Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn thi chủ nghĩa xã hội khoa học

Được đăng lên bởi Hoàng Gia
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 882 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vấn đề 1 : Đồng chí hãy phân tích
sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân. Liên hệ với giai cấp công
nhân Việt Nam.
Bài làm
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp
công nhân là phạm trù cơ bản
nhất, xuất sắc nhất của CNXH
khoa học. Phát hiện ra sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân là
một trong những cống hiến vĩ đại
nhất của Chủ nghĩa Mác. Trước sự
khủng hoảng và sụp đổ của CNXH
ở Đông Âu và Liên Xô, nhiều
người đã bộc lộ sự dao động và
hoài nghi về sứ mệnh lịch sử của
giai cấp công nhân. Các phần tử
cơ hội, xét lại và các thế lực thù
địch đã lợi dung để tuyên truyền
nhằm phủ nhận sứ mệnh lịch sử
của giai cấp công nhận và chủ
nghĩa xã hội. Vì vậy, vấn đề làm
sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân, nhất là trong bối
cảnh lịch sử hiện nay đang đặt ra
một cách bức thiết trên cả phương
diện lý luận lẫn thực tiễn. Khẳng
định vai trò, sứ mệnh lịch sử của
giai cấp công nhân còn có ý nghĩa
rất lớn trong việc hiểu rõ ý nghĩa và
nội dung căn bản cụ thể của giai
cấp công nhân Việt Nam trong giai
đoạn mới – giai đoạn phải thực
hiện thắng lợi sự nghiệp công
nghiệp hóa - hiện đại hóa theo định
hướng xã hội chủ nghĩa.
Giai cấp công nhân và sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân
Giai cấp CN là gc của
những người lđ được hình thành
và phát triển cùng với nền sxcn
ngày càng hiện đại và xh hoá cao;
là gc đại diện của llsx và ptsx tiên
tiến trong thời đại hiện nay, có sứ
mệnh lsử lđạo và tổ chức ndlđ các
nước tiến hành cm xhcn, xd chế độ
xhcn, cscn.
Những đặc điểm cơ bản
chung nhất của gccn:
Là gc của những người lđ
sx ra vchất là chủ yếu (với trình độ
trí tuệ ngày càng cao, đồng thời
cũng ngày càng có những sáng
chế, phát minh lý thuết được ứng
dụng ngay trong sx). Vì thế, gccn
vẫn có vai trò qđịnh nhất sự tồn tại
và ptriển của xh.
Có lợi ích cơ bản đối lập
với lợi ích cơ bản của gcts ( gccn:
xoá bỏ chế độ tư hữu, xoá bỏ áp
bức blột; giành cquyền và làm chủ
xh. Gcts không bao giờ tự rời bỏ
những vấn đề cơ bản đó). Do vậy,
gccn có tinh thần cm triệt để.
Là “ gc dtộc”- vừa có qhệ
qtế, vừa có bản sắc dtộc, và chịu
trách nhiệm trước hết với dtộc
mình.
Có hệ ttưởng riêng của gc
mình: đó là cn M-L p.ánh sứ smls
của gccn, đồng thời hệ ttưởng đó
dẫn dắt quá trình gccn thực hiện
smls của gc mình nhằm giải phóng
xh, giải phòng con người. gccn có
Đảng tiên phong của mình là ĐCS
( Đảng M-L).
Bất kỳ gccn nước nào, khi
đã có đảng tiên phong của nó, đều
có những đặc điểm cơ bản- chung
nhất đó. Do vậy, gccn mỗi nước

đều là một bộ phận kg tách rời
gccn các nước trên toàn tgiới. Vì
vậy cn M-L ...
Vấn đề 1 : Đồng chí hãy phân tích
sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân. Liên hệ với giai cấp công
nhân Việt Nam.
