Ktl-icon-tai-lieu

đồ án chi tiết máy

Được đăng lên bởi Hiếu Ckm Spkt
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1617 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án Chi Tiết Máy
GVHD : Nguyễn Đức Tôn

PHẦN I : CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC HỆ
DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ
PHƯƠNG PHÁP CHỌN ĐỘNG CƠ :
1. Xác định công suất động cơ

I.

Công suất trên trục động cơ được xác định theo công thức:
Pct = Pt /η

(2.8)

(2.9)
Chọn từ bảng 2.3 trang 19 sách “ Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí –Tập 1-Trịnh Chất và
Lê Văn Uyển “
ᶯ kn =0,99 : Hiệu suất khớp nối
ᶯ br = 0,98 : Hiệu suất của bộ truyền bánh răng
ᶯ n = 0,96 : Hiệu suất của bộ truyền xích
ᶯ ol = 0,99 : Hiệu suất truyền của 1 cặp ổ lăn
 η= 0,876

Pt

=

Plv

Plv

Mà



=

Pt

.

√

T1 2
T2 2
.t 1+
. t2
T
T
t 1+ t 2

( ) ( )

F.v
1000

=

= 6,6 .

√

(2.14)

5500 .1,2
1000
T
T

2

()

1
SVTH: Nguyễn Viết Vũ

= 6,6 (kW)

0,8 T 2
.0,3 t ck
T
0,7 t ck + 0,3t ck

. 0,7 t ck +

(

)

(2.11)

= 6,233 (kW)

Đồ án Chi Tiết Máy
GVHD : Nguyễn Đức Tôn
Pct

Suy ra :

=

6,233
=7,11
(kW)
0,876

2. Xác định số vòng quay đồng bộ

Số vòng quay sơ bộ của động cơ:
nsb =nlv . u
t

(2.18)

- Tỷ số truyền :

ut =uh .u n

Từ bảng 2.4 trang 21 ta chọn:
uh=10
un=3

là tỷ số truyền của hộp giảm tốc 2 cấp
là tỷ số truyền của bộ truyền xích
→

Số vòng quay của trục công tác
60000. v
60000. 1,2
nlv
=
=
π .D
π . 400

-

Suy ra:

ut =14.3=30

nsb =57,3. 30=1718,87

= 57,3 (v/p)

(2.16)

(v/p)

3. Quy cách chọn động cơ

Pdc ≥ Pct

(2.19)

ndb ≈ nsb
Pct=7,11 ( kw) ; nsb=1718,87 (v/p)
Dựa vào bảng P1.3 trang 237 sách “ Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí –Tập 1-Trịnh
Chất và Lê Văn Uyển “ ta chọn đông cơ như sau :
Kiểu động cơ

Công suất (kW)

4A132M4Y3

11

2
SVTH: Nguyễn Viết Vũ

Vận tốc quay,
vòng/phút
1458

cosφ
0,87

ᶯ
87,5

Đồ án Chi Tiết Máy
GVHD : Nguyễn Đức Tôn
TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC HỆ DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ

II.

Trên cơ sở số vòng quay thực của động cơ đã chọn và số vòng quay yêu cầu trên trục công
tác, tính lại tỷ số truyền chung, phân phối cho bộ truyền ngoài và cấp trong hộp giảm tốc.
1. Xác định tỉ số truyền ut của hệ dẫn động

ut =

ndc
nlv

1458

= 57,3

=25,45

Với +

ndc

: số vòng quay thực của động cơ

+

nlv

: số vòng quay trục công tác

2. Phân phối tỷ số truyền của hệ cho các bộ phận truyền

Từ bảng 2.4 trang 21 ta chọn

uh=10

Bảng 3.1 trang 43 ta được u1=3.83 ; u2=2,61
Với:

ut
un= u 1 u2 =

u1

: tỉ số bộ truyền bánh răng nghiêng cấp nhanh

u2

: tỉ số bộ truyền bánh răng nghiêng cấp chậm

25,45
3,83. 2,61

= 2,55

 ux=un=2,55

3. Kiểm tra sai lệch tỷ số truyền

|

∆ u= 100.

ut −u x . u1 .u2
ut

|

=0,16%

Kết luận : Chọn động cơ như trên là hợp lý
4. Xác định công suất, moment v...
Đồ án Chi Tiết Máy
GVHD : Nguyễn Đức Tôn
PHẦN I : CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC HỆ
DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ
I. PHƯƠNG PHÁP CHỌN ĐỘNG CƠ :
1. Xác định công suất động cơ
Công suất trên trục động cơ được xác định theo công thức:
P
ct
= P
t
/η (2.8)
(2.9)
Chọn từ bảng 2.3 trang 19 sách “ Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí –Tập 1-Trịnh Chất và
Lê Văn Uyển “
kn
=0,99 : Hiệu suất khớp nối
br
= 0,98 : Hiệu suất của bộ truyền bánh răng
n
= 0,96 : Hiệu suất của bộ truyền xích
ol
= 0,99 : Hiệu suất truyền của 1 cặp ổ lăn
η= 0,876
P
t
=
P
lv
.
(
T
1
T
)
2
.t
1
+
(
T
2
T
)
2
. t
2
t
1
+t
2
(2.14)
P
lv
=
F . v
1000
=
5500 .1,2
1000
= 6,6 (kW) (2.11)
P
t
= 6,6 .
(
T
T
)
2
. 0,7 t
ck
+
(
0,8 T
T
)
2
.0,3 t
ck
0,7 t
ck
+0,3t
ck
= 6,233 (kW)
1
SVTH: Nguyễn Viết Vũ
đồ án chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án chi tiết máy - Người đăng: Hiếu Ckm Spkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
đồ án chi tiết máy 9 10 489