Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Một số giải pháp tạo vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho các DN nhà nước

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1298 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
rong chiÕn lîc æn ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ héi ®Õn n¨m 2000,
§¶ng ta còng ®· chØ “ChÝnh s¸ch tµi chÝnh quèc gia híng vµo viÖc
t¹o ra vèn dông vèn hiÖu qu¶ trong toµn héi, t¨ng nhanh
s¶n phÈm héi thu nhËp quèc d©n...”
(1)
. T¹o vèn dông vèn cã hiÖu qu¶
nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®îc ChÝnh phñ, Ng©n hµng c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt
quan t©m.
T
§¹i héi §¶ng toµn lÇn thø VI ®¸nh dÊu mét bíc ngoÆt ®æi míi chÝnh s¸ch
chÕ kinh tÕ nãi chung, thÞ trêng vµ s¶n xuÊt kinh doanh nãi riªng. C¸c DNNN ®îc
quyÒn c h¬n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nhng cïng víi nã, doanh
nghiÖp ph¶i ®èi mÆt víi c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ trêng. Trong cuéc c¹nh
tranh nµy DNNN cã nh÷ng thÕ bÊt lîi ®ã thiÕu vèn, m¸y chËm thÝch øng
víi biÕn ®æi cña thÞ trêng, l¾m tÇng nÊc trung gian, nhiÒu rµng buéc lÉn
nhau, phÇn lín ®éi ngò c¸n bé rÊt thô ®éng.
DNNN lµ mét bé phËn quan träng nhÊt cña nÒn kinh tÕ quèc gia, cã ý nghÜa quyÕt
®Þnh trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc vµ trong qu¸ tr×nh héi
nhËp. Tuy nhiªn hiÖn nay c¸c DNNN ®ang ph¶i ®èi ®Çu víi nhiÒu vÊn ®Ò nan gi¶i,
trong ®ã vèn hiÖu qu¶ dông vèn lu«n bµi to¸n hãc bóa víi hÇu hÕt c¸c
DNNN.
VËy huy ®éng vèn ë ®©u? lµm thÕ nµo ®Ó huy ®éng vèn? ®ång vèn ®îc ®a vµo
dông nh thÕ nµo?. §ã c©u hái kh«ng chØ c¸c DNNN quan t©m,vÊn ®Ò
bøc thiÕt víi hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Do
®ã ®i t×m lêi gi¶i vÒ vèn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cho khu vùc DNNN lµ
mét vÊn ®Ò mang tÝnh thêi sù vµ thiÕt thùc.
Qua nghiªn cøu vµ ®îc sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn Ngäc HuyÒn,
em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi Mét gi¶i ph¸p t¹o vèn n©ng cao hiÖu q
(1) T¹p chÝ Th«ng tin Khoa häc Ng©n hµng sè 7/1997
-1-
Đề tài : Một số giải pháp tạo vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho các DN nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Một số giải pháp tạo vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho các DN nhà nước - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Đề tài : Một số giải pháp tạo vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho các DN nhà nước 9 10 181