Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chi tiết khóa luận

Được đăng lên bởi Thu Ốc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 200 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI CÁM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài
3. Phạm vi nghiên cứu đề tài
4. Tình hình nghiên cứu đề tài
5. Phương pháp nghiên cứu đề tài
6. Kết cấu khóa luận
CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NÂNG CAO CHẤT
LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG
1.1. Một số khái luận về nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống
1.1.1 Một số khái niệm cơ bản về nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống
Dịch vụ
Chất lượng dịch vụ
Nâng cao chất lượng dịch vụ
1.1.2. Một số lý thuyết liên quan đến nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống
Các yếu tố cấu thành dịch vụ
Đặc điểm dịch vụ
Hệ thống phân phát dịch vụ
1.2. Nội dung của nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống
1.2.1. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ ăn uống
1.2.2. Phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ ăn uống
1.2.3. Nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống
1.3. Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống
1.3.1. Các nhân tố môi trường bên ngoài

1.3.2. Các nhân tố môi trường bên trong
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI NHÀ
HÀNG CỬA ĐÔNG NAM ĐỊNH PLAZA, NAM ĐỊNH
2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến chất lượng dịch vụ
ăn uống tại Nhà hàng Cửa Đông Nam Định Plaza, Nam Định
2.1.1. Tổng quan về Nhà hàng Cửa Đông Nam Định Plaza
2.1.2. Các nhân tố môi trường đến chất lượng dịch vụ ăn uống
2.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng chất lượng dịch vụ ăn uống tại Nhà hàng Cửa
Đông Nam Định Plaza, Nam Định
2.2.1. Kết quả nghiên cứu dữ liệu thứ cấp
2.2.2. Kết quả nghiên cứu dữ liệu sơ cấp
2.3. Đánh giá chung về thực trạng chất lượng dịch vụ ăn uống tại Nhà hàng Cửa
Đông Nam Định Plaza, Nam Định
2.3.1. Những ưu điểm và nguyên nhân
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG
CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI NHÀ HÀNG CỬA ĐÔNG NAM
ĐỊNH PLAZA, NAM ĐỊNH
3.1. Dự báo triển vọng và quan điểm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại Nhà
hàng Cửa Đông Nam Định Plaza
3.1.1. Xu hướng phát triển kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Nam Định
3.1.2. Phương hướng phát triển kinh doanh tại Nhà hàng Cửa Đông Nam Định
Plaza
3.1.3. Quan điểm nâng cao chất lượng sản phẩm ăn uống tại Nhà hàng Cửa Đông
Nam Định Plaza
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại Nhà hàng Cửa
Đông Nam Định Plaza
3.2.1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.2. Nâng cao hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị

3.2.3. Hoàn thiện quy trì...
LỜI CÁM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài
3. Phạm vi nghiên cứu đề tài
4. Tình hình nghiên cứu đề tài
5. Phương pháp nghiên cứu đề tài
6. Kết cấu khóa luận
CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NÂNG CAO CHẤT
LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG
1.1. Một số khái luận về nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống
1.1.1 Một số khái niệm cơ bản về nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống
Dịch vụ
Chất lượng dịch vụ
Nâng cao chất lượng dịch vụ
1.1.2. Một số lý thuyết liên quan đến nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống
Các yếu tố cấu thành dịch vụ
Đặc điểm dịch vụ
Hệ thống phân phát dịch vụ
1.2. Nội dung của nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống
1.2.1. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ ăn uống
1.2.2. Phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ ăn uống
1.2.3. Nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống
1.3. Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống
1.3.1. Các nhân tố môi trường bên ngoài
Đề cương chi tiết khóa luận - Trang 2
Đề cương chi tiết khóa luận - Người đăng: Thu Ốc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương chi tiết khóa luận 9 10 349