Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn BTCT 1

Được đăng lên bởi Hồng Phúc Vũ
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1193 lần   |   Lượt tải: 6 lần
NGUYN VĂN MINH LP 47XD6 § ¸N BE TONG COT THEP I
http://www.ebook.edu.vn 1
8,k9thuyÕt minh ®å ¸n btct i
(Sμn sên toμn khèi b¶n lo¹i dÇm)
Sinh viªn: nguyen van minh
MSSV: 03113.47
Líp: 47X
6
§Ò sè: 49 B
I. Sè liÖu tÝnh to¸n:
M¸c BT 200
#
cã:
R
n
=90 kG/cm
2
.
R
k
=7.5 kG/cm
2
.
Cèt thÐp AI:
R
a
= 2300 kG/cm
2
; R
ad
= 1800 kG/cm
2
.
Cèt thÐp AII
R
a
= R
a
= 2800 kG/cm
2
.
R
ax
=2200 kG/cm
2
.
L
2
=5,3 m.
L
1
=2,6 m.
II. TÝnh to¸n b¶n:
1. S¬ ®å b¶n sµn:
Đồ án môn BTCT 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn BTCT 1 - Người đăng: Hồng Phúc Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Đồ án môn BTCT 1 9 10 749