Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 2494 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Trong c«ng t¸c qu¶n kinh cña c¸c doanh nghiÖp th× chi phÝ cho s¶n
xuÊt tÝnh gÝa thµnh s¶n phÈm nh÷ng c«ng t¸c quan träng lu«n ®îc c¸c
doanh nghiÖp quan t©m chóng g¾n liÒn víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
cña doanh nghiÖp. §Æc biÖt trong nÒn kinh thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp ®øng
tríc c¹nh tranh gay g¾t víi nhau, kh«ng chØ c¸c doanh nghiÖp t¨ng cêng ®æi
míi c«ng nghÖ, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng mµ cßn ph¶i quan t©m tíi c«ng t¸c
qu¶n chi phÝ s¶n xuÊt. Qu¶n kinh ®¶m b¶o thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
kinh doanh ngµy cµng ph¸t triÓn ®iÒu quan träng ph¶i ®¾p ®îc toµn
chi phÝ s¶n xuÊt s¶n xuÊt ph¶i l·i. Muèn vËy, doanh nghiÖp ph¶i t×m
mäi biÖn ph¸p ®Ó qu¶n lý tèt chi phÝ s¶n xuÊt h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
§Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã, c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i thêng xuyªn n¾m b¾t mét lîng
th«ng tin kinh cÇn thiÕt. c th«ng tin vÒ thÞ trêngc¸c th«ng tin trong néi
doanh nghiÖp. V× vËy, mét trong nh÷ng c«ng qu¶n lý kinh quan träng
nhÊt cña doanh nghiÖp c«ng t¸c to¸n. C«ng t¸c to¸n cã nhiÖmcung
cÊp th«ng tin mét c¸ch kÞp thêi chÝnh x¸c ®Çy ®ñ liÖu cho c¸c nhµ qu¶n lý.
®ã c¸c nhµ qu¶n ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp víi ph¸t triÓn s¶n
xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu qu¶n trÞ trong doanh nghiÖp.
C«ng ty xi m¨ng H¶i Phßng lu«n t×m mäi c¸ch ®Ó ®Çu t chiÒu s©u, lÊy
chÊt lîng n phÈm, gi¸ thµnh s¶n phÈm lµm ph¬ng ch©m hµnh ®éng cña
m×nh. S¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®îc kh¸ch hµng biÕt ®Õn tÝn nhiÖm trong thÞ
trêng níc. §ãng gãp mét phÇn trong thµnh c«ng nµy cña c«ng ty c«ng
t¸c to¸n nãi chung to¸n chi phÝ gi¸ thµnh nãi riªng. Trong nhiÒu
n¨m qua c«ng ty ®· kh«ng ngõng g¾ng trong viÖc c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p
to¸n phï hîp víi c qu¶n lý hiÖn nay, phï hîp víi viÖc ®æi míi chÕ ®é
to¸n nãi chungto¸n chi phÝ gi¸ thµnh nãi riªng trë thµnh c«ng cô ®¾c lùc
h¬n th× c«ng t¸c nµy cßn cã mÆt cñng cè vµ hoµn thiÖn.
Trong qu¸ tr×nhm hiÓu mÆt luËn thùc tiÔn t¹i c«ng ty xi m¨ng
H¶i Phßng, nhËn thøc ®îc viÖc lµm quan träng cña viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Em ®· ®i s©u t×m hiÓuvÒ lÜnh vùc nµy vµ em ®·
KÕ to¸n 39B: Khoa kÕ to¸n
1
Đề tài : Hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Đề tài : Hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 9 10 517