Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng tài trợ XNK tại sở GD 1 NH ĐT & PT VN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1385 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
C«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam díi sù chØ ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ níc nh÷ng n¨m qua ®· thu ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ, tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ ë
møc cao vµ æn ®Þnh, kiÒm chÕ l¹m ph¸t ë møc mét con sè, thÞ trêng trong níc vµ
quèc tÕ ngµy cµng ®îc më réng… Cã ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nµy lµ nhê mét phÇn
kh«ng nhá vµo sù thµnh c«ng trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ cña ViÖt Nam
th«ng qua viÖc thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch kinh tÕ më vµ tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p c¶i
c¸ch kinh tÕ trªn nhiÒu mÆt theo xu híng quèc tÕ ho¸ vµ toµn cÇu ho¸.
NhiÒu n¨m tríc ®©y, ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ cña ViÖt Nam cha ph¸t
triÓn ®óng víi kh¶ n¨ng vµ ph¸t huy tèt vai trß cña nã ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ.
Cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn h¹n chÕ nµy vµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n c¬
b¶n lµ chóng ta thiÕu nh÷ng nguån tµi trî cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trong ®ã
®Æc biÖt ph¶i kÓ ®Õn lµ nguån tÝn dông ng©n hµng.
ViÖc ph¸t triÓn h×nh thøc tÝn dông hç trî xuÊt nhËp khÈu cña ng©n hµng
kh«ng chØ mang l¹i lîi Ých cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu mµ cßn mang l¹i lîi Ých
cho toµn x· héi vµ ngay c¶ b¶n th©n ng©n hµng bëi tÝn dông lµ ho¹t ®éng sinh lêi
chñ yÕu cña ng©n hµng. NhËn thøc râ vÊn ®Ò ®ã, tõ n¨m 1997 Ng©n hµng §Çu t vµ
Ph¸t triÓn ViÖt Nam víi vai trß lµ mét ng©n hµng chñ lùc trong lÜnh vùc §Çu t vµ
Ph¸t triÓn ®· b¾t ®Çu triÓn khai ho¹t ®éng tÝn dông xuÊt nhËp khÈu vµ bíc ®Çu ®· cã
nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh.
Tuy nhiªn, ho¹t ®éng tÝn dông hç trî xuÊt nhËp khÈu cña Ng©n hµng §Çu
t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam nãi chung vµ cña Së giao dÞch I nãi riªng cßn nhiÒu h¹n
chÕ, doanh sè cßn thÊp, lo¹i h×nh dÞch vô nµy cha ®îc quan t©m ®óng møc. Do vËy,
viÖc thóc ®Èy ho¹t ®éng tÝn dông hç trî xuÊt nhËp khÈu trë thµnh mét ®ßi hái bøc
xóc ®èi víi Së giao dÞch I-Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam hiÖn nay.
Tríc yªu cÇu trªn t«i chän ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m më réng ho¹t
®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu t¹i Së giao dÞch I- Ng©n hµng §Çu t vµ
Ph¸t triÓn ViÖt Nam” lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh.
1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Chuyªn ®Ò ®îc kÕt cÊu theo 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ nghiÖp vô tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu
cña ng©n hµng th¬ng m¹i.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông xuÊt nhËp khÈu t¹i Së giao dÞch INg©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam.
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tÝn dông hç trî xuÊt
nhËp khÈu t¹i Së giao dÞch I-NH§T&PTVN.

2

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

ch¬ng i: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
C«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh ViÖt Nam díi chØ ®¹o cña §¶ng Nhµ n-
íc nh÷ng n¨m qua ®· thu ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ, tèc ®é t¨ng trëng kinh ë
møc cao vµ æn ®Þnh, kiÒm chÕ l¹m ph¸t ë møc mét con sè, thÞ trêng trong níc
quèc ngµy cµng ®îc réng Cã ® îc nh÷ng kÕt qu¶ nµy lµ nhê mét phÇn
kh«ng nhá vµo thµnh c«ng trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc cña ViÖt Nam
th«ng qua viÖc thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch kinh tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p c¶i
c¸ch kinh tÕ trªn nhiÒu mÆt theo xu híng quèc tÕ ho¸ vµ toµn cÇu ho¸.
NhiÒu n¨m tríc ®©y, ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèccña ViÖt Nam cha ph¸t
triÓn ®óng víi kh¶ n¨ng ph¸t huy tèt vai trß cña ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ.
nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn h¹n c nµy mét trong nh÷ng nguyªn nh©n c¬
b¶n chóng ta thiÕu nh÷ng nguån tµi trî cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trong ®ã
®Æc biÖt ph¶i kÓ ®Õn lµ nguån tÝn dông ng©n hµng.
ViÖc ph¸t triÓn h×nh thøc tÝn dông trî xuÊt nhËp khÈu cña ng©n hµng
kh«ng chØ mang l¹i lîi Ých cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cßn mang l¹i lîi Ých
cho toµn x· héi ngay b¶n th©n ng©n hµng bëi tÝn dông ho¹t ®éng sinh lêi
chñ yÕu cña ng©n hµng. NhËn thøc vÊn ®Ò ®ã, n¨m 1997 Ng©n hµng §Çu t
Ph¸t triÓn ViÖt Nam víi vai trß mét ng©n hµng c lùc trong lÜnh vùc §Çu t
Ph¸t triÓn ®· b¾t ®Çu triÓn khai ho¹t ®éng tÝn dông xuÊt nhËp khÈu vµ bíc ®Çu ®· cã
nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh.
Tuy nhiªn, ho¹t ®éng tÝn dông trî xuÊt nhËp khÈu cña Ng©n hµng §Çu
t Ph¸t triÓn ViÖt Nam nãi chung cña giao dÞch I nãi riªng cßn nhiÒu h¹n
chÕ, doanh cßn thÊp, lo¹i h×nh dÞch nµy cha ®îc quan t©m ®óng møc. Do vËy,
viÖc thóc ®Èy ho¹t ®éng tÝn dông t xuÊt nhËp khÈu trë thµnh mét ®ßi hái bøc
xóc ®èi víi Së giao dÞch I-Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam hiÖn nay.
Tríc yªu cÇu trªn t«i chän ®Ò tµi Mét gi¶i ph¸p nh»m réng ho¹t
®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu t¹i giaoch I- Ng©n hµng §Çu t
Ph¸t triÓn ViÖt Nam” lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh.
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng tài trợ XNK tại sở GD 1 NH ĐT & PT VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng tài trợ XNK tại sở GD 1 NH ĐT & PT VN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng tài trợ XNK tại sở GD 1 NH ĐT & PT VN 9 10 26