Ktl-icon-tai-lieu

Đề án xây dựng, kiện toàn bộ máy chính quyền cấp xã để trực tiếp tổ chức

Được đăng lên bởi Cra Ber
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1224 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đề tài: xây dựng, kiện toàn bộ máy chính quyền cấp xã để trực tiếp tổ chức, vận độ
ng nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nh
à nước.
Mở đầu
Đề tài: xây dựng, kiện toàn bộ máy chính quyền cấp xã để trực tiếp tổ chức,
vận động nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước.

Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Hiện nay khi xác định phát triển kinh ết là
nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng ta xem xét cán bộ
và công tác cán bộ là lĩnh vực quan trọng bậc nhất, là khâu then chốt trong công
tác xây dựng Đảng. Đất nước đã chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hoá, hiện đại hóa, trong bối cảnh có nhiều vận hội, thời cơ lớn cần ra
sức tận dụng, đồng thời cũng có nhiều khó khăn, thử thách cần phải vượt qua, đòi
hỏi Đảng ta phải xây dựng đội ngũ cán bộ cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
từ Trung ương đến cơ sở đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng, năng lực trí
tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn. Chỉ có chủ động xây dựng và kiện toàn đội
ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh Đảng mới có đủ năng lực lãnh đạo, tổ chức toàn
dân thực hiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII và Hội nghị lần thứ III Ban
chấp hành Trung ương khoá VIII của Đảng đã nhấn mạnh: phải gấp rút xây dựng
chiến lược cán bộ chủ chốt các cấp từ Trung ương đến cơ sở.
Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc
đảm bảo trên thực tế hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước
cũng như trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở. Việc xây dựng
đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị cấp xã hiện nay là một bộ phận không thể
tách rời của chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá
đất nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), và Nghị quyết Đại

hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Trong quá trình phát triển lâu dài của dân tộc ta,
làng, xã là nơi hội tụ và bảo lưu các giá trị văn hoá, tinh thần, vật chất của dân tộc.
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân ta, làng, xã đóng vai
trò quan trọng: làng, xã là đơn vị hành chính, là chính quyền cấp cơ sở có vị trí
đặc biệt quan trọng, có những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc. Làng, xã đã trở thành một bộ phận không thể thiếu được trong hệ
thống chính quyền nhà nước. “Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương, tỉnh chia thành huyện, thành phố thuộc tỉnh và thị xã, thành phố trực
thuộc Trung ương ...
Đề tài: xây dựng, kiện toàn bộ máy chính quyền cấp xã để trực tiếp tổ chức, vận độ
ng nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nh
à nước.
Mở đầu
Đề tài: xây dựng, kiện toàn bộ máy chính quyền cấp xã để trực tiếp tổ chức,
vận động nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước.
Cán bộ cái gốc của mọi công việc. Hiện nay khi xác định phát triển kinh ết
nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng ta xem xét cán bộ
công tác cán bộ lĩnh vực quan trọng bậc nhất, khâu then chốt trong công
tác y dựng Đảng. Đất nước đã chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hoá, hiện đại hóa, trong bối cảnh nhiều vận hội, thời lớn cần ra
sức tận dụng, đồng thời cũng nhiều khó khăn, thử thách cần phải vượt qua, đòi
hỏi Đảng ta phải xây dựng đội ngũ cán bộ cho cả hệ thống chính trị toàn hội
từ Trung ương đến sở đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng, năng lực trí
tuệ năng lực hoạt động thực tiễn. Chỉ chủ động xây dựng kiện toàn đội
ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh Đảng mới có đủ năng lực lãnh đạo, tổ chức toàn
dân thực hiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội nghị lần thứ III Ban
chấp hành Trung ương khoá VIII của Đảng đã nhấn mạnh: phải gấp rút xây dựng
chiến lược cán bộ chủ chốt các cấp từ Trung ương đến cơ sở.
Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản cấp sở vai trò rất quan trọng trong việc
đảm bảo trên thực tế hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước
cũng như trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân sở. Việc xây dựng
đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị cấp hiện nay là một bộ phận không thể
tách rời của chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá
đất nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), và Nghị quyết Đại
Đề án xây dựng, kiện toàn bộ máy chính quyền cấp xã để trực tiếp tổ chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án xây dựng, kiện toàn bộ máy chính quyền cấp xã để trực tiếp tổ chức - Người đăng: Cra Ber
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đề án xây dựng, kiện toàn bộ máy chính quyền cấp xã để trực tiếp tổ chức 9 10 715