Ktl-icon-tai-lieu

đề tài: “ Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Cổ phần Tổng hợp Hưng Thịnh”

Được đăng lên bởi trangsala2111-gmail-com
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 4401 lần   |   Lượt tải: 21 lần
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
CSH Chủ sở hữu
DT Doanh thu
VLĐ Vốn lưu động
ĐTDH Đầu tư dài hạn
ĐTNH Đầu tư ngắn hạn
LNST Lợi nhuận sau thuế
LNTT Lợi nhuận trước thuế
TS Tài sản
TSCĐ Tài sản cố định
TSLĐ Tài sản lưu động

1

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần
tổng hợp Hưng Thịnh
Bảng 2 : Tình hình sử dụng tài sản và nguồn vốn của công ty Cổ phần tổng hợp
Hưng Thịnh
Bảng 3: Cơ cấu vốn lưu động của công ty cổ phần Hưng Thịnh giai đoạn 20102012
Bảng 4: Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty cổ
phần Hưng Thịnh giai đoạn 2010-2012
Bảng 5: Chỉ tiêu phản ánh mức doanh lợi vốn lưu động của Công ty cổ phần
Hưng Thịnh giai đoạn 2010-2012

2

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh toàn cầu hoá, các doanh nghiệp cần được đối xử bình đẳng trên
một sân chơi chung, “Mạnh thắng, yếu thua” đó là quy luật tất yếu của nền kinh tế
nhiều cơ hội nhưng cũng đầy những thách thức. Sự đào thải khắc nghiệt ấy đòi hỏi
các doanh nghiệp Việt Nam phải xem xét thận trọng trong từng bước đi, từng yếu tố
ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của mình.
Vì vậy xác định nhu cầu vốn lưu động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động có
ý nghĩa rất quan trọng nhằm đảm bảo cho đồng vốn đầu tư và tài sản lưu động được
sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng được yêu cầu kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử
dụng vốn nói chung, từ những kiến thức tiếp thu học ở trường và vai trò của quan
trọng vốn lưu động trong doanh nghiệp em mạnh dạn chọn đề tài: “ Giải pháp nâng
cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Cổ phần Tổng hợp Hưng Thịnh”
làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình.
Ngoài lời mở đầu, kết luận, kết cấu của bài luận văn gồm ba chương như sau:
Chương 1: Tổng quan về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong
doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng sử dụng vốn lưu động tại công ty Cổ phần Tổng hợp Hưng
Thịnh
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Cổ phần
Tổng hợp Hưng Thịnh
Để hoàn thành luận văn này, em đã nhận sự chỉ bảo tận tình của của công ty và giáo
viên hướng dẫn Th.s Phạm Hồng Đức.
Em xin chân thành cảm ơn!

3

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QỦA SỬ DỤNG
VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động
* Khái niệm:
Vốn lưu động trong kinh doanh thương mại nói chung nói riêng có vai trò quyết định
trong việc thành lập, hoạt động, phát triển của từng loại hình doanh nghiệp theo luật
định.
“Vốn lưu động của doanh nghiệp là số vốn mà doanh ...
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
CSH Chủ sở hữu
DT Doanh thu
VLĐ Vốn lưu động
ĐTDH Đầu tư dài hạn
ĐTNH Đầu tư ngắn hạn
LNST Lợi nhuận sau thuế
LNTT Lợi nhuận trước thuế
TS Tài sản
TSCĐ Tài sản cố định
TSLĐ Tài sản lưu động
1
đề tài: “ Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Cổ phần Tổng hợp Hưng Thịnh” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề tài: “ Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Cổ phần Tổng hợp Hưng Thịnh” - Người đăng: trangsala2111-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
đề tài: “ Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Cổ phần Tổng hợp Hưng Thịnh” 9 10 260