Bài làm
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp
công nhân phạm trù bản
nhất, xuất sắc nhất của CNXH
khoa học. Phát hiện ra sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân
một trong những cống hiến đại
nhất của Chủ nghĩa Mác. Trước sự
khủng hoảng sụp đcủa CNXH
Đông Âu Liên Xô, nhiều
người đã bộc lộ sự dao động
hoài nghi về sứ mệnh lịch sử của
giai cấp công nhân. Các phần t
hội, t lại các thế lực thù
địch đã lợi dung để tuyên truyền
nhằm phủ nhận sứ mệnh lịch sử
của giai cấp công nhận chủ
nghĩa hội. vậy, vấn đề làm
sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân, nhất trong bối
cảnh lịch sử hiện nay đang đặt ra
một cách bức thiết trên cả phương
diện luận lẫn thực tiễn. Khẳng
định vai trò, sứ mệnh lịch sử của
giai cấp công nhân còn ý nghĩa
rất lớn trong việc hiểu rõ ý nghĩa và
nội dung căn bản c thể của giai
cấp công nhân Việt Nam trong giai
đoạn mới giai đoạn phải thực
hiện thắng lợi sự nghiệp công
nghiệp hóa - hiện đại hóa theo định
hướng xã hội chủ nghĩa.
Giai cấp công nhân sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân
Giai cấp CN là gc của
những người được hình thành
phát triển cùng với nền sxcn
ngày ng hiện đại xh hoá cao;
gc đại diện của llsx và ptsx tiên
tiến trong thời đại hiện nay, sứ
mệnh lsử lđạo tổ chức ndlđ các
nước tiến hành cm xhcn, xd chế độ
xhcn, cscn.
Những đặc điểm bản
chung nhất của gccn:
gc của những người
sx ra vchất là chủ yếu (với trình độ
trí tuệ ngày càng cao, đồng thời
cũng ngày càng những sáng
chế, phát minh thuết được ứng
dụng ngay trong sx). thế, gccn
vẫn vai trò qđịnh nhất sự tồn tại
và ptriển của xh.
lợi ích bản đối lập
với lợi ích bản của gcts ( gccn:
xoá bỏ chế độ hữu, xoá bỏ áp
bức blột; giành cquyền làm chủ
xh. Gcts không bao giờ tự rời bỏ
những vấn đ bản đó). Do vậy,
gccn có tinh thần cm triệt để.
gc dtộc”- vừa có qh
qtế, vừa bản sắc dtộc, chịu
trách nhiệm trước hết với dtộc
mình.
hệ ttưởng riêng của gc
mình: đó là cn M-L p.ánh sứ smls
của gccn, đồng thời hệ ttưởng đó
dẫn dắt quá trình gccn thực hiện
smls của gc mình nhằm giải phóng
xh, giải phòng con người. gccn
Đảng tiên phong của mình là ĐCS
( Đảng M-L).
Bất kỳ gccn nước nào, khi
đã đảng tiên phong của nó, đều
những đặc điểm bản- chung
nhất đó. Do vậy, gccn mỗi nước
đều một bộ phận kg tách rời
gccn c ớc trên toàn tgiới.
vậy cn M-L mới có quan điểm đúng
đắn về smls toàn thế giới của gccn.
Ngoài những đặc điểm
bản -chung nhất của gccn nêu trên,
gccn những đặc điểm riêng do
những điều kiện lsử cụ thể tạo ra:
Trong chế đ tbcn, gccn
chưa làm chủ sở hữu c tlsx của
xh. Họ gc làm thuê bị gcts
bóc lột, thống trị.
Trong đk đã lãnh đạo xh đi
lên cnxh, gccn đã đã cùng toàn
dân làm chủ ch sở hữu các tlsx
chủ yếu cảu toàn xh; đảng của nó
đã lđạo xh về mọi mặt. Ngoài ra,
gccn mỗi nước còn sự khác
nhau về tính dân tộc, về ls hình
thành, về trình độ mọi mặt mức
sống gắn với đặc t quốc gia
dtộc.
Smls của gccn: 03 nội
dung cơ bản
Trực tiếp sx ra những sp
cnghiệp ngày càng hiện đại- sở
vchất kỹ thuật, cơ sở ktế cho tất cả
các nước theo xu hướng cnh, hđh
và phát triển ngày càng cao. Không
gccn lớn mạnh, không một qgia
nào ( kể cả các qgia phát triển nhất
hiện nay) thể tồn tại và ptriển
được.
Thông qua đảng tiên phong
của mình, gccn lđạo tổ chức để
ndlđ giành cq, xoá bỏ cq của chế
độ hữu, áp bức, blột; xd cq của
gccn và ndlđ.
Thông qua đảng tiên phong
của mình lđạo, tổ chức ndlđ xd và
bảo vệ xh, tiến dần lên cncs mỗi
nước trên toàn tgiới. Đây nội
dung bản qđịnh cuối cùng, rất
mói mẻ, phức tạp, do đó việc thực
hiện còn phải qua quá trình lịch
sử rất lâu dài (không thể nóng vội,
giản đơn, chủ quan duy ý chí mà
hoàn thành được nội dung này).
