Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng tại NH TMCP EximBank HN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1297 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu .......................................................................................................... 5
Ch¬ng I. TÝn dông vµ chÊt lîng tÝn dông cña NHTM ................................... 7
1. TÝn dông ng©n hµng vµ vai trß cña nã trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ....... 7
1.1. TÝn dông ng©n hµng ............................................................................. 7
1.2. Vai trß tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ..................... 7
2. ChÊt lîng tÝn dông. Nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông ............. 9
2.1. ChÊt lîng tÝn dông ............................................................................... 9
2.2. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông ............................. 11
3. ý nghÜa cña viÖc n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ........................................ 16
3.1. ChÊt lîng tÝn dông ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x· héi........16
3.2. ChÊt lîng tÝn dông ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña NHTM ....... 18
Ch¬ng II.

thùc tr¹ng ho¹t ®éng vµ chÊt lîng tÝn dông t¹i chi nh¸nh

eximbank Hµ Néi

............................................................................................. 19

Vµi nÐt vÒ Ng©n hµng Eximbank ViÖt Nam ................................................ 19
1. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông t¹i Eximbank Hµ Néi.......................... 20
1.1. Nh÷ng nÐt chung ............................................................................... 20
1.2. T×nh h×nh kinh doanh cña Chi nh¸nh Eximbank Hµ Néi ................ 22
1.3. KÕt qu¶ kinh doanh t¹i Chi nh¸nh Eximbank Hµ Néi ..................... 29
2. Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông t¹i Eximbank Hµ Néi ........................... 31
3. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng tån t¹i vÒ chÊt lîng tÝn dông ................. 43
3.1. Nguyªn nh©n bªn ngoµi .................................................................... 43
3.2. Nguyªn nh©n bªn trong ..................................................................... 45
Ch¬ng III. nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông
eximbank Hµ Néi

............................................................................................. 48

1. Quan ®iÓm vµ ®Þnh híng n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ......................... 48

1.1. Quan ®iÓm n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ........................................... 48
1.2. Môc tiªu n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông trong thêi gian tíi ...49
1.3. §Þnh híng n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ........................................... ...
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu .......................................................................................................... 5
Ch ¬ng I . TÝn dông vµ chÊt lîng tÝn dông cña NHTM ................................... 7
1. TÝn dông ng©n hµng vµ vai trß cña nã trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ....... 7
1.1. TÝn dông ng©n hµng ............................................................................. 7
1.2. Vai trß tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ..................... 7
2. ChÊt lîng tÝn dông. Nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông ............. 9
2.1. ChÊt lîng tÝn dông ............................................................................... 9
2.2. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông ............................. 11
3. ý nghÜa cña viÖc n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ........................................ 16
3.1. ChÊt lîng tÝn dông ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x· héi........16
3.2. ChÊt lîng tÝn dông ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña NHTM ....... 18
Ch ¬ng II . thùc tr¹ng ho¹t ®éng chÊt lîng tÝn dông t¹i chi nh¸nh
eximbank Hµ i ............................................................................................. 19
Vµi nÐt vÒ Ng©n hµng Eximbank ViÖt Nam ................................................ 19
1. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông t¹i Eximbank Hµ Néi.......................... 20
1.1. Nh÷ng nÐt chung ............................................................................... 20
1.2. T×nh h×nh kinh doanh cña Chi nh¸nh Eximbank Hµ Néi ................ 22
1.3. KÕt qu¶ kinh doanh t¹i Chi nh¸nh Eximbank Hµ Néi ..................... 29
2. Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông t¹i Eximbank Hµ Néi ........................... 31
3. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng tån t¹i vÒ chÊt lîng tÝn dông ................. 43
3.1. Nguyªn nh©n bªn ngoµi .................................................................... 43
3.2. Nguyªn nh©n bªn trong ..................................................................... 45
Ch ¬ng III . nh÷ng gi¶i ph¸p b¶n nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông
eximbank Hµ i ............................................................................................. 48
1. Quan ®iÓm vµ ®Þnh híng n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ......................... 48
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng tại NH TMCP EximBank HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng tại NH TMCP EximBank HN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng tại NH TMCP EximBank HN 9 10 469