Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NH Công thương Bắc HN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 1408 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.
Lêi nãi ®Çu
Trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ nh hiÖn nay , bÊt kú mét quèc gia nµo trªn
thÕ giíi còng coi môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ lµ môc tiªu quan träng cÇn ®¹t ® îc .
Nhng ®Ó ®¹t ®îcmôa tiªu quan träng ®ã ®ßi há chÝnh phñ ph¶i cã nh÷ng chÝnh
s¸ch , chiÕn lîc phï hîp vµ hiÖu qu¶ ®Ó sö dông tèi ®a nh÷ng nguån lùc hiÖn cã
cña ®Êt níc m×nh , ®ång thêi ph¶i kÕ thõa vµ ph¸t triÓn nh÷ng tinh hao cña thÕ
giíi .
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× thÞ trêng tµi chÝnh ®ãng vai trß hÕt søc quan
träng , sù lín m¹nh cña thÞ trêng tµi chÝnh nã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn nÒn kinh tÕ
cña mét quèc gia vµ cu¶ c¶ thÕ giíi . Chñ thÓ quan träng cña thÞ trêng tµi chÝnh lµ
Ng©n hµng , nã cã mÆt trong tÊt c¶ c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ
trêng . V× thÕ muèn mét nÒn kinh tÕ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn th× ®ßi hái b¶n th©n hÖ
thèng Ng©n hµng còng ph¶i æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn bëi nÕu nã kh«ng æn ®Þnh th× nã
sÏ ph¸ vì sù æn ®Þnh trong c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ tõ ®ã dÉn ®Õn lµm suy gi¶m
nÒn kinh tÕ .
TÝn dông lµ mét trong ba nghiÖp vô c¬ b¶n cña Ng©n hµng th¬ng m¹i ®ã lµ:
NhËn tiÒn göi , ho¹t ®éng tÝn dông, trung gian thanh to¸n , h¬n n÷a nã lµ nguån
sinh ra lîi nhuËn nhiÒu nhÊt cho Ng©n hµng th¬ng m¹i v× thÕ mµ muèn hÖ thèng
Ng©n hµng æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn th× ®ßi hái chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông còng
ph¶i æn ®Þnh vµ hiÖu qu¶ .
XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm ®ã mµ em ®· chän ®Ò tµi nghiªn cøu lµ :
“Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao ch©t lîng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i Chi
nh¸nh Ng©n hµng §Çu t & Ph¸t triÓn B¾c Hµ néi ” .
Víi thêi gian thùc tËp t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t & Ph¸t triÓn B¾c Hµ néi
, mét Chi nh¸nh ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn Gia L©m cïng víi sè liÖu thèng kª tõ
n¨m 2000 trë l¹i ®©y em hy väng r»ng m×nh sÏ ®ãng gãp mét phÇn nhá bÐ nµo ®ã
cña m×nh vµo c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò nghiªn cøu gåm:
Sinh viªn: TrÇn Quang Huy - Líp NH 41A.

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.
Ch¬ngI : TÝn dông Ng©n hµng vµ chÊt lîng cña tÝn dông trong nÒn kinh
tÕ thÞ trêng ®Þnh híng X· héi Chñ NghÜa .
Ch¬ngII: Thùc tr¹ng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t
&Ph¸t triÓn B¾c Hµ néi vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra vÒ chÊt lîng tÝn dông .
Ch¬ngIII: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn
dông ng¾n h¹n t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t & Ph¸t triÓn B¾c Hµ Néi
trong nh÷ng n¨m tríc m¾t .
Qua chuyªn ®Ò nµy em xin göi lêi c¶m ¬n ®Õn c¸c C«, B¸c, Anh , ChÞ phßng
tÝn dông vµ c¸c phßng ban kh¸c cña Chi nh¸nh . §Æc biÖt em xin ch©n thµnh c¶m
...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.
Lêi nãi ®Çu
Trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ nh hiÖn nay , bÊt kú mét quèc gia nµo trªn
thÕ giíi còng coi môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ lµ môc tiªu quan träng cÇn ®¹t ®îc .
Nhng ®Ó ®¹t ®îcmôa tiªu quan träng ®ã ®ßi chÝnh phñ ph¶i nh÷ng chÝnh
s¸ch , chiÕn lîc phï hîp hiÖu qu¶ ®Ó dông tèi ®a nh÷ng nguån lùc hiÖn
cña ®Êt níc nh , ®ång thêi ph¶i thõa ph¸t triÓn nh÷ng tinh hao cña thÕ
giíi .
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× thÞ trêng tµi chÝnh ®ãng vai trß hÕt søc quan
träng , sù lín m¹nh cña t trêng tµi chÝnh ¶nh hëng rÊt lín ®Õn nÒn kinh tÕ
cña mét quèc gia vµ cu¶ c¶ thÕ giíi . Chñ thÓ quan träng cña thÞ trêng tµi chÝnh lµ
Ng©n hµng , mÆt trong tÊt c¸c mèi quan kinh trong nÒn kinh thÞ
trêng . V× thÕ muèn mét nÒn kinh tÕ æn ®Þnh ph¸t triÓn th× ®ßi hái b¶n th©n
thèng Ng©n hµng còng ph¶i æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn bëi nÕu nã kh«ng æn ®Þnh th× nã
p æn ®Þnh trong c¸c mèi quan kinh ®ã dÉn ®Õn lµm suy gi¶m
nÒn kinh tÕ .
TÝn dông mét trong ba nghiÖp b¶n cña Ng©n hµng th¬ng m¹i ®ã lµ:
NhËn tiÒn göi , ho¹t ®éng tÝn dông, trung gian thanh to¸n , h¬n n÷a nguån
sinh ra lîi nhuËn nhiÒu nhÊt cho Ng©n hµng th¬ngi v× thÕ muèn hÖ thèng
Ng©n hµng æn ®Þnh ph¸t triÓn th× ®ßi hái chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông còng
ph¶i æn ®Þnh vµ hiÖu qu¶ .
XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm ®ã mµ em ®· chän ®Ò tµi nghiªn cøu lµ :
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao ch©t lîng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i Chi
nh¸nh Ng©n hµng §Çu t & Ph¸t triÓn B¾c Hµ néi .
Víi thêi gian thùc tËp t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t & Ph¸t triÓn B¾c Hµ néi
, mét Chi nh¸nh ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn Gia L©m cïng víi liÖu thèng tõ
n¨m 2000 trë l¹i ®©y em hy väng r»ng m×nh sÏ ®ãng gãp mét phÇn nhá bÐ nµo ®ã
cña m×nh vµo c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò nghiªn cøu gåm:
Sinh viªn: TrÇn Quang Huy - Líp NH 41A. 1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NH Công thương Bắc HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NH Công thương Bắc HN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NH Công thương Bắc HN 9 10 850