Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án bê tông cốt thép I

Được đăng lên bởi thi-nguyen-anh
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 8457 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Đồ án bê tông cốt thép I

Nguyễn đức hà lớp 45xd5

II.Tính toán bản:
1.Sơ đồ sàn:
Sàn gồm có bản ,cột,dầm chính, dầm phụ đúc liên khối Xét tỉ số hai cạnh
của ô bản l2=5,0m >2l1=2,4.2=4,8m.xem bản làm việc một phơng,ta có sàn sờn toàn khối bản loại dầm.Các dầm từ trục 2 đến trục 5 là trục chính,các dầm
dọc là dầm phụ.
Để tính bản,cắt một dải bản rộng b=1m vuông góc với dầm phụ và xem nh
dầm liên tục.(h.2).
2.Lựa chọn kích thớc các bộ phận:
Do bản liên tục nên chọn m=35,do PTC=600kG/m2 nên chọn D=1,0.
D
1,0
ì l1 =
ì 240 = 6,82(cm)
m
35
hb = 7(cm) .(chiều dày tối thiểu của
hb =

Chọn
mẫu nhà công nghiệp)
Dầm phụ:Ta có nhịp dầm ld=l2=5m(cha phải nhịp tính toán).Do dầm đang
xét có tải trọng trung bình và coi nh dầm liên tục nên chọn md=15.
hdp =

1
1
ìld =
ì 500 = 33,3(cm). Chọn hdp = 35(cm)
m dp
15

và bdp =18(cm) .
Dầm chính :Nhịp dầm chính ld=7,2m.chọn md=11 ⇒hdc
hdc=70cm và chọn b=30(cm).
3.Nhịp tính toán của bản:
Nhịp giữa: l = l1 − bdp = 2,4 − 0,18 = 2,22(m) .
Nhịp biên: lb = l1 −

bdp
2

−

= 0,655( m).

chọn

t hb
+
= 240 − 9 − 17 + 3,5 = 217,5(cm).
2 2

Chênh lệch giữa các nhịp:2,23%.
4.Tải trọng trên bản:
Gồm có tĩnh tải g và hoạt tải p.Hoạt tải tính toán trên bản
pb=1,2.600=720kG/m2.
Tĩnh tải:
Các lớp
Tiêuchuẩn n
Tính toán
-Vữa xi măng 2cm,
40
1,2 48
γ 0 = 2000 kG 2 .
m
-Bản bê tông cốt thép 7cm ,
175
1,1 192,5
γ 0 = 2500 kG 2 .
m
18
1,2 21,6
-Vữa trát 1cm, γ 0 = 1800 kG 2
m
Cộng
262,1
Làm tròn gb =263kG/m2.
Bộ môn công trình bê tông cốt thép

Trờng đại học xây dựng hà nội

1

Đồ án bê tông cốt thép I

Nguyễn đức hà lớp 45xd5

Tải trọng toàn phần qb=p+gb=263+720=983kG/m2. Tải trọng tính toán với
bản dải rộng b=1m, có qb=983kG/m.
5.Tính mô men:
xác định mômen trong bản bằng sơ đồ khớp dẻo. Ta có nhịp tính toán có
chênh lệch là 2,23% nên có thể dung các công thức lập sẵn.
giá trị tuyệt đối của mô men dơng ở nhịp biên và mô men âm ở gối thứ hai:
M nhb = M gb =

qb .lb2 983.2,1752
=
= 422,3kGm.
11
11

Momen ở nhịp giữa và gối giữa:
M nh = M g =

qb .l 2 983.2,22 2
=
= 302,5kGm.
16
16

340

180

180

180

2175

2220

2220

2400

2400

2400

2175

2220

2220

302,5kGm

422,3kGm.