Những điều kiện khách
quan quy định smls của gccn:
Nền sxcn ngày càng hiện
đại đã kquan tạo ra gccn, họ vốn
những đặc điểm: đại diện cho
ptsx tiên tiến, lưọi ích bản
đối lập với lợi ích của gcts; tinh
thần cm triệt để, ý thức tổ chức
kỷ luật cao; h tưởng riêng,
có chính đảng tiên phong … Do đó,
kg một gc hay tầng lớp nào
được những đặc điểm ngccn-
gc cn sp của đại công nghiệp”
Mác, Ăngghen nhận định như vậy
là hoàn toàn đúng.
Qua sự ptriển sxcn, gccn
được trang bị nhiều kthức mới về
vh bản, khcn, tay nghề, nhận
thức chính trị đó cũng yêu
cầu kquan ngày càng cao của sự
ptriển công nghiệp ngày càng hiện
đại đối với gccn.
Nền sxcn ngày càng hiện
đại xh ho, qtế hoá ngày càng
cao thì gccn ng được tăng thêm
lực ợng ( cả về slượng lẫn chất
lượng). S gia ng y do các
gc, tầng lớp xh ngày càng được lôi
cuốn tham gia vào các qtrình sxcn
hiện đại và nhiều hđộng ct-xh khác,
họ cùng vươn lên làm chủ sx hiện
đại, làm ch xh. Đúng n cn M-L
đã chỉ rõ: gccn đã được tuyển
mộ” từ các gc, tầng lớp xh khác
( n nd, trí thức, tiểu ts, tiểu chủ,
học sinh …) Đó một xu thế
kquan của lsử.
Trong cntb mâu thuẩn
cơ bản hình thành một cách kquan,
gồm 2 mặt: Mặt ktế đó mâu
thuẫn giữa llsx ngày càng xh hoá
cao với chế độ chiếm hữu nhân
tbcn về tlsx; Mặt ctrị-xh đó là mâu
thuẫn giữa gccn gcts. Cả 2 mặt
của mâu thuẩn bản này kg thể
gquyết triệt để trong khuôn khổ
cntb, tất yếu dẫn đến cm xhcn do
gccn lđạo và tổ chứ. Đó là quy định
kquan cho smls của gccn. Trí thức,
nd sẽ lực lượng tham gia vào
cuộc cm xhcn chức kg thể là lực
lượng lđạo t chức cuộc cm
xhcn. Bời vì, trí tứhc nd không
đại biểu cho một ptsx riêng trong
lsử; không một hệ tư tưởng
riêng. Vả lại, trong cntb, mâu thuẩn
bản mâu thuẩn trực tiếp giữa
gccn gcts, do đó cm xhcn phải
của gccn lđạo tiến nh lật đổ
gcts để giải phóng gccn, đồng thời
giải phóng cho cả nd, trí thức và nd
bị áp bức, bóc lột.
Những nhân t chủ quan
cơ bản để ggcn thực hiện smls:
Smls của gccn tất yếu
kquan, tức là kg phụ thuộc vào ý
muốn của bất kỳ ai. Nhưng cũng
như c quy luật xh khác, kg
tự động” diễn ra như các qui luật tự
nhiên mà chỉ diễn ra khi có
những hđộng chủ quan của số
đông con người, đây của bản
thân gccn, đcs, toàn th ndân.
3 yếu tổ chủ quan:
Bản thân gccn: Phải trưởng
thành về slượng chất lượng
ngay trong q trình sxcn ngày
càng hiện đại trong các hđộng
ct-xh; trình đ văn hoá, khcn,
tay nghề ngày càng cao để nâng
cao năng suất, chất lượng, hquả
sx; đời sống vchất, tinh thần ngày
càng tôt hơn. Giác ngộ về cnxh, cn
M-L, lập trường gc vững vàng;
hoạt động nghiệp đoàn, công đoàn
chất lượng cao, xd bảo vệ
đảng, nhà nước, chế độ. Đấu tranh
chống mọi biểu hiện tiêu cực, mọi
âm mưu của kẻ thù; thực sự đi đầu
trong quá trình sx hiện đại, xd, bảo
vệ cnxh.
