Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án cơ sở thiết kế máy

Được đăng lên bởi Nguyễn Hữu Thùy
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 818 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường ĐH SPKT Hưng Yên
Khoa Cơ Khí Động Lực

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

PHẦN VII
TÍNH CHỌN Ổ LĂN
I . Trục I
1) Chọn loại ổ.
-Lực dọc trục: Fa1 = 841,96 N
-Lực hướng tâm :Fr1= 1156,67 N
+ Tại ổ : A XA = 1648,44 N
FrA =
+Tại ổ : C

√X

2

; YA =795,28 N

+Y A 2 =

A

√ 1648,442 +795,282

= 1830,25 N

XC = 977,26 N ; YC = -304,58 N
FrC =

√X

2
C

+Y C 2 =

√ 977,262 +304,582

Fa 1
841,96
=
FrA
1830,25

Ta có tỷ số

= 1023,62 N

= 0.46 > 0,3

Do đó ta chọn ổ bi đỡ chặn 1 dãy [[I] Tr 212
Theo bảng P2.12 phụ lụcTr 264 ta chọn ổ bi cỡ trung hẹp 46305 có :
Tải trọng hướng tâm nhỏ, chỉ có lực hướng tâm, dùng ổ bi đỡ - chặn cỡ trung hẹp cho các gối
đỡ A và C.
Ký hiệu
46305

d,
mm
25

D,
mm
62

Fr FS
A
A

A

b=T
mm
17

r,
mm
2,0

r1,
mm
1,0

C
kN
21,10

Fs Fr
Fa C
C

C

GVHD: Hoàng Minh Thuận
Lớp :ĐLK10Ln
SVTH: Nguyễn Hữu Thuỳ (huuthuyvn@gmail.com)

53

Co,
kN
14,90

Trường ĐH SPKT Hưng Yên
Khoa Cơ Khí Động Lực

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

1) Chọn cấp chính xác cho ổ:

Do không có yêu cầu gì đặc biệt , để việc chế tạo và lắp ghép dễ dàng ta chọn
cấp chính xác 0 ( trang 213 )
Ta có sơ đồ tính toán
b.Tính kiểm nghiệm khả năng tải động của ổ.
Khả năng tải động của ổ được xác định theo CT 11.1[I] Tr 213:
m

Cd = Q. √ L

≤ C

Trong đó:
Q là tải trọng động quy ước , kN
m – Bậc của đường cong mỏi khi thử về ổ lăn, với ổ bi m=3
L là tuổi thọ tính bằng triệu vòng quay;
gọi Lh là tuổi thọ của ổ tính bằng giờ theo CT 11.2[I] Tr 213:
6

10 . L
Lh= 60.n

=> L =

Lh .60 . n
106

Trong đó:
Lh là tuổi thọ làm việc của ổ: Lh= 24000 giờ
n là số vòng quay trục I; n= 733,75 v/p
khi đó ta có
+ Tuổi thọ tương đương
Công thức 11.14 Tr 219
LHE = KHE.Lh
KHE : Hệ số chế độ tải trọng.
Tra bảng 6.4 [I]Tr 95 : KHE = 0, 25
Lh
: Tổng số giờ làm việc = 24000 h và n = 733,75 (v/p)



LHE = 0,25.28000 = 6000 h
L =(LHE.60.n) / 106 =(6000.60.733,75)/ 106 = 264,15 ( triệu vòng)

Tính tải trọng động quy ước theo CT 11.3[I] Tr 214:
Q = (X.V.Fr+ Y.Fa) kt.kđ
Trong đó:
Fr và Fa là tải trọng hướng tâm và tải trọng dọc trục , kN
V- hệ số kể đến vòng nào quay; khi vòng trong quay thì V=1
kt -hệ số ảnh hưởng của nhiệt độ, kt= 1 với � = 105 ° C
kđ – hệ số kể đến đặc tính tải trọng ; tra bảng 11.3[I] Tr 215: ta lấy kđ = 1,3
X,Y là hệ số tải trọng hướng tâm và tải trọng dọc trục
Ta có: FrA =1830,25 N
FrC = 1023,62 N

GVHD: Hoàng Minh Thuận
Lớp :ĐLK10Ln
SVTH: Nguyễn Hữu Thuỳ (huuthuyvn@gmail.com)

54

Trường ĐH SPKT Hưng Yên
Khoa Cơ Khí Động Lực

Ta thấy :

Lại có

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY...




C

 !"



1) 


!"#$%
&' 
()*
 +,
'&-


X
A
2
+Y
A
2

1648,44
2
+795,28
2
./-&
()*
''- +,
./&



X
C
2
+Y
C
2

977,26
2
+304,58
2
/-.-
)012
Fa 1
FrA
841,96
1830,25
/3/.
45065789:;;<=)--
)>#$%&'%()*)"%+,67?#@A./&0
)B#!"#$%CD0!"#$%E#65787?#@AF#2
57GH
Ký hiệu d,
mm
D,
mm
b=T
mm
r,
mm
r
1,
mm
C
kN
C
o,
kN
./& -& - ' -/ / -/ /

GVHD: Hoàng Minh Thu-
.(/ '0 
1/23452267228239:;<*&";= 53
Đồ án cơ sở thiết kế máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án cơ sở thiết kế máy - Người đăng: Nguyễn Hữu Thùy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đồ án cơ sở thiết kế máy 9 10 598