i n¾m b¾t ®îc xu híng ph¸t triÓn ®ã vµ ph¶i
cã c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó më réng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt.

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

§inh TuÊn Kiªn - TCDN 42A

NHNo&PTNT Ba §×nh ra ®êi n¨m 1996 lµ mét chi nh¸nh trùc thuéc
NHNo&PTNT Hµ Néi, mang ®Çy ®ñ tÝnh chÊt vµ ®Æc thï cña mét NHTM.
NHNo&PTNT Ba §×nh kÓ tõ khi ra ®êi ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù ph¸t
triÓn cña kinh tÕ Thñ ®« nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung. Tuy
nhiªn, do mét sè nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan ho¹t ®éng thanh to¸n
kh«ng dïng tiÒn mÆt cña ng©n hµng vÉn cha t¬ng xøng víi tiÒm n¨ng vèn cã,
thu nhËp tõ ho¹t ®éng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt chiÕm tû träng nhá so
víi thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸...
Lêi nãi ®Çu
Tæng kÕt lÞch ph¸t triÓn kinh cña c¸c níc trªn thÕ giíi trong thêi
hiÖn ®¹i ta thÊy r»ng mét nÒn kinh kh«ng thÓ pt triÓn nh nÕu
thèng ng©n hµng cña nã kh«ng ph¸t triÓn. Sù lín m¹nh cña c¸c NHTM lµ ®iÒu
kiÖn cÇn ®Ó mét nÒn kinh thÓ ph¸t triÓn mét c¸ch æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng.
Mét trong nh÷ng chøc n¨ng cña NHTM ®ã chøc n¨ng trung gian thanh
to¸n. Chøc n¨ng nµy ®îc thÓ hiÖn th«ng qua c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng
tiÒn mÆt cña c¸c ng©n hµng. LÞch cho thÊy, nÒn kinh ph¸t triÓn cµng
m¹nh th× thanh to¸n díi h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt cµng chiÕm
träng lín, cµng ®îc nhiÒu ngêi ñng bëi nh÷ng tiÖn Ých tuyÖt vêi do
mang l¹i vµ u viÖt cña so víi h×nh thøc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. Trong
t¬ng lai, cïng víi sù ph¸t triÓn cña héi ta thÊy r»ng thanh to¸n kh«ng dïng
tiÒn mÆt cã xu híng phæ biÕn trªn toµn thÕ giíi vµ lµ mét h×nh thøc thanh to¸n
chñ yÕu cña c¸c x· héi v¨n minh.
n¨m 1989 trë l¹i ®©y, nÒn kinh ViÖt Nam liªn tôc t¨ng trëng víi
tèc ®é cao, ®îc c¸c chuyªn gia kinh b¸o tiÕp tôc ph¸t triÓn æn ®Þnh
trong kho¶ng thêi gian s¾p tíi, víi khèi lîng s¶n phÈm hµng hãa, dÞch ®îc
s¶n xuÊt vµ tiªu thô ngµy cµng lín. §iÒu ®ã ®ång nghÜa víi sù ph¸t triÓn m¹nh
cña ho¹t ®éng trao ®æi gi÷a c¸c chñ thÓ cña nÒn kinh tÕ mµ biÓu hiÖn lµ sù gia
t¨ng nh cña quy thanh to¸n trong nÒn kinh tÕ. ë níc ta hiÖn nay
viÖc thanh to¸n gi¸ trÞ s¶n phÈm chñ yÕu vÉn b»ng tiÒn t. Tuy nhiªn, viÖc
thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt rÊt nhiÒu h¹n chÕ nh: chi phÝ thanh to¸n, chi p
chuyªn trë, b¶o qu¶n, kiÓm ®Õm rÊt tèn kÐm thêi gian tiÒn b¹c. Bªn
c¹nh ®ã, theo yªu cÇu cña ph¸t triÓn xu híng cña thêi ®¹i míi th× nhu
cÇuthanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ngµy cµng lín. Do ®ã, c¸c NHTM víi
vai trß trung gian thanh to¸n ph¶i n¾m b¾t ®îc xu híng ph¸t triÓn ®ã vµ ph¶i
cã c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó më réng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt.
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán không dùng tiền mặt tại NH NN & PTNT Ba Đình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán không dùng tiền mặt tại NH NN & PTNT Ba Đình - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán không dùng tiền mặt tại NH NN & PTNT Ba Đình 9 10 72