Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương các luận văn thạc sỹ

Được đăng lên bởi King Luân Vịt
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1271 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ

Tên đề tài:

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SẢN XUẤT
TRONG CÁC NHÀ MÁY CƠ KHÍ
Hướng dẫn khoa học : GS.TS. TRẦN VĂN ĐỊCH
Học viên thực hiện : Hà Minh Tân
Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ chế tạo máy
Khóa đào tạo
: 2010 - 2012

Nội dung báo cáo
 Vấn đề nghiên cứu.
 Nội dung nghiên cứu.
 Phương pháp nghiên cứu
 Dự kiến kết luận.

Vấn đề nghiên cứu
- Trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang trong quá
trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước với
mục tiêu hội nhập và phát triển cùng với các nước trên
thế giới. Trong xu thế đó đã đem lại cho chúng ta
nhiều thuận lợi cùng với thách thức khó khăn. Để giải
quyết khó khăn đó các doanh nghiệp cần có các
phương pháp tổ chức kinh doanh mang tính chiến lược
nhằm đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp.

Vấn đề nghiên cứu
- Tổ chức sản xuất có ý nghĩa rất quan trọng đối với
sự tồn tại và phát triển trong các nhà máy hay doanh
nghiệp cơ khí. Bởi vì hiệu quả của sự tiến bộ khoa học
kỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế và chế tạo máy chỉ có
thể được đảm bảo trên cơ sở hoàn thiện các phương
pháp tổ chức sản xuất.

Vấn đề nghiên cứu
- Tổ chức sản xuất bao hàm nhiều lĩnh vực hoạt động
của nhà máy như: Tổ chức chuẩn bị kỹ thuật, tổ chức
lao động, lập kế hoạch sản xuất, tổ chức kiểm tra kỹ
thuật, tổ chức cung ứng vật tư kỹ thuật,.v.v...
- Do đó người tổ chức các hoạt động đó cần phải hiểu
sâu các lĩnh vực kinh tế và tổ chức sản xuất, họ phải
có khả năng giải quyết những nhiệm vụ khoa học kỹ
thuật cụ thể, đồng thời phải thiết lập kế hoạch sản xuất
trong cơ chế thị trường cạnh tranh.

Vấn đề nghiên cứu
Nếu doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức sản xuất
hợp lý thì doanh nghiệp đó sẽ đạt hiệu quả cao trong
kinh doanh, khi đó sẽ có điều kiện để tiếp tục đầu
tư, mở rộng sản xuất, tăng khả năng đóng góp vào
ngân sách nhà nước.

Vấn đề nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu:
Tìm hiểu sâu hơn về phương pháp tổ chức sản
xuất trong các nhà máy cơ khí, hoàn thiện các vấn
đề còn thiếu và hy vọng có thể áp dụng vào thực tế,
để đóng góp một phần nhỏ cho sự phát triển của
doanh nghiệp.

Vấn đề nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu:

- Hình thức và phương pháp tổ chức công việc của nhà
máy trên cơ sở của tiến bộ kỹ thuật và sử dụng tối ưu
các nguồn vốn sản xuất.
- Các phương pháp nâng cao năng xuất lao động và
tiền lương.
- Các phương pháp giảm giá thành, tăng lợi nhuận trên
cơ sở sử dụng các biện pháp hạch toán kinh tế.

Nội dung nghiên cứu
- Tổng quan về các phương pháp tổ chức sản xuất.
- Tổ chức lao động trong cá...
ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SẢN XUẤT
TRONG CÁC NHÀ MÁY CƠ KHÍ
Hướng dẫn khoa học : GS.TS. TRẦN VĂN ĐỊCH
Học viên thực hiện : Hà Minh Tân
Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ chế tạo máy
Khóa đào tạo : 2010 - 2012
Đề cương các luận văn thạc sỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương các luận văn thạc sỹ - Người đăng: King Luân Vịt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đề cương các luận văn thạc sỹ 9 10 418