Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Ngành giải trí - thể thao tại tp.HCM

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 741 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHÖÔNG I. GIÔÙI THIEÄU
1.1 Ñaët vaán ñeà.
Vieäc thieát keá, phaùt trieån vaø thöïc hieän nhöõng heä thoáng môùi vaø phöùc taïp lmoät trong
nhöõng khoù khaên haàu nhö chöa bao giôø ñöôïc thöïc hieän moät caùch troïn veïn trong caùc thaäp
kæ tröôùc.
Ngaøy nay, kinh teá phaùt trieån ngaøy caøng nhanh, söï caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét, vieäc
taïo ra caùc heä thoáng môùi vaø phöùc taïp vôùi hieäu suaát cao trong ï giôùi haïn veà nguoàn löïc vaø
thôøi gian laø raát caàn thieát. Chính ñieàu naøy ñoøi hoûi caùc phöông thöùc ùi trong hoaïch ñònh,
toå chöùc vaø kieåm soaùt vieäc taïo ra caùc heä thoáng nhö treân, ñoù laø muïc ñích coát loõi cuûa quaûn
lyù döï aùn.
Moät soá döï aùn taïi nöôùc ta bò ñình treä do nhieàu nguyeân nhaân nhö thieáu voán ñaàu , hay
do aûnh höôûng cuûa khuûng hoaûng kinh teá, nhöng treân heát laø do vieäc hoaïch ñònh, t chöùc
quaûn lyù chöa ñaït hieäu quaû cao, do ñoù nhoùm chuùng toâi choïn ñeà taøi: “Hoaïch ñònh, toå chöùc,
quaûn lyù cho döï aùn xaây döïng khu theå thao-giaûi trí cuûa coâng ty T&S”.
1.2 Muïc tieâu.
Vaän duïng nhöõng kieán thöùc ñöôïc hoïc veà quaûn lyù döïn vaø moät soá moân hoïc khaùc ñeå
phaùt trieån moät döï aùn, hoaïch ñònh, toå chöùc, quaûn lyù cho tình huoáng thöïc teá nhaèm û duïng
hieäu quaû nguoàn löïc vaø thôøi gian daønh cho döï aùn.
1.3 Noäi dung.
Tìm kieám caùc tö lieäu coù lieân quan ñeán döï aùn.
Thu thaäp, phaân tích döõ lieäu.
Xaùc ñònh tính khaû thi veà kinh teá. xaây döïng toå chöùc, keá hoaïch thöïc hieän döï aùn.
Xaây döïng cô caáu toå chöùc, keá hoaïch thöïc hieän döï aùn.
Keát luaän vaø kieán nghò.
1
Đề tài : Ngành giải trí - thể thao tại tp.HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Ngành giải trí - thể thao tại tp.HCM - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Đề tài : Ngành giải trí - thể thao tại tp.HCM 9 10 487