Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương khoá luận tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Garnet STone
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 677 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÓM LƯỢC
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết,ý nghĩa của phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh
doanh của dn
2. Mục tiêu nghiên cứu
3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1.Một số lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng
vốn kinh doanh
1.1.1....................................................................Vốn kinh doanh.
1.1.1.1...............................................Khái niệm vốn kinh doanh
1.1.1.2. Vai trò của vốn đối với hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp
1.1.1.3. Phân loại vốn kinh doanh
1.1.1.4. Đặc trưng của vốn kinh doanh.
1.1.2. Hiệu quả sử dụng VKD.
1.1.2.1..................................Khái niệm hiệu quả sử dụng VKD.
1.1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh
doanh
1.2.Nội dung phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng VKD.
1.2.1. Phân tích tình hình và cơ cấu vốn kimh doanh trong doanh
nghiệp
1.2.1.1. Phân tích cơ cấu và sự biến động của tổng VKD
1.2.1.2. Phân tích cơ cấu và sự biến động của vốn lưu động.
1.2.1.3. Phân tích cơ cấu và sự biến động của vốn cố định.

1.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
1.2.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng vốn kinh doanh.
1.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
1.2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định.
CHƯƠNG II:PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH
DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ, CƠ KHÍ VÀ MÔI
TRƯỜNG (EMECO)
2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường tới
hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Cổ phần công nghệ điện tử, cơ khí
và môi trường (EMECO).
2.1.1. Tổng quan về Công ty cổ phần công nghệ điện tử, cơ khí và
môi trường (EMECO).
2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.
2.1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty.
2.1.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty.
2.1.1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty qua 2 năm
2012 và 2013.
2.1.2. Các nhân tố môi trường ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng
vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần công nghệ điện tử, cơ khí và
môi trường (EMECO).
2.1.2.1. Nhân tố khách quan
2.1.2.2. Nhân tố chủ quan.
2.2. Kết quả phân tích thực trạng tình hình và hiệu quả sử dụng VKD
tại công ty Cổ phần công nghệ điện tử, cơ khí và môi trường
(EMECO)
2.2.1. Kết quả phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng vốn kinh
doanh qua dữ liệu sơ cấp tạ...
TÓM LƯỢC
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết,ý nghĩa của phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh
doanh của dn
2. Mục tiêu nghiên cứu
3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1.Một số luận bản về vốn kinh doanh hiệu quả sử dụng
vốn kinh doanh
1.1.1....................................................................Vốn kinh doanh.
1.1.1.1...............................................Khái niệm vốn kinh doanh
1.1.1.2. Vai trò của vốn đối với hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp
1.1.1.3. Phân loại vốn kinh doanh
1.1.1.4. Đặc trưng của vốn kinh doanh.
1.1.2. Hiệu quả sử dụng VKD.
1.1.2.1..................................Khái niệm hiệu quả sử dụng VKD.
1.1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh
doanh
1.2.Nội dung phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng VKD.
1.2.1. Phân tích tình hình và cơ cấu vốn kimh doanh trong doanh
nghiệp
1.2.1.1. Phân tích cơ cấu và sự biến động của tổng VKD
1.2.1.2. Phân tích cơ cấu và sự biến động của vốn lưu động.
1.2.1.3. Phân tích cơ cấu và sự biến động của vốn cố định.
Đề cương khoá luận tốt nghiệp - Trang 2
Đề cương khoá luận tốt nghiệp - Người đăng: Garnet STone
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương khoá luận tốt nghiệp 9 10 941