Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới cơ cấu tổ chức , đổi mới nội dụng , phương pháp dạy học, thực hiện chuẩn hóa , hiện đại hóa , xã hội hóa

Được đăng lên bởi ntdung2908-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 954 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§æi míi c«ng t¸c qu¶n lÝ, chØ ®¹o nh»m n©ng cao chÊt lîng båi dìng gi¸o viªn giái ë trêng TiÓu häc Lª H÷u Tùu
A- §Æt vÊn ®Ò
I. Lý do chän ®Ò tµi:
1. C¬ së lÝ luËn
Gi¸o dôc §µo t¹o ®ãng vai trß chñ yÕu trong viÖc gi÷ n, ph¸t triÓn vµ
truyÒn nÒn v¨n minh nh©n lo¹i. Trong thêi ®¹i cña cuéc c¸ch ng khoa häc
c«ng nghÖ hiÖn nay, Gi¸o dôc §µo t¹o ®îc coi nh©n quyÕt ®Þnh thµnh
b¹i cña mçi quèc gia trªn trêng quèc tÕ sù thµnh ®¹t cña mçi con ngêi trong
cuéc sèng cña m×nh. ChÝnh vËy, vai trß cña gi¸o dôc lu«n ®îc c¸c níc ®¸nh gi¸
cao. T¹i ®iÒu 35 HiÕn ph¸p níc CHXH chñ nghÜa ViÖt Nam (n¨m 1992) quy
®Þnh: Ph¸t triÓn Gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu.
NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn t X ®· chØ ph¬ng híng phÊn
®Êu cña nÒn gi¸o dôc níc ta trong giai ®o¹n míi N©ng cao chÊt l îng gi¸o
dôc toµn diÖn; §æi míi cÊu chøc; ®æi míi néi dung, ph¬ng ph¸p d¹y häc,
thùc hiÖn chuÈn ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸, héi ho¸ ; ChÊn hng nÒn gi¸o dôc ViÖt
Nam.
Thùc hiÖn chØ thÞ 40 /CT-TW ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2004 cña Ban th
Trung ¦¬ng §¶ng, ChØ thÞ 35/CT-TU cña Thµnh , KÕ ho¹ch 79/KH-UB cña
UBND Thµnh p Néi viÖcy dùng, n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò nhµ gi¸o
c¸n bé qu¶n lÝ gi¸o dôc. §ßi hái ngêi c¸nqu¶n lý cÇn ph¶i biÕt ph¸t huy hÕt
kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña ®éi ngò Gi¸o viªn trong trêng häc, ph¶i t¹o ®éng lùc cho
ngêi d¹y trªn c¬ së x©y dùng ®îc ®éi ngò gi¸o viªn giái lµm nßng cèt nh»m x©y
dùng tËp thÓ s ph¹m v÷ng nh ®¸p øng yªu cÇu d¹y häc trong giai ®o¹n hiÖn
nay. Lµm thÕ nµo ®Ó ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lÝ, chØ ®¹o nh»m n©ng cao chÊt lîng
båi dìng gi¸o viªn giái? VÊn ®Ò ®ã lu«n lu«n mèi quan t©m, tr¨n trë cña
nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c gi¸o dôc.
2. C¬ së thùc tiÔn:
“ Nh©n tµi lµ nguyªn khÝ cña mçi quèc gia” nh©n tµi Êy n»m trong nhµ trêng
phæ th«ng nÒn t¶ng nhµ trêng tiÓu häc. Muèn häc sinh giái th× tríc hÕt
ph¶i cã gi¸o viªn d¹y giái. V× vËy viÖc n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n cho ®éi ngò
gi¸o viªn, båi dìng gi¸o viªn giái vÊn ®Ò cÊp thiÕt cña mçi nhµ trêng. Chóng ta
NguyÔn ThÞ Kim Oanh - HiÖu trëng - Trêng TiÓu häc Lª H÷u Tùu
1
Đề tài : Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới cơ cấu tổ chức , đổi mới nội dụng , phương pháp dạy học, thực hiện chuẩn hóa , hiện đại hóa , xã hội hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới cơ cấu tổ chức , đổi mới nội dụng , phương pháp dạy học, thực hiện chuẩn hóa , hiện đại hóa , xã hội hóa - Người đăng: ntdung2908-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đề tài : Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới cơ cấu tổ chức , đổi mới nội dụng , phương pháp dạy học, thực hiện chuẩn hóa , hiện đại hóa , xã hội hóa 9 10 920