Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Ngành dệt may VN trên cọm đường hội nhập

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1091 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§Ò ¸n m«n häc Kinh tÕ vµ Qu¶n lý C«ng nghiÖp
Lêi më ®Çu
Ngµnh c«ng nghiÖp DÖt may mét ngµnh truyÒn thèng l©u ë ViÖt
Nam. §©y lµ mét ngµnh quan träng trong nÒn kinh tÕ cña níc ta v×phôc vô
nhu cÇu thiÕt yÕu cña con ngêi, ngµnh gi¶i quyÕt ®îc nhiÒu viÖc lµm cho
héi ®Æc biÖt ngµnh thÕ m¹nh trong xuÊt khÈu, t¹o ®iÒu kiÖn cho
kinh ph¸t triÓn, gãp phÇn c©n b»ng c¸n c©n xuÊt nhËp khÈu cña ®Êt n-
íc.Trong qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸ hiÖn nay, ngµnh DÖt may
®ang chøng mét ngµnh mòi nhän trong nÒn kinh ®îc thÓ hiÖn qua kim
ng¹ch xuÊt khÈu liªn tôc t¨ng trong mÊy n¨m gÇn ®©y, c¸c thÞ trêng lu«n ®îc
réng më,sè lao ®éng trong ngµnh ngµy cµng nhiÒu vµ chiÕm tû träng lín trong
c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, gi¸ trÞ ®ong gãp cña ngµnh vµo thu nhËp quèc d©n
Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸ ®êi sèng kinh tÕ vµ nh÷ng biÕn ®éng cña
m«i trêng kinh , ngµnh DÖt may ®ang ®øng tríc nh÷ng khã kh¨n th¸ch
thøc míi cho sù ph¸t triÓn.
Víi môc ®Ých tim hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò lín liªn quan ®Õn ngµnh trong giai
®o¹n hiÖn naythö t×m mét sè gi¶i ph¸p ®Ó kh¸c phôc nh÷ng vÊn ®Ò ®ã, em
®· quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi : “Ngµnh DÖt May ViÖt Nam trªn con ®êng héi
nhËp”. Bµi viÕt ®îc hoµn thµnh víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o Th.s Mai
Xu©n §îc. §©ymét bµi viÕt víi vÊn ®Ò ®îc ®Ò cËp t¬ng ®èi réng nªn kh«ng
thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em mong ®îc sù gãp ý cña mäi ngêi.
Néi dung bµi viÕt ®îc chia lµm hai phÇn:
-PhÇn mét: Thùc tr¹ng ngµnh DÖt May ViÖt Nam.
-PhÇn hai: §Þnh híng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp DÖt May ViÖt Nam.
I. Thùc tr¹ng ngµnh dÖt may viÖt nam
TrÇn Hoµi ViÖt C«ng nghiÖp 43B
Đề tài : Ngành dệt may VN trên cọm đường hội nhập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Ngành dệt may VN trên cọm đường hội nhập - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Đề tài : Ngành dệt may VN trên cọm đường hội nhập 9 10 476