Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án cơ sở thiết kế máy

Được đăng lên bởi Nguyễn Hữu Thùy
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường ĐH SPKT Hưng Yên
Khoa Cơ Khí Động Lực

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

PHẦN IV: TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM TRỤC
4.1.Chọn vật liệu:
1.1.Chọn vật liệu .
Vật liệu dùng để chế tạo trục cần có độ bền cao, ít nhạy cảm với sự tập trung ứng suất dễ
gia công và có thể nhiệt luyện dễ dàng. Cho nên thép cacbon và thép hợp kim là những vật
liệu chủ yếu để chế tạo trục. Việc lựa chọn thép hợp kim hay thép cacbon tuỳ thuộc điều kiện
làm việc trục đó có chịu tải trọng lớn hay không.
Ta chọn vật liệu làm trục là thép C45 tôi cải thiện có cơ tính như sau:
b= 750 Mpa;
ch= 450 Mpa;
Với độ cứng là 230 HB.
ứng suất xoắn cho phép [] = 15  30 Mpa tuỳ thuộc vào vị trí đặt lực ta đang xét
4.2.Tính toán thiết kế trục:
4.2.1. Tính sơ bộ trục
3

T
0,2[ ]

d
(mm)
(10.9[I] T188)
T: Mômen xoắn trên trục
TI = 73406,47 Nmm; TII = 281709,38Nmm;
[]: Ứng suất xoắn cho phép , [] = (15-30), ta chọn [] = 15 MPa.
-Đường kính sơ bộ trục I:
3

T1
0,2[ ]

√

73406,47
0,2.15

√

281709,38
0,2.30

3

d1

= 29,03mm
-Đường kính sơ bộ trục II:
Ta chọn [] = 30 MPa
3

T2
0,2[ ]

3

chọn d1 = 30 mm

d2

= 36,08 mm
chọn d2 = 40 mm
c. Xác định khoảng cách giữa các khối đỡ và điểm đặt lực:
Dựa vào bảng (10.2) [I] Tr 188: xác định gần đúng chiều rộng ổ lăn b0 từ đường kính trục
sơ bộ:
b01 = 19 mm
b02 = 23 mm
 Xác định các kích thước liên quan đến bộ truyền:
Chiều dài may ơ bánh đai, may ơ đĩa xích được xác định theo công thức sau:
Công thức (10.10 [I] Tr 189)
lmki = (1,2…1,5)dk
Trong đó:
dk -là đường kính của trục thứ k
Chiều dài mayơ đĩa xích: lm22 =(1,2…1,5).30 = (36…45) mm ;
lấy lm22 = 40 (mm).
Chiều dài mayơ bánh đai: lm12 =(1,2…1,5).40 = (48... 60) mm;
GVHD: Hoàng Minh Thuận
Lớp :ĐLK10Ln
SVTH: Nguyễn Hữu Thuỳ (huuthuyvn@gmail.com)

31

Trường ĐH SPKT Hưng Yên
Khoa Cơ Khí Động Lực

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

lấy: lm12 = 55 (mm).
Chiều dài mayơ bánh răng trụ răng nghiêng xác định theo công thức:
lmki = (1,2…1,5)dk
Trong đó :
dk -đường kính của trục bánh răng trụ răng nghiêng:
 Chiều dài mayơ bánh răng trụ răng nghiêng nhỏ:
lm13 = (1,2…1,5). 30 = (36…45) mm;.lấy lm13 = 45 (mm);
Chiều dài mayơ bánh răng trụ răng nghiêng lớn:
lm23 = (1,2…1,5). 40= (48…60) mm; lấy lm23 = 60 (mm);
Chiều dài mayơ nửa khớp nối (đối với nối trục vòng đàn hồi):
lmki = (1,4…2,5)dk
( Tra bảng 10. 3,[1] Tr 189) , ta có:
+ Khoảng cách từ mặt cạnh của chi tiết quay đến thành trong của hộp hoặc khoảng cách
giữa các chi tiết quay: k1 = (8…15) mm; lấy k1 = 15 (mm).
+ Khoảng cách từ mặt...
Trường ĐH SPKT Hưng Yên ĐỒ ÁN MÔN HỌC CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY
Khoa Cơ Khí Động Lực
PHẦN IV: TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM TRỤC
4.1.Chọn vật liệu:
1.1.Chọn vật liệu .
 !"#$%&#'(
)!*(*+,-.%!*.%/%0 *1!
2+$3.%/%0 .%40
* !53"0)+
63!* *.%,78)9:#;
<=8>?%@

<78>?%@ "&*AB>CD+
&#'EF%.%G H<I8 B>?%4!*!5J$E.
4.2.Tính toán thiết kế trục:
4.2.1. Tính sơ bộ trục

B
HGA>
T
K L(10.9[I] T188)
6;?) MEF-
6
N
<=B7>O7=P @6
NN
<AQI=>RBQP @
GH;S#'EF%.%GH<KI8TB>L3GH<I8?U+
TV:W0#9N;

I
B
I
HGA>
T
3
73406,47
0,2.15
<AR>B 3
I
<B>
TV:W0#9NN;
63GH<B>?U
A
B
A
HGA>
T
3
281709,38
0,2.30
<BO>Q 3
A
<7> 
c. Xác định khoảng cách giữa các khối đỡ và điểm đặt lực;
X$!*bảng (10.2)GNH6IQQ;EY5Z[\
>
]:W0
#9;
>I
<IR
>A
<AB
^_Y5Y0:"-`;
,* 9Y 9aE:/EY5M)&#;
,)&KI>+I>GNH6IQRL

0
<KIAbI8L
0

6;

0
T*:W02&0
,* 9aE;
AA
<KIAbI8L+B><KBOb78L @
'
AA
<7>K L+
,* 9Y;
IA
<KIAbI8L+7><K7Q+++O>L @
GVHD: Hoàng Minh Thuận
Lớp :ĐLK10Ln
SVTH: Nguyễn Hữu Thuỳ (huuthuyvn@gmail.com) 31
Đồ án cơ sở thiết kế máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án cơ sở thiết kế máy - Người đăng: Nguyễn Hữu Thùy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Đồ án cơ sở thiết kế máy 9 10 386