Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Vận dung phương pháp dãy số thời gian để phân tích sự biến động của kim ngạch xuất khẩu dệt may

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1868 lần   |   Lượt tải: 6 lần
®Ò ¸n lý thuyÕt thèng kª
Lêi më ®Çu
Trong sù ph¸t triÓn kinh hiÖn nay, xu thÕ héi nhËp toµn cÇu ho¸ ngµy
cµng ph¸t triÓn vµ lan réng. th«ng th¬ng dao dÞch gi÷a c¸c níc ngµy cµng
më réng. §iÒu ®ã t¹o c¬ héi cho ph¸t triÓn kinh tÕ,nhng ®ång thêi cñng t¹o ra
nhiÒu kho kh¨n cho c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. Muèn ph¸t triÓn kinh tÕ, ph¶i më
r«ng giao lu, bu«n b¸n víi níc ngoµi, n¾m b¾t nhöng c¬ héi ,ph¸t huy lîi thÕ
,t×m ra híng ®i p hîp vµ h¹n chÕ ®îc nhöng khã kh¨n do bèi c¶nh kinh tÕ
thÕ giíi t¹o ra.ViÖt nam mét níc nghÌo ,víi ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp, ®i lªn
mét nÒn kinh tÕ l¹c hËu,chñ yÕu lµ n«ng nghiÖp (h¬n 70%lao ®éng thuéc n«ng
nghiÖp). khi chuyÓn sang nÒn kinh thÞ trêng ,níc ta ®¶ ®¹t ®îc nhiÒu
thµnh tùu,®a nÒn kinh tho¸t khái khñng ho¶ng,n©ng cao ®ßi sèng nh©n
d©n ,vµ tho¸t khái thÕ cÊm vËn bao v©y ,më réng quan víi c¸c níc trªn thÕ
giíi ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong ph¸t triÓn nÒn kinh ,®Æc biÖt xuÊt
khÈu. XuÊt khÈu gãp phÇn thóc ®Èy kinh ph¸t triÓn thu hót ®îc nhöng m¸y
mãc thiÕt ,d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i ,c«ng nghÖ th«ng...Ngoµi ra xuÊt
khÈu cßn t¨ng thu ng©n s¸ch nhµ níc,®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn c¬ s¬ h¹ tÇng
®ång thêi t¹o ra viÖc lµm cho ngêi lao ®éng .
ng dÖt may mét trong nhöng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu cña ViÖt
Nam. ThÞ trêng xuÊt khÈu hµng dÖt may ngµy cµng ®îc réng ë c¸c thÞ tr-
êng nh :EU, MÜ, NhËt nhiÒu n íc kh¸c trªn thÕ giíi. Víi nhöng thuËn lîi
s½n ngµnh dÖt may xuÊt khÈu ngay cµng ph¸t triÓn, kim ng¹ch xuÊt khÈu
ngµy cµng cao chiÕm mét tØ träng lín trong kim ng¹ch xuÊt khÈu cña n-
ãc .
Tríc nh÷ng ®ãng gãp cña ngµnh dÖt may ®èi víi nÒn kinh quèc d©n nªn
em chän ®Ò tµi: VËn dông ph¬ng ph¸p d·y thêi gian ®Ó ph©n tÝch
biÕn ®éng cña kim ng¹ch xuÊt khÈu dÖt may thêi ki 1996_2003 b¸o
n¨m 2004.
1
Đề tài : Vận dung phương pháp dãy số thời gian để phân tích sự biến động của kim ngạch xuất khẩu dệt may - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Vận dung phương pháp dãy số thời gian để phân tích sự biến động của kim ngạch xuất khẩu dệt may - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Đề tài : Vận dung phương pháp dãy số thời gian để phân tích sự biến động của kim ngạch xuất khẩu dệt may 9 10 296