Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng trung và dài hạn tại NH TM

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1072 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Ch¬ng I
Ho¹t §éng TÝn Dông Trung vµ Dµi H¹n Cña Ng©n Hµng
Th¬ng m¹i
1.1 TÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
1.1.1 Kh¸i niÖm tÝn dông ng©n hµng.
TÝn dông ®· ra ®êi tõ l©u vµ tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn víi nhiÒu h×nh
thøc kh¸c nhau. vËy tÝn dông lµ g× ?
TÝn dông lµ mét kh¸i niÖm ®· tån t¹i tõ rÊt l©u ®êi trong x· héi loµi ngêi. TÝn
dông theo nghÜa la tinh lµ creditim, sù tÝn nhiÖm, tin tëng tªn gäi nµy xuÊt ph¸t tõ
b¶n chÊt cña quan hÖ tÝn dông. Trong quan hÖ tÝn dông ngêi cho vay sÏ cho ngêi
cÇn vèn vay theo c¸c ®iÒu kiÖn ®· ®îc tho¶ thuËn tríc nh thêi gian cho vay, thêi
gian hoµn tr¶, l·i suÊt tÝn dông ..vv. Trong quan hÖ ®ã ngêi cho vay tin tëng r»ng
ngêi ®i vay sÏ sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých, ®óng c¸c tho¶ thuËn, lµm ¨n cã l·i
vµ cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ ®ñ c¶ gèc vµ l·i ®óng thêi h¹n .
MÆc dï cã thÓ diÔn gi¶i tÝn dông b»ng nh÷ng tõ ng÷ kh¸c nhau, song chóng ta
cã thÓ hiÓu mét c¸ch ®¬n gi¶n nhÊt, tÝn dông lµ quan hÖ vay mîn trªn nguyªn t¾c
hoµn tr¶ c¶ vèn lÉn l·i gi÷a ngêi ®i vay vµ ngêi cho vay .
Cã thÓ ®Þnh nghÜa tÝn dông nh sau :
TÝn dông ng©n hµng lµ quan hÖ tÝn dông b»ng tiÒn tÖ gi÷a mét bªn lµ ng©n hµng,
mét tæ chøc chuyªn kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ víi mét bªn lµ c¸c tæ chøc,
c¸ nh©n trong x· héi, trong ®ã ng©n hµng ®ãng vai trß võa lµ ngêi ®i vay võa lµ
ngêi cho vay.
HiÖn nay, ng©n hµng th¬ng m¹i lµ ngêi cho vay lín nhÊt ®èi víi c¸c tæ chøc
kinh tÕ, vµ d©n c. Víi t c¸ch lµ tæ chøc huy ®éng ®Ó cho vay, ng©n hµng ®· gãp
phÇn ®¸p øng nhu cÇu vèn cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c th¬ng nh©n gióp hä cã
thªm vèn ®Ó bæ sung vµo h¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tËn dông ®îc c¬ héi lµm
¨n t¨ng lîi nhuËn cho chÝnh m×nh .
Ninh Xu©n §iÖp
Líp: Tµi chÝnh doanh nghiÖp 41D

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lµ ngêi huy ®éng vèn, ng©n hµng sÏ thùc hiÖn viÖc t×m kiÕm, vµ thu hót vèn
tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ trªn ph¹m vi toµn x· héi, lµ ngêi cho vay, ng©n hµng ®¸p
øng nhu cÇu vèn cho c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc, c¸ nh©n khi cã nhu cÇu thiÕu vèn cÇn ® îc bæ sung trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu dïng. Víi vai trß nµy, tÝn
dông ng©n hµng ®· thùc hiÖn chøc n¨ng ph©n phèi l¹i vèn tiÒn tÖ ®Ó ®¸p øng yªu
cÇu t¸i s¶n xuÊt x· héi - c¬ së kh¸ch quan ®Ó h×nh thµnh chøc n¨ng ph©n phèi l¹i
vèn tiÒn tÖ cu¶ tÝn dông ng©n hµng lµ do ®Æc ®iÓm tuÇn hoµn vèn trong qu¸ tr×nh
t¸i s¶n xuÊt x· héi ®· thêng xuyªn xuÊt hiÖn hiÖn tîng t¹m thêi thõa vèn ë c¸c tæ
chøc c¸ nh©n nµy, trong khi c¸c tæ chøc c¸ nh©n kh¸c l¹i cã nhu cÇu vèn. HiÖn tîng thõa thiÕu vèn ph¸...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Ch¬ng I
Ho¹t §éng TÝn Dông Trung vµ Dµi H¹n Cña Ng©n Hµng
Th¬ng m¹i
1.1 TÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
1.1.1 Kh¸i niÖm tÝn dông ng©n hµng.
TÝn dông ®· ra ®êi l©u tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn víi nhiÒu h×nh
thøc kh¸c nhau. vËy tÝn dông lµ g× ?
TÝn dông mét kh¸i niÖm ®· tån t¹i rÊt l©u ®êi trong héi loµi ngêi. TÝn
dông theo nghÜa la tinh lµ creditim, sù tÝn nhiÖm, tin tëng tªn gäi nµy xuÊt ph¸t tõ
b¶n chÊt cña quan tÝn dông. Trong quan tÝn dông ngêi cho vay cho ngêi
cÇn vèn vay theo c¸c ®iÒu kiÖn ®· ®îc tho¶ thuËn tríc nh thêi gian cho vay, thêi
gian hoµn tr¶, l·i suÊt tÝn dông ..vv. Trong quan ®ã ngêi cho vay tin tëng r»ng
ngêi ®i vay sÏ sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých, ®óng c¸c tho¶ thuËn, lµm ¨n cã l·i
vµ cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ ®ñ c¶ gèc vµ l·i ®óng thêi h¹n .
MÆc dï cã thÓ diÔn gi¶i tÝn dông b»ng nh÷ng tõ ng÷ kh¸c nhau, song chóng ta
thÓ hiÓu mét c¸ch ®¬n gi¶n nhÊt, tÝn dông quan vay mîn trªn nguyªn t¾c
hoµn tr¶ c¶ vèn lÉn l·i gi÷a ngêi ®i vay vµ ngêi cho vay .
Cã thÓ ®Þnh nghÜa tÝn dông nh sau :
TÝn dông ng©n hµng quan tÝn dông b»ng tiÒn gi÷a mét bªn ng©n hµng,
mét chøc chuyªn kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn víi mét bªn c¸c chøc,
nh©n trong héi, trong ®ã ng©n hµng ®ãng vai trß võa ngêi ®i vay võa
ngêi cho vay.
HiÖn nay, ng©n hµng th¬ng m¹i ngêi cho vay lín nhÊt ®èi víi c¸c chøc
kinh tÕ, d©n c. Víi t ch chøc huy ®éng ®Ó cho vay, ng©n hµng ®· gãp
phÇn ®¸p øng nhu cÇu vèn cña c¸c chøc kinh tÕ, c¸c th¬ng nh©n gióp cã
thªm vèn ®Ó sung vµo h¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tËn dông ®îc c¬ héi lµm
¨n t¨ng lîi nhuËn cho chÝnh m×nh .
Ninh Xu©n §iÖp
Líp: Tµi chÝnh doanh nghiÖp 41D 1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng trung và dài hạn tại NH TM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng trung và dài hạn tại NH TM - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng trung và dài hạn tại NH TM 9 10 854