Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán không dùng tiền mặt trong nền KTTT trong các NH TM

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1085 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Ch¬ng I
Lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn
mÆt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng t¹i ng©n hµng th¬ng
m¹i
I.

Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan vµ vai trß cña c«ng t¸c thanh
to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng

1.

Sù cÇn thiÕt cña thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt
LÞch sö ra ®êi, sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng hãa, còng ®ång

thêi g¾n liÒn víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña tiÒn tÖ. Tõ cæ xa ®Õn c¸ch ®©y vµi tr¨m
n¨m, c¸c kim lo¹i quý nh vµng, b¹c ®îc coi nh mét ph¬ng tiÖn trao ®æi trong x·
héi trõ x· héi s¬ khai nhÊt. VÊn ®Ò ®Æt ra víi mét hÖ thèng thanh to¸n hoµn toµn
dùa vµo kim lo¹i quý th× viÖc vËn chuyÓn tõ n¬i nµy ®Õn n¬i kh¸c rÊt khã kh¨n. Sù
ph¸t triÓn tiÕp theo cña hÖ thèng thanh to¸n lµ ®ång tiÒn giÊy, ®ång tiÒn giÊy cã lîi
h¬n h¼n so víi ®ång tiÒn kim lo¹i ë chç nã nhÑ h¬n rÊt nhiÒu, viÖc cÇm theo nã
còng dÔ dµng h¬n, nhng vÊn ®Ò ®Æt ra khi c«ng nghÖ in Ên tiÒn ph¸t triÓn tiªn tiÕn
th× tÖ n¹n in tiÒn gi¶ còng ph¸t triÒn theo, chi phÝ in tiÒn, vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n
tiÒn rÊt tèn kÐm. MÆt kh¸c,c¶ hai lo¹i tiÒn nµy næi lªn mét sè yÕu ®iÓm ®ã lµ dÔ bÞ
lÊy c¾p , tèn thêi gian vËn chuyÓn, chi phÝ b¶o qu¶n in Ên cao.§Ó kh¾c phôc khã
kh¨n nµy, mét bíc tiÕn míi cña hÖ thèng thanh to¸n ®· xuÊt hiÖn víi ho¹t ®éng
Ng©n hµng hiÖn ®¹i- thanh to¸n chuyÓn kho¶n qua Ng©n hµng.
Ho¹t ®éng ng©n hµng s¬ khai ban ®Çu chØ lµ thu nhËn gi÷ hé tiÒn, kim lo¹i
quý cho kh¸ch hµng. Theo quy luËt cña thÞ trêng, nÒn kinh tÕ hµng hãa lµ lu«n vËn
®éng vµ lu«n ph¸t triÓn, Ng©n hµng ph¸t triÓn thªm mét sè nghiÖp vô nh viÖc
thanh to¸n cho kh¸ch hµng göi tiÒn t¹i mét Ng©n hµng khi cã nhu cÇu chi tr¶ lÉn
nhau. Khi s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng hãa ë møc thÊp, qu¸ tr×nh mua b¸n diÔn ra
trong ph¹m vi hÑp th× ngêi ta thanh to¸n víi nhau b»ng tiÒn mÆt, sù vËn ®éng cña
vËt t hµng hãa g¾n liÒn víi sù vËn ®éng cña khèi lîng tiÒn tÖ nhÊt ®Þnh. Lóc nµy

