Ktl-icon-tai-lieu

Điều kiện lịch sử xã hội hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Huyền Vũ
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 397 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỞ ĐẦU
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc Việt Nam ta hôm nay và cả mai
sau một kho tàng lý luận vô giá. Và trong đó, có thể nói hệ tư tưởng Hồ Chí Minh
là yếu tố then chốt làm nên ý nghĩa lịch sử của kho tàng lý luận đó. Tư tưởng Hồ
Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản
của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ
nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị
truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Tư tưởng Hồ
Chí Minh không chỉ có ý nghĩa lịch sử mà còn có ý nghĩa thời đại, nó có giá trị to
lớn trong thời đại hiện nay. Chính vì thế mà việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh
là hết sức cần thiết. Muốn nghiên cứu được một cách sâu sắc và toàn diện tư tưởng
Hồ Chí Minh thì ta cần tìm hiểu rõ được điều kiện lịch sử xã hội hình thành nên tư
tưởng Hồ Chí Minh. Có thể nói đây chính là cái gốc, là ngọn nguồn cho ra đời
một hệ tư tưởng lỗi lạc của Người. Vì vậy, em xin chọn tìm hiểu đề tài: “Phân tích
điều kiện lịch sử xã hội hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh”.

NỘI DUNG
Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành dưới tác động của ba yếu tố quan
trọng: xã hội, quê hương, và thời đại.
1. Xã hội Việt Nam thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX
Xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX là một xã hội phong kiến bảo thủ, phản
động, trì trệ, lạc hậu trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, tư tưởng – văn
hóa,... Bộ máy nhà nước phong kiến được tổ chức một cách độc đoán. Triều đình
Nguyễn vẫn thi hành chính sách áp bức, bóc lột ở bên trong và bế quan tỏa cảng

1

đối với bên ngoài, không tạo ra cơ hội để dân tộc tiếp xúc với văn minh thế giới;
người dân không có cơ hội mở rộng giao lưu, buôn bán, học hỏi tinh hoa khoa học
kỹ thuật tiên tiến của các nước khác. Nền kinh tế chủ yếu là nền kinh tế tự cung tự
cấp. Nông dân bị địa chủ, cường hào cướp ruộng đất, phải lưu vong; lụt lội, hạn
hán xảy ra liên tục, tài chính thiếu hụt, nạn tham nhũng phổ biến; vẫn duy trì chủ
yếu một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, trì trệ, không mở trường đào tạo khoa
học, kỹ thuật, dạy kinh tế cho nhân dân; cả xã hội từ vua cho đến thứ dân chìm đắm
trong Nho giáo; triều Nguyễn còn cự tuyệt mọi đề án cải cách, canh tân của nhiều
nhà tư tưởng đương thời như Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Công Trứ,... Sự thật,
triều Nguyễn đã không chuẩn bị tiềm lực vật chất, tinh thần, thế mạnh của dân tộc
để sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, chống lại kẻ thù bên ngoài đang âm mưu xâm lược
nước ta.
Năm 1...
MỞ ĐẦU
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc Việt Nam ta hôm nay cả mai
sau một kho tàng luận giá. trong đó, thể nói hệ tưởng Hồ Chí Minh
yếu tố then chốt làm nên ý nghĩa lịch sử của kho tàng luận đó. tưởng Hồ
Chí Minh một hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc về những vấn đề bản
của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng phát triển sáng tạo Chủ
nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa phát triển các giá tr
truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Tư tưởng Hồ
Chí Minh không ch ý nghĩa lịch sử còn ý nghĩa thời đại, giá trị to
lớn trong thời đại hiện nay. Chính vì thế mà việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh
hết sức cần thiết. Muốn nghiên cứu được một cách sâu sắc toàn diện tư tưởng
Hồ Chí Minh thì ta cần tìm hiểu được điều kiện lịch sử hội hình thành nên
tưởng Hồ Chí Minh. thể nói đây chính là cái gốc, là ngọn nguồn cho ra đời
một hệ tư tưởng lỗi lạc của Người. Vì vậy, em xin chọn tìm hiểu đề tài: “Phân tích
điều kiện lịch sử xã hội hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh”.
NỘI DUNG
tưởng Hồ Chí Minh được hình thành dưới tác động của ba yếu tố quan
trọng: xã hội, quê hương, và thời đại.
1. Xã hội Việt Nam thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX
Xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX là một xã hội phong kiến bảo thủ, phản
động, trì trệ, lạc hậu trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, hội, tưởng văn
hóa,... Bộ máy nhà nước phong kiến được tổ chức một cách độc đoán. Triều đình
Nguyễn vẫn thi hành chính sách áp bức, bóc lột bên trong bế quan tỏa cảng
1
Điều kiện lịch sử xã hội hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều kiện lịch sử xã hội hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Huyền Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Điều kiện lịch sử xã hội hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 417