Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án đánh giá độ chính xác của lịch vệ tinh chính xác

Được đăng lên bởi dungvan1206
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 3994 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA TRẮC ĐỊA – BẢN ĐỒ

ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
ĐỀ TÀI:

VAI TRÒ CỦA LỊCH VỆ TINH CHÍNH XÁC
TRONG XỬ LÝ SỐ LIỆU GNSS

Giảng viên hướng dẫn
Sinh viên thực hiện
Lớp
Khoá
Hệ

: ThS. BÙI THỊ HỒNG THẮM
TS. VY QUỐC HẢI
: ĐỖ THÀNH CHUNG
: LĐH2TĐ2
: 2 (2012-2014)
: Liên thông

HÀ NỘI, 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA TRẮC ĐỊA – BẢN ĐỒ

ĐỖ THÀNH CHUNG

ĐỀ TÀI:

VAI TRÒ CỦA LỊCH VỆ TINH CHÍNH XÁC
TRONG XỬ LÝ SỐ LIỆU GNSS

Chuyên ngành:

Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ

Mã ngành

D520503

:

Giảng viên hướng dẫn: ThS. BÙI THỊ HỒNG THẮM
TS. VY QUỐC HẢI

HÀ NỘI, 2014

3
MỤC LỤC
Đề mục

Trang

Danh mục các ký hiệu viết tắt, ký hiệu tiếng anh

6

Danh mục các bảng biểu

7

Danh mục các hình vẽ

8

MỞ ĐẦU

9

CHƯƠNG 1. QUY TRÌNH SỬ LÝ SỐ LIỆU LƯỚI GNSS

10

1.1. Quy trình xử lý số liệu lưới GNSS

11

1.1.1. Sơ đồ quy trình đo đạc thành lập lưới bằng công nghệ GNSS

11

1.1.2. Quy trình sử lý lưới bằng công nghệ GNSS

12

1.1.2.1. Cài đặt phần mềm sử lý số liệu GNSS

13

1.1.2.2. Trút số liệu đo

13

1.1.2.3. Xử lý véc tơ cạnh

14

1.1.2.4. Xử lý số liệu

16

1.1.2.5. Kiểm tra đánh giá chất lượng đo lưới bằng công nghệ GNSS

18

1.1.2.6. Bình sai lưới GPS

20

1.1.2.7. Tính chuyển kết quả đo GPS

23

1.1.2.8. Tính đổi giữa tọa độ trắc địa và tọa độ vuông góc phẳng

25

1.1.2.9. Xác định 7 tham số chuyển đổi tọa độ giữa hai hệ quy chiếu

29

1.2. Phần mềm xử lý số liệu lưới GNSS

31

1.2.1. Giới thiệu tổng quan về phần mềm xử lý Trimble Business Center

31

2.0

32

1.2.2. Cài đặt Trimble Business Center 2.0

32

1.2.3. Nhập mô hình Geoid

33

1.2.4. Thiết lập hệ tọa độ địa phương

34

1.2.5. Khai báo hệ tọa độ địa phương

35

1.2.6. Làm việc với Project

36

1.2.7. Nhập dữ liệu cho xử lý sau

38

1.2.8. Xử lý cạnh trong phần mềm Trimble Business Center 2.0

39

4
1.2.9. Bình sai lưới

42

CHƯƠNG2. LỊCH VỆ TINH

42

2.1. Khái quát về lịch vệ tinh

42

2.1.1. Các hệ thời gian

46

2.1.2. Quỹ đạo vệ tinh

46

2.1.2.1. Miêu tả quỹ đạo

47

2.1.2.2. Thông báo quỹ đạo

49

2.1.3. Ảnh hưởng độ chính xác của lịch vệ tinh đến kết quả đo GPS

50

2.1.4. Lịch vệ tinh dự báo

53

2.1.5. Lịch vệ tinh quảng bá

58

2.2. Lịch vệ tinh chính xác

58

2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển lịch vệ tinh chính xác

60

2.2.2. Cấu trúc của lịch vệ tinh chính xác

63

CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM

63

3.1. Lưới thực nghiệm

63

3.1.1. Thi công lưới

64

3.1.2 Đo lưới

65

3.2. Xử lý số ...



 !"
#$
%&'!()
)*'+, '!,,
-./01-2/345/067/ $3,89
,8: 
,-/31-2/;3<=3->/ $?
'5@ $'AA
3BC $ADAEFAGAEFHI
> $'-2/;3J/0
KAEFH
Đồ án đánh giá độ chính xác của lịch vệ tinh chính xác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án đánh giá độ chính xác của lịch vệ tinh chính xác - Người đăng: dungvan1206
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Đồ án đánh giá độ chính xác của lịch vệ tinh chính xác 9 10 976