Ktl-icon-tai-lieu

Đề tìa : Đánh giá chất lượng dịch vụ thư viện và các phòng dịch vụ hành chính thủ tục trường ĐHBK TPHCM

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1181 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trang 1
CHÖÔNG 1: GIÔÙI THIEÄU ÑEÀ TAØI
1.1. LYÙ DO HÌNH THAØNH ÑEÀ TAØI:
Thöïc teá cho thaáy, song song vôùi toác ñoä phaùt trieån kinh t thì ñôøi soáng cuûa
ngöôøi daân ñöôïc naâng leân roõ reät. Vì vaäy nhu caàu veà hoïc taäp, veà giaùo duïc laø moät nhu
caàu raát lôùn vaø giaùo duïc laø moät trong nhöõng lónh vöïc öu tieân haøng ñaàu trong coâng
cuoäc xaây döïng vaø ñoåi môùi ñaát nöôùc. Xeùt veà maët quaûn lyù thì hoaït ñoäng giaùo duïc
cuõng nhö nhieàu loaïi hình hoaït ñoäng xaõ hoäi töông töï khaùc, laø hoaït ñoäng cung öùng
dòch vuï cho con ngöôøi vaø khaùch haøng tröc tieáp cuûa noù chính laø hoïc sinh sinh vieân.
Noùi rieâng veà baäc ñaïi hoïc, thì taïi ñaây sinh vieân nhaän ñöôïc raàt nhieàu caùc dòch
vuï ñöôïc cung caáp taïi tröôøng. Ngoaøi caùc dòch vuï coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán coâng taùc
ñaøo taïo t khoâng theå khoâng nhaéc ñeán caùc dòch vuï hoã trôï hoïc taäp nhaèm giuùp coâng
taùc ñaøo taïo ñaït hieäu quaû cao nhaát. Ñaây laø caùc dòch vuï khoâng theå thieáu trong moät
tröôøng ñaïi hoïc, noù coù moät taàm quan troïng aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán hieäu quaû ñaøo
taïo. Hieän nay, caùc tröôøng ñaïi hoïc ôû Vieät Nam noùi chung, vaãn thöôøng xuyeân toå chöùc
caùc dieãn ñaøn ñeå nghe kieán cuûa sinh vieân. Qua ñoù, ngoaøi caùc yeáu toá khaùc tlaõnh
ñaïo nhaø tröôøng cuõng muoán nghekieán sinh vieân veà chaát löôïng cuûa caùc dòch vhoã
trôï hoïc taäp taïi tröôøng. Nhöng nhöõng kieán treân thöôøng khoâng ñöôïc toaøn dieän vaø
chính xaùc taâm lyù e ngaïi vaø khoâng daùm noùi thaúng, vaäy caùc nhaø quaûn lyù neân
chaêng tìm caùch toát hôn ñeå ño ôøng vaø moâ taû söï haøi loøng cuûa sinh vieân. Keát quaû ñaït
ñöôïc töø nhöõng nghieân cöùu naøy seõ giuùp nhaø quaûn lyù nhaän ra ñöôïc vaán ñchaátôïng
caàn giaûi quyeát vaø giaûm thieåu ñöôïc khoaûng caùch giöõa caùi mong ñôïi vaø caùi nhaän
ñöôïc.
Qua khaûo saùt cho thaáy, taïi caùc tröôøng Ñaïi hoïc tieân tieán treân theá giôùi, thöôøng
xuyeân coù caùc cuoäc khaûo saùt veà söï thoûa maõn cuûa sinh vieân ñoái vôùi chaát löôïng dòch
vuï hoã trôï hoïc taäp: töø caùc dòch vuï hoã trôï tröïc tieáp n heä thoáng thö vieän, phoøng thí
nghieäm… ñeán caùc dòch vuï giaùn tieáp nhö y teá, nhaø ñeå xe… vaø caùc dòch vuï haønh
chính ; töø ñoù cho thaáy ñöôïc taàm quan troïng cuûa loai dòch vuï naøy. Taïi ñaây, sinh vieân
ñoùng moät vai troø quan troïng ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng ñaùnh giaù, do ñoù nhaø tröôøng seõ
bieát ñöôïc sinh vieân muoán v bieát phaûi haønh ñoäng n nhö th naøo. Coøn ôû Vieät
Nam, caùc tröôøng ñaïi hoïc nhìn chung vaãn ñang deø daët ñoái vôùi vieäc söû duïng kieán
sinh vieân nhö moät keânh thoâng tin ñeå ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa tröôøng v ñaõ coù nhieàu
sinh vieân khoâng ñöôïc thoûa maõn veà chaát löôïng caùc dòch vuï hoã trôï hoïc taäp nhöng
thöôøng t laõnh ñaïo nhaø tröôøng khoâng bieát hoaëc bieát nhöng chöa toaøn dieän vaø chöa
ñònh höôùng ñöôïc phaûi öu tieân giaûi quyeát töø ñaâu. Vì vaäy, vieäc söû duïng kieán ñoùng
Ñaùnh giaù chaát löôïng dòch vuï thö vieän vaø dòch vuï caùc phoøng haønh chính thuû tuïc tröôøng ÑHBK TPHCM
Đề tìa : Đánh giá chất lượng dịch vụ thư viện và các phòng dịch vụ hành chính thủ tục trường ĐHBK TPHCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tìa : Đánh giá chất lượng dịch vụ thư viện và các phòng dịch vụ hành chính thủ tục trường ĐHBK TPHCM - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Đề tìa : Đánh giá chất lượng dịch vụ thư viện và các phòng dịch vụ hành chính thủ tục trường ĐHBK TPHCM 9 10 678