Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Hoàn thiện bảng cân đối kế toán VN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1671 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Trong c«ng t¸c qu¶n kinh cña c¸c doanh nghiÖp th× c«ng t¸c
to¸n lµ c«ng t¸c quan träng lu«n ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m v× chóng g¾n
liÒn víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Æc biÖt trong nÒn
kinh t trêng c¸c doanh nghiÖp ®øng tríc c¹nh tranh gay g¾t víi nhau,
kh«ng chØ c¸c doanh nghiÖp t¨ng cêng ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao n¨ng suÊt
lao ®éng mµ cßn ph¶i quan t©m tíi c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n vµ nguån vèn cña
m×nh. Qu¶n lý kinh tÕ cña doanh nghiÖp ®¶m b¶o thóc ®Èy q tr×nh s¶n xuÊt
kinh doanh ngµy cµng ph¸t triÓn vµ ®iÒu quan träng ph¶i tù ®¾p ®îc toµn
bé chi phÝ cña ho¹t ®éng n xuÊt, kinh doanh vµ kÕt qu¶ cuèi cïng lµ ph¶i cã
l·i. Muèn vËy, doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó qu¶n tèt tµi s¶n
nguån vèn cña m×nh ®Ó tõ ®ã tÝnh to¸n c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sao
cho hiÖu qu¶ .
§Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã, c¸c nhµ qu¶n doanh nghiÖp ph¶i thêng xuyªn
n¾m b¾t mét lîng th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt. C¸c th«ng tin vÒ t trêng vµ c¸c
th«ng tin trong néi bé doanh nghiÖp. V× vËy, mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý
kinh quan träng nhÊt cña doanh nghiÖp c«ng t¸c to¸n. C«ng t¸c
to¸n cã nhiÖm vô cung cÊp th«ng tin t c¸ch kÞp thêi chÝnh x¸c ®Çy ®ñ
liÖu cho c¸c nhµ qn lý. ®ã c¸c nhµ qun lý sÏ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh phï
hîp víi ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh yªu cÇu qu¶n trÞ trong doanh
nghiÖp.
B¶ng c©n ®èi to¸n tµi liÖu quan träng ®Î nghiªn cøu , ®¸nh gi¸
tæng qu¸t t×nh nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh
nghiÖp, tr×nh ®é sö dông vèn vµ triÓn väng kinh tÕ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña b¶ng c©n ®èi to¸n, Em ®· ®i s©u
t×m hiÓu vÒ lÜnh vùc nµy em ®· chän tªn cho ®Ò tµi: "Hoµn thiÖn b¶ng
c©n ®èi kÕ to¸n ViÖt nam"
1
Đề tài : Hoàn thiện bảng cân đối kế toán VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Hoàn thiện bảng cân đối kế toán VN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Đề tài : Hoàn thiện bảng cân đối kế toán VN 9 10 301