Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Phân loại và pp giải một số bài tập về Hydrocacbon trong chương trfinh THPT

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 507 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
KHOA HOÙA

Bảng tóm tắt :
KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP
CÖÛ NHAÂN HOAÙ HOÏC
Chuyeân ngaønh: PHÖÔNG PHAÙP GIAÛNG DAÏY
Ñeà taøi :
PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI
MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON
TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT
GVHD : Cô VŨ THỊ THƠ
SVTH : PHAN THỊ THÙY
Thaønh phoá Hoà Chí Minh thaùng 5 naêm 2005
Đề tài : Phân loại và pp giải một số bài tập về Hydrocacbon trong chương trfinh THPT - Trang 2
Đề tài : Phân loại và pp giải một số bài tập về Hydrocacbon trong chương trfinh THPT - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề tài : Phân loại và pp giải một số bài tập về Hydrocacbon trong chương trfinh THPT 9 10 511