Ktl-icon-tai-lieu

Đầu tư trục tiếp nước ngoài

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1480 lần   |   Lượt tải: 1 lần
môc lôc
Lêi nãi ®Çu................................................................................2
B....................................................................................................2
Ch¬ng I........................................................................................3
lý luËn vÒ ®Çu t ........................................................3
trùc tiÕp níc ngoµi...............................................................3
I. Vai trß b¶n chÊt cña ®Çu t trùc tiÕp níc
ngoµi (FDI)......................................................................................3
1. C¸c lý thuyÕt ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi (FDI)........................3
2. B¶n chÊt vµ vai trß cña FDI ..........................................................6
II. Cnh s¸ch cña c¸c níc ®ang ph¸t triÓn ®èi
víi ho¹t ®éng FDI...................................................................15
1. Vai trß ChÝnh phñ.........................................................................16
2. C¸c lo¹i h×nh ®Çu t trùc tiÕp........................................................17
Ch¬ng II....................................................................................20
t×nh h×nh ®Çu t trùc tiÕp cña EU vµo ViÖt Nam........20
I - T×nh h×nh FDI nãi chung ®Çu t trùc tiÕp
cña EU nãi riªng t¹i ViÖt Nam.........................................20
1. T×nh h×nh FDIi chung t¹i ViÖt Nam.....................................20
C¸c ngµnhkh¸c.......................................................................21
Đầu tư trục tiếp nước ngoài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đầu tư trục tiếp nước ngoài - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Đầu tư trục tiếp nước ngoài 9 10 672