TrÇn ThÞ Giao Linh – Líp 5A03

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp
thanh tãan b»ng tiÒn mÆt ®· tá râ sù linh ho¹t cña nã. Qu¸ tr×nh thanh to¸n b»ng
tiÒn mÆt kh«ng gÆp ph¶i mét trë ng¹i nµo.
Nhng theo quy luËt cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi, c«ng viÖc kh«ng chØ
bã hÑp trong mét l·nh thæ, mét quèc gia mµ xuyªn kh¾p quèc gia trªn c¶ thÞ trêng
thÕ giíi víi mét khèi lîng hµng hãa lín, nhiÒu chñng lo¹i ®a d¹ng vµ phong phó.
Lóc nµy thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt ®· n¶y sinh hµng lo¹t nh÷ng ®iÓm bÊt lîi cho
c«ng viÖc thanh to¸n nh thêi gian, chi phÝ, vËn chuyÓn. §Õn lóc nµy hÖ thèng
thanh to¸n hiÖn ®¹i qua Ng©n hµng hay ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Ch¬ng I
Lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn
mÆt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng t¹i ng©n hµng th¬ng
m¹i
I. cÇn thiÕt kh¸ch quan vai trßa c«ng t¸c thanh
to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
1. Sù cÇn thiÕt cña thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt
LÞch ra ®êi, ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt lu th«ng hµng hãa, còng ®ång
thêi g¾n liÒn víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña tiÒn tÖ. Tõ cæ xa ®Õn c¸ch ®©y vµi tr¨m
n¨m, c¸c kim lo¹i quý nh vµng, b¹c ®îc coi nh mét ph¬ng tiÖn trao ®æi trong
héi trõ héi khai nhÊt. VÊn ®Ò ®Æt ra víi mét thèng thanh to¸n hoµn toµn
dùa vµo kim lo¹i quý th× viÖc vËn chuyÓn tõ n¬i nµy ®Õn n¬i kh¸c rÊt khã kh¨n. Sù
ph¸t triÓn tiÕp theo cña hÖ thèng thanh to¸n lµ ®ång tiÒn giÊy, ®ång tiÒn giÊy cã lîi
h¬n h¼n so víi ®ång tiÒn kim lo¹i ë chç nhÑ h¬n rÊt nhiÒu, viÖc cÇm theo
còng dµng h¬n, nhng vÊn ®Ò ®Æt ra khi c«ng nghÖ in Ên tiÒn ph¸t triÓn tiªn tiÕn
th× n¹n in tiÒn gi¶ còng ph¸t triÒn theo, chi phÝ in tiÒn, vËn chuyÓn b¶o qu¶n
tiÒn rÊt tèn kÐm. MÆt kh¸c,c¶ hai lo¹i tiÒn nµy næi lªn mét sè yÕu ®iÓm ®ã lµ dÔ bÞ
lÊy c¾p , tèn thêi gian vËn chuyÓn, chi p b¶o qu¶n in Ên cao.§Ó kh¾c phôc khã
kh¨n nµy, mét bíc tiÕn míi cña thèng thanh to¸n ®· xuÊt hiÖn víi ho¹t ®éng
Ng©n hµng hiÖn ®¹i- thanh to¸n chuyÓn kho¶n qua Ng©n hµng.
Ho¹t ®éng ng©n hµng khai ban ®Çu chØ thu nhËn gi÷ tiÒn, kim lo¹i
quý cho kh¸ch hµng. Theo quy luËt cña thÞ trêng, nÒn kinh tÕ hµng hãa lµ lu«n vËn
®éng lu«n ph¸t triÓn, Ng©n hµng ph¸t triÓn thªm mét nghiÖp nh viÖc
thanh to¸n cho kh¸ch hµng göi tiÒn t¹i mét Ng©n hµng khi nhu cÇu chi tr¶ lÉn
nhau. Khi s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng hãa ë møc thÊp, qu¸ tr×nh mua b¸n diÔn ra
trong ph¹m vi hÑp th× ngêi ta thanh to¸n víi nhau b»ng tiÒn mÆt, n ®éng cña
vËt t hµng hãa g¾n liÒn víi vËn ®éng cña khèi lîng tiÒn nhÊt ®Þnh. Lóc nµy
TrÇn ThÞ Giao Linh – Líp 5A03 1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán không dùng tiền mặt trong nền KTTT trong các NH TM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán không dùng tiền mặt trong nền KTTT trong các NH TM - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán không dùng tiền mặt trong nền KTTT trong các NH TM 9 10 40