Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7200

Được đăng lên bởi Lương Phú Nhân
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1471 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Điều khiển logic
CHƢƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ THANG MÁY
1.1 Khái niệm về thang máy .
Thang máy là một thiết bị chuyên dùng để vận chuyển người, hang hóa, vật
liệu… theo phương thẳng đứng hoặc nghiêng một góc nhỏ hơn 150 độ so với phương
thẳng đứng theo một tuyến đã định sẵn.
Thang máy thường được dùng trong các tòa nhà cao tầng, khách sạn, bệnh
viện, công sở, chung cư… Đặc điểm vận chuyển bằng thang máy là thời gian một chu
kỳ vận chuyển bé, tần suất vận chuyển lớn, đóng mở liên tục.
Thang máy là một hiết bị vận chuyển đòi hổi tính an toàn nghiệm ngặt, nó liên
quan đến tính mạng và tài sản của côn người. Vì vậy, đối với thang máy khi thiết kế,
lắp đặt, vận hành, sửa chữa phải tuân thủ các yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ đực quy
định trong các quy trình, quy phạm
1.2 Phân loại thang máy
1.2.1 Phân loại theo chức năng :
- Thang máy chuyên chở người.
- Thang máy chuyên chở hàng nhưng có người đi kèm.
- Thang máy chuyên chở người nhưng có hàng đi kèm.
- Thang máy bệnh viện
- Thang máy chuyên chở hàng không có người đi kèm.
1.2.2 Phân loại theo hệ thống dẫn động :
- Thang máy dẫn động điện.
- Thang máy thủy lực.
- Thang máy khí nén.
1.2.3 Phân loại theo hệ thống điều khiển :
- Điều khiển bằng rơle.
- Điều khiển bằng PLC.
- Điều khiển bằng máy tính.
Trang 1

Điều khiển logic
1.2.4 Phân loại theo trọng tải :
- Thang máy loại nhỏ Q < 160 Kg.
- Thang máy loại trung bình Q = 160Kg – 2000Kg.
- Thang máy loại lớn Q > 2000 Kg.
1.2.5 Phân loại theo tốc độ dịch chuyển :
- Tốn độ chậm V = 0.5 m/s.
- Tốc độ trung bình V=0.75-1.5 m/s.
- Tốc độ cao V = 2.5-5 m/s.
1.3 Cấu tạo chung.
Thang máy có nhiều loại khác nhau nhưng mình chung đều có các bộ phận
chính sau đây :
- Nguồn.
- Motor kéo
- Dây cáp
- Thanh ray
- Buồng thang
- Đối trọng
- Lò xo giảm xóc
- Nút nhấn gọi thang bên ngoài.
- Nút nhấn gọi thang bên trong
…
1.4 Các nguyên tắc cơ bản của hang máy .
a) Reset buồng thang khi đóng nguồn : Dù buồng thang ở bất cứ vị trí nào, khi
đóng nguồn đều được reset đưa về tầng 1.
b) Nguyên tắc di chuyển lên xuống và đóng mở cửa buồng thang : thang máy
chỉ hoạt động khi của buồng thang đóng hoàn toàn. Cửa buồng thang chỉ mở khi đến
đúng tầng, nhận biết bằng các cảm biến vị trí .
Trang 2

Điều khiển logic
c) Nguyên tắc đến tầng : Vị trí mỗi tầng được xác định nhờ cảm biến vị trí Khi
buồng thang ở tầng nào thì cảm biến ở tầng đó sẽ đưa tín hiệu về hệ thống điều khiển.
d) Nguyên tắc gọi tầng : Nếu buồng thang ở bị trí khác với vị trí gọi tầng thì
sau khi có lệnh gọi thì thang sẽ di c...
Điu khin logic
Trang 1
CHƢƠNG 1
TNG QUAN V CÔNG NGH THANG MÁY
1.1 Khái nim v thang máy .
Thang máy là mt thiết b chuyên dùng để vn chuyển người, hang hóa, vt
liệu… theo phương thẳng đứng hoc nghiêng mt góc nh hơn 150 độ so với phương
thẳng đứng theo mt tuyến đã định sn.
Thang máy thường được dùng trong các tòa nhà cao tng, khách sn, bnh
vin, công sở, chung cư… Đặc điểm vn chuyn bng thang máy là thi gian mt chu
k vn chuyn bé, tn sut vn chuyn ln, đóng mở liên tc.
Thang máy là mt hiết b vn chuyển đòi hổi tính an toàn nghim ngt, nó liên
quan đến tính mng và tài sn của côn người. Vì vậy, đối vi thang máy khi thiết kế,
lắp đặt, vn hành, sa cha phi tuân th các yêu cu v k thut, công ngh đực quy
định trong các quy trình, quy phm
1.2 Phân loi thang máy
1.2.1 Phân loi theo chức năng :
- Thang máy chuyên ch người.
- Thang máy chuyên ch hàng nhưng có người đi kèm.
- Thang máy chuyên ch người nhưng có hàng đi kèm.
- Thang máy bnh vin
- Thang máy chuyên ch hàng không có người đi kèm.
1.2.2 Phân loi theo h thng dẫn đng :
- Thang máy dẫn động điện.
- Thang máy thy lc.
- Thang máy khí nén.
1.2.3 Phân loi theo h thống điều khin :
- Điều khin bằng rơle.
- Điều khin bng PLC.
- Điều khin bng máy tính.
Đồ án điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7200 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7200 - Người đăng: Lương Phú Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Đồ án điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7200 9 10 965