Ktl-icon-tai-lieu

đồ án kết cấu công trình thép

Được đăng lên bởi Hưng Phạm
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1025 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đồ án kết cấu Thép II

GVHD: Nguyễn Trọng Nghĩa

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP II
I)Đề Bài:
Thiết kế khung ngang chịu lực của nhà công nghiệp một tầng, một nhịp với số liệu
cho trước như sau:
- Nhịp khung ngang: L= 27 m
- Bước khung:
B= 6 m
- Sức nâng cầu trục:
Q= 6.3
- Cao trình ray:
H1= +7,5 m
- Độ dốc của mái:
i = 10%
- Chiều dài nhà:
90 m
- Phân vùng gió:
III-A
- Vật liệu thép mác CCT34 có cường độ :
f = 210 N/mm2
fv= 116 N/mm2
fu= 310 N/mm2
- Hàn tay, dùng que hàn N42.
II)Thuyết minh:
1. Xác định các kích thước chính của khung ngang
1.1. Theo phương đứng
Chiều cao từ mặt ray cầu trục đến đáy xà ngang :
H2 = HK + 0,1+f = 0,87 + 0,1+0,2 =1,17 (m)
Với : HK = 0,87 (m) – tra catalo cầu trục
f= 0,2 kt xét đến đọ võng của vì kèo và việc bố trí của hệ giằng .
0,1:khe hở an toàn
 Chọn H2 =1,2(m) .
Chiều cao của cột khung,tính từ mặt móng đến đáy xà ngang :
H = H1 + H2 + H3 = 7,5 + 1,2+ 0 = 8,7 (m)
Trong đó :
H1 : cao trình đỉnh ray , H1 = 7,5(m).
H3 : phần cột chôn dưới cốt mặt nền,coi mặt móng ở cốt  0.000
Chiều cao của phần cột tính từ vai cột đỡ dầm cầu trục đến đáy xà ngang :
Ht =H2 + Hdct + Hr = 1,2 + 0,6 + 0,2 = 2 (m)
Giả thiết: Hdct=0,6 m
 B B
    0, 6  0, 75  m
 8 10

Do Hdct  

Chiều cao của phần cột tính từ mặt móng đến mặt trên cuả vai cột :
Hd = H – Ht = 8,7 -2 = 6,7 (m).
1.2. Theo phương ngang
Coi trục định vị trùng với mép ngoài của cột ( a=0 )  Khoảng cách từ trục
định vị tới trục ray cầu trục là :
 =

L  L K 27  25.5

 0.75 (m).
2
2

SVTH: Nguyễn Hoàng Long - 1051020182

Trang 1

Đồ án kết cấu Thép II

GVHD: Nguyễn Trọng Nghĩa

Chiều cao tiết diện chọn theo yêu cầu độ cứng:
 1

1



1

1

  .7,8   0, 41  0,55  (m)
h =    H 
 15 20
 15 20

 Chọn h = 50 cm.
Kiểm tra khe hở giữa cầu trục và cột khung :
z =  – h = 0,75 -0,5 = 0,25 (m)> zmin = 0,18 (m).
+10.00

+ 8.70
+ 7.50
q = 6.3 t

± 0.00
27000
a

b

1.3. Sơ đồ tính khung ngang
Dựa trên sức nâng của cầu trục chọn phương án cột có tiết diện không thay đổi, với độ
cứng là I1. Vì nhịp khung L = 27 m nên chọn phương án xà ngang có tiết diện thay đổi
hình nêm, dự kiến vị trí thay đổi tiết diện cách đầu xà 6 m. Với đoạn xà dài 6 m, độ cứng
ở đầu xà và cuối xà là I1 / I2 tương ứng (giả thiết độ cứng của xà và cột tại chỗ liên kết xà
- cột là như nhau). Với đoạn xà dài 7,5 m, độ cứng ở đầu xà và cuối xà giả thiết bằng I 2
(tiết diện không thay đổi). Gỉa thiết sơ bộ tỷ số độ cứng I1, I2 là như nhau. Do nhà có cầu
trục nên chọn kiểu liên kết giữa cột với móng là khớp cố định...
Đồ án kết cấu Thép II GVHD: Nguyễn Trọng Nghĩa
ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP II
I)Đề Bài:
Thiết kế khung ngang chịu lực của nhà công nghiệp một tầng, một nhịp với số liệu
cho trước như sau:
- Nhịp khung ngang: L= 27 m
- Bước khung: B= 6 m
- Sức nâng cầu trục: Q= 6.3
- Cao trình ray: H
1
= +7,5 m
- Độ dốc của mái: i = 10%
- Chiều dài nhà: 90 m
- Phân vùng gió: III-A
- Vật liệu thép mác CCT34 có cường độ :
f = 210 N/mm
2
f
v
= 116 N/mm
2
f
u
= 310 N/mm
2
- Hàn tay, dùng que hàn N42.
II)Thuyết minh:
1. Xác định các kích thước chính của khung ngang
1.1. Theo phương đứng
Chiều cao từ mặt ray cầu trục đến đáy xà ngang :
H
2
= H
K
+ 0,1+f = 0,87 + 0,1+0,2 =1,17 (m)
Với : H
K
= 0,87 (m) – tra catalo cầu trục
f= 0,2 kt xét đến đọ võng của vì kèo và việc bố trí của hệ giằng .
0,1:khe hở an toàn
Chọn H
2
=1,2(m) .
Chiều cao của cột khung,tính từ mặt móng đến đáy xà ngang :
H = H
1
+ H
2
+ H
3
= 7,5 + 1,2+ 0 = 8,7 (m)
Trong đó :
H
1
: cao trình đỉnh ray , H
1
= 7,5(m).
H
3
: phần cột chôn dưới cốt mặt nền,coi mặt móng ở cốt 0.000
Chiều cao của phần cột tính từ vai cột đỡ dầm cầu trục đến đáy xà ngang :
H
t
=H
2
+ H
dct
+ H
r
= 1,2 + 0,6 + 0,2 = 2 (m)
Giả thiết: H
dct
=0,6 m
Do H
dct
B B
0,6 0,75 m
8 10
Chiều cao của phần cột tính từ mặt móng đến mặt trên cuả vai cột :
H
d
= H – H
t
= 8,7 -2 = 6,7 (m).
1.2. Theo phương ngang
Coi trục định vị trùng với mép ngoài của cột ( a=0 ) Khoảng cách từ trục
định vị tới trục ray cầu trục là :
=
K
L L 27 25.5
0.75
2 2
(m).
SVTH: Nguyễn Hoàng Long - 1051020182 Trang 1
đồ án kết cấu công trình thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án kết cấu công trình thép - Người đăng: Hưng Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
đồ án kết cấu công trình thép 9 10 125