302,5kGm

Sơ đồ tính toán của dải bản
6. Tính cốt thép:
chọn a0=1,5 cho mại tiết diện. Ta có h0=7-1,5= 5,5 cm.
- ở nhịp biên và gối biên:
A=

M
42230
=
= 0,1558
2
Rn .b1 .h0
90.100.5,5 2

< Ad = 0,255

hợp lý.
γ =

1
(1 + 1 − 2. A ) = 0,915.
2

Diện tích cốt thép:

Fa =

M
42230
=
=4,01
2100.0,915.5,5
Ra .γ .h0

cm2.

100.F

a
Kiểm tra : à % = b .h =0,73 ⇒Hợp lí.
1 0
8
Chọn cốt t...
§å ¸n bª t«ng cèt thÐp I NguyÔn ®øc hµ líp 45xd5
II.TÝnh to¸n b¶n:
1.S¬ ®å sµn:
Sµn gåm cã b¶n ,cét,dÇm chÝnh, dÇm phô ®óc liªn khèi XÐt tØ sè hai c¹nh
cña « b¶n l
2
=5,0m >2l
1
=2,4.2=4,8m.xem b¶n lµm viÖc mét ph¬ng,ta cã sµn s-
ên toµn khèi b¶n lo¹i dÇm.C¸c dÇm tõ trôc 2 ®Õn trôc 5 lµ trôc chÝnh,c¸c dÇm
däc lµ dÇm phô.
§Ó tÝnh b¶n,c¾t mét d¶i b¶n réng b=1m vu«ng gãc víi dÇm phô vµ xem nh
dÇm liªn tôc.(h.2).
2.Lùa chän kÝch th íc c¸c bé phËn:
Do b¶n liªn tôc nªn chän m=35,do P
TC
=600kG/m
2
nªn chän D=1,0.
)(82,6240
35
0,1
1
cml
m
D
h
b
=×=×=
Chän
)(7 cmh
b
=
.(chiÒu dµy tèi thiÓu cña mÉu nhµ c«ng nghiÖp)
DÇm phô:Ta cã nhÞp dÇm l
d
=l
2
=5m(cha ph¶i nhÞp tÝnh to¸n).Do dÇm ®ang
xÐt cã t¶i träng trung b×nh vµ coi nh dÇm liªn tôc nªn chän m
d
=15.
).(3,33500
15
11
cml
m
h
d
dp
dp
=×=×=
Chän
)(35 cmh
dp
=
)(18 cmb
dp
=
.
DÇm chÝnh :NhÞp dÇm chÝnh l
d
=7,2m.chän m
d
=11
).(655,0 mh
dc
=
chän
h
dc
=70cm vµ chän b=30(cm).
3.NhÞp tÝnh to¸n cña b¶n:
NhÞp gi÷a:
)(22,218,04,2
1
mbll
dp
===
.
NhÞp biªn:
).(5,2175,3179240
222
1
cm
h
t
b
ll
b
dp
b
=+=+=
Chªnh lÖch gi÷a c¸c nhÞp:2,23%.
4.T¶i träng trªn b¶n:
Gåm cã tÜnh t¶i g vµ ho¹t t¶i p.Ho¹t t¶i tÝnh to¸n trªn b¶n
p
b
=1,2.600=720kG/m
2
.
TÜnh t¶i:
C¸c líp TiªuchuÈn n TÝnh to¸n
-V÷a xi m¨ng 2cm,
2
0
2000
m
kG
=
γ
.
-B¶n bª t«ng cèt thÐp 7cm ,
2
0
2500
m
kG
=
γ
.
-V÷a tr¸t 1cm,
2
0
1800
m
kG
=
γ
40
175
18
1,2
1,1
1,2
48
192,5
21,6
Céng 262,1
Lµm trßn g
b
=263kG/m
2
.
Bé m«n c«ng tr×nh bª t«ng cèt thÐp Trêng ®¹i häc x©y dùng hµ néi
1
Đồ án bê tông cốt thép I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án bê tông cốt thép I - Người đăng: thi-nguyen-anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Đồ án bê tông cốt thép I 9 10 396