Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Được đăng lên bởi thuyhong700629
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1231 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐÀ LẠT
TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tổ: SINH, HÓA, CÔNG NGHỆ
-----aaaaa-----

Thực hiện: Đồng Thị Thuý Hồng
Năm học: 2013- 2014

MỤC LỤC

1

I.TÓM TẮT ĐỀ TÀI ...........………………………………………………………3
II.GIỚI THIỆU …..................................................................................................4
1. Thực trạng, những vướng mắc: ...............................................................................4
2. Giải pháp thay thế:……………………………………………………………… 5
3. Một số đề tài:……………………………………………………………… ……6
3. Vấn đề nghiên cứu: ……………………………………………………………...7
4. Giả thuyết nghiên cứu......................................................................................... 7
III.PHƯƠNG PHÁP............................................................................................... 7
3.1. Khách thể nghiên cứu....................................................................................... 7
3.2. Thiết kế ............................................................................................................ 7
3.3. Qui Trình nghiên Cứu....................................................................................... 8
3.4. Đo lường..........................................................................................................15
IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ....................................................... 15
V. BÀN LUẬN...................................................................................................... 16
VI. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ................................................................17
6.1. Kết luận ............................................................................................................17
6.2. Khuyến nghị .....................................................................................................18
VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO ..........................................................................19
VIII. PHỤ LỤC CỦA ĐỀ TÀI.............................................................................20

I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI:

2

Trong quá trình giảng dạy sinh học phần sinh vật và môi trường. Sau mỗi bài học
và mỗi chương, mỗi học kỳ, để đánh giá kiến thức của học sinh cần có các câu hỏi
kiểm tra dưới nhiều hình thức. Đối với những câu hỏi mang tính chất liệt kê, hệ thống,
tổng hợp, so sánh... thì học sinh thường chọn sai đáp án (đối với câu hỏi trắc nghiệm)
và liệt kê chưa đúng (đối với câu hỏi tự luận).
Qua một thời gian tìm hiểu. Nhiều học sinh...
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐÀ LẠT
TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tổ: SINH, HÓA, CÔNG NGHỆ
-----aaaaa-----
MỤC LỤC
1
Thực hiện: Đồng Thị Thuý Hồng
Năm học: 2013- 2014
Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng - Người đăng: thuyhong700629
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 9 10 250