Đảng cộng sản: đội tiên
phong của gccn, lđạo cả gc cả
dtộc. đảng sp của sự kết hợp
phong trào cn với cn M-L ( VN
còn kết hợp với phong trào yêu
nước). Đảng nhân tố chủ quan
hành đầu, lđạo tổ cứhc qtrình
thực hiện smls cảu gccn đ giải
phóng gc, giải phóng xh, giải
phóng cngười. thế, đcs phải
luôn luôn được xd, củng cố, ptriển
vững vàng về chính trị ( đường lối
cm), về tưởng ( cn M-L,
tưởng HCM VN) về tổ chức
( ngtắc tập trung dân chủ, sinh hoạt
đảng để các quyết định đúng;
cán bộ, đảng viên, cáp uỷ tccsđ
vững mạnh, trong sạch, có uy tín
với nd khả năng lãnh đạo
tốt).
Gccn đảng của phải
trung tâm đoàn kết dtộc, đoàn
kết qtế: ý chí, nhận thức và hành
động thống nhất. đồng thời đấu
tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực
mọi âm mưu phá hoạt của các
kẻ thù của nd và cnxh.
Những đặc điểm bản
của gccn VN:
Ngoài những đặc điểm
bản- chung nhất của gccn như
gccn các nước, gcnn VN có những
đặc điểm riêng do hoàn cảnh lsử
cụ thể tạo ra:
Ra đời từ một nước nn lạc
hậu lâu đời, một nước thuộc địa
nửa pk, sau cuộc khai thác thuộc
địa của thực dân xâm lược Pháp
( cuối tk XIX, đầu tk XX).
Đại đa số xuất thân từ nông
dân nghèo ra đô thị, vào các đồn
điền, xưởng máy nhỏ .. làm th
cho chủ tư bản xâm lược.
Khi ra đời, trình độ kh kỹ
thuật, tay nghề mức sống còn
thập, VN lúc đó chưa nền cn
hiện đại chịu aảnhhưởng nặng
nề của sx nhỏ, tiểu nông.
truyền thống cần cù,
yêu nước nồng nàn, gắn mật
thiết với dtộc, nhất nông dân và
các tầng lớp lđộng.
Sớm được giác ngộ cm
thành lập đảng tiên phong do
HCM- Người đưa cn M-L VN
đông dương- sáng lập và rèn
luyện. Gccn sớm trở thành gcạo
cm VN từ khi có Đảng của nó. Hơn
70 năm qua, gccn nd VN đã thu
được nhiều thắng lợi lớn trong cm
giải phóng dtộc và xd cnxh.
Trong công cuộc đổi mới
hiện nay, tuy đã có nhiều thành tựu
to lớn, song gccn VN vẫn nhiều
mặt hạn chế, đặc biệt là về trình đ
văn hoá bản, khcn tay nghề;
giác ngộ ct và mức sống tuy có khá
hơn sau những năm đổi mới có kết
quả, nhưng nhìn chung ng còn
hạn chế, chưa tương xứng với yêu
cầu đẩy mạnh cnh,h theo định
hướng xhcn.
Thông qua ĐCSVN, gccn
lđạo ndân VN hoàn thành thắng lợi
cm đtcnd, giàng cq về tay mình
ndlđ, giành đlập cho dtộc; Thông
qua ĐCSVN, gccn lđạo nd VN thực
hiện thắng lợi 2 cuộc kháng chiến
vĩ đại; đánh đổ tận gốc cn thực dân
kiểu và kiểu mới; giành thống
nhất đất ớc ta đưa cả nước
bước vào tk xdựng cnxh- thời kỳ
quá độ lên cnxh. Thông qua
ĐCSVN, gccn ạo nd VN thực
hiện công cuộc đổi mới đất nước
đã giành được thắng lợi, tuy
mới chỉ bước đầu đưa nước ta
ra khỏi khủng hoảng kt-xh, giữ
vững định hướng xhcn; mở rộng
quan hệ, hợp tác vớic qgia trên
thế giới; thực hiện từng bước sự
nghiệp cnh, hđh, phấn đấu đến
năm 2020 đưa nước ta trở thành
nước công nghiệp./.
đề cương ôn thi chủ nghĩa xã hội khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương ôn thi chủ nghĩa xã hội khoa học - Người đăng: Hoàng Gia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
đề cương ôn thi chủ nghĩa xã hội khoa học 9